Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl życia produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 12 4-7
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 5 3-5
3
100%
Chemik
4
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 8 37-37
PL Czym jest hierarchia postępowania w gospodarowaniu odpadami? Co to jest cykl życia produktu i czy myślenie wg takich schematów w kategoriach cyklu życia produktu może pomóc w kategoryzowaniu hierarchii złożonych technologii przetwarzania odpadów? - m.in. na te pytania starali się odpowiedzieć uczest[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 11 19-33
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowań technologii agentowej do wspomagania prac w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dokonano krótkiej charakterystyki technologii agentowej. Zdefiniowano pojęcie agenta oraz opisano podstawowe cechy agentów. Opisano przykład zastosowania mobilnych agentów do kre[...]
EN Some examples of employment of agent technologies for aiding work operations in production enterprises are presented in this paper. Short characteristic of agent technology together with basic features are also included in the article. Example of mobile agents which can be used as a technology for a[...]
6
80%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 4 225-225
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia
2000 Nr 5(581) 47-50
PL Rynkowe zachowania dostawców nie zawsze muszą być etyczne. Wydaje się, że sąone silnie uzależnione od etapu życia oferowanego produktu. Szczególnie nie-bezpieczny dla nabywcy jest okres wprowadzania, kiedy to produkty nie są jeszcze ukształtowane i cechują się nieporównywalnością i niedojrzałością. [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 101-106
PL Jedną z głównych przyczyn powstawania dużej ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych sektora chemicznego jest nieumiejętne zarządzanie cyklem życia produktu. Dzieje się tak za sprawą braku wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi przedmiotami, biorącymi udział w tworzeniu cyklu życia produktu[...]
EN The main reason of production process and post-customer waste in chemsitry sector is an unskilful management of the life cycle assessment. It is becouse of lack of proper information exchange between all parties involved in the creation process of the life cycle assessment. Improvement of communicat[...]
9
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zarówno dla firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych finansowanych ze środków państwowych, rachunek finansowy jest jednym z najważniejszych kryteriów przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowego urządzenia. Jednostki odpowiedzialne z ramienia miasta za infrastrukturę tramwajowa. w Polsce nie są tu[...]
10
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 3 14--15
PL Projektanci maszyn, ich użytkownicy oraz firmy projektowo-wdrożeniowe są niechętni wymianie pokoleniowej przekształtników. Może to być konsekwencją awersji do modyfikacji projektów oraz inwestycji modernizacyjnych.
11
80%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 1 73--74
PL Jednym ze skutecznych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej przez firmę produkcyjną jest wdrożenie strategii PLM. Choć nie w każdej sytuacji jest ona optymalna, warto ją rozważać, gdy w organizacji występują charakterystyczne symptomy.
12
80%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 17--18
PL Zarządzanie cyklem życia produktu to projekt skierowany do klienta, odpowiadający na wspólnie określone cele i wskaźniki dotyczące dostarczonych maszyn i urządzeń (np.: dyspozycyjność urządzeń, zwiększenie produktywności, dostępność i jakość szkoleń itd.).
13
80%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 2 36--39
PL Artykuł omawia zagadnienia związane z retrofitem, czyli planowaną wymianą pracującego wciąż prawidłowo urządzenia na nowe. Autor wykazuje, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie.
14
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 101--111
PL W niniejszym artykule poddano analizie pięć produktów oferowanych przez Kopalnię Piasku X, znajdujących się w różnych fazach cyklu życia produktu. Celem badań była identyfikacja fazy życia dla pięciu produktów przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne (Kopalni Piasku X) połączona z oceną atr[...]
EN In the hereby article there is an analysis conducted on five products offer by X Sand Mine, which are in different stages of product lifecycle. In the first turn there are the stages identified and next there is an assessment of attractiveness of market segment conducted on which there are the exami[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 93 185--196
PL W warunkach wzrastającej konkurencji i zmienności otoczenia zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na pogłębiającą się specjalizację i złożoność procesów produkcyjnych zarządzanie ryzykiem coraz częściej analizuje się w kontekście branżowym. Ni[...]
EN In the conditions of increasing competition and changing environment, risk management is one of key activities carried out in a company. Due to increasing specialization and complexity of production processes risk management is more often considered in a context of the industry. However, this approa[...]
16
70%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 1 7--10
PL Informowanie konsumenta o pochodzeniu produktu to obowiązek wynikający z rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego dla coraz większej grupy przedsiębiorstw. Jego spełnienie wymaga automatyzacji procesów Identyfikacji produktów i materiałów w globalnych łańcuchach dostaw. Dynamiczny rozwój radiowy[...]
17
70%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 1 42--44
PL Współczesny rynek automatyki przemysłowej związany z produkcją czujników przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie. Przedstawiciele tej gałęzi przemysłu, przy bliskiej kooperacji z odbiorcami końcowymi, prześcigają się w patentowaniu nowych rozwiązań technicznych, wzorów użytkowych czy oprogramow[...]
18
61%
Management Systems in Production Engineering
PL W artykule przedstawiono zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej promującej zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. W pierwszej części artykułu wskazano na potrzebę rozdzielenia[...]
EN The article presents an integrated approach to the product environmental impact at all stages of its life cycle, implemented within the European Union policy to promote sustainable patterns of production and consumption. In the first part of the article the author points out the need to separate the[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 167-174
EN lt is shown, that computer support of life cycle of products with use of CALS-technologies demands development of through mathematical models of inheritance of a complex of parameters of quality of products. At the automated designing intensive methods of processing of details of machines it is offe[...]
20
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: A new approach to quality control in production company with usage of quality research methods has been presented. Design/methodology/approach: The possibility of usage of quality research methods are connected with continuous quality improvement of pre-production, production and after-pr[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last