Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyfrowe przetwarzanie sygnałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Szybkie przetwarzanie dużych ilości danych pomiarowych wymaga użycia specjalistycznych programów obliczeniowych. Prezentowane oprogramowanie zostało samodzielnie opracowane przez autora z przeznaczeniem do rozwiązywania ściśle określonych zadań numerycznych związanych z obróbką sygnałów w układach a[...]
EN Fast computation of large amount of data is still an ambitious task for many mathematical programs. Although, there are some environment like Matlab or Mathcad which provide a lots of numerical features, their working speed is to slow to make "on flow" analyze of signals (with non-built-in functions[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano metodę lokalizacji zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Określanie miejsca zwarcia dokonywane jest na podstawie znajomości rodzaju zwarcia oraz pomiarów amplitud napięć i prądów z jednego końca linii. Dokładność[...]
EN The article presents the method of fault location on power transmission lines passed on artificial neural networks. Determination of fault place is based on knowledge of the fault type and measurements of voltage and current magnitudes from one end of the line. The accuracy of the method was tested [...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowa generacja procesorów sygnałowych umożliwia rozwój w technice teleinformatycznej. W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie dwurdzeniowego procesora sygnałowego na potrzeby systemu teleinformatycznego w elektroenergetyce. Opisano strukturę urządzenia zabezpieczeniowego wykorzystującego n[...]
EN In the article a practical use of dual core signal processor in a teleinformation system for power industry has been presented. The structure of a protection device using this processor has been described.
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metody wykrywania zakłóceń oparte na analizie przebiegu pod kątem spełniania normy PN-EN 50160. Opracowane algorytmy analizy zakłóceń pozwalają określić moment pojawienia się zakłócenia oraz czas jego trwania. W artykule opisano metodę filtracji zakłóceń z przebiegów napięci[...]
EN In the article methods of disturbance detection in power network based on the waveform analysis related to conformance with PN-EN 50160 standard have been described. The developed algorithms enable to determine the moment of disturbance appearance, its level and time duration. A filtering method of [...]
5
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono definicję obiektywnej miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania (tzw. współczynnik PIF — opracowany przez autora i omówiony we wcz[...]
EN In an article is proposed a new universal objective quality index, which is easy to calculate and applicable to various image processing applications. There is described a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, particularly for non-linear digi[...]
6
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowoczesne aplikacje z dziedziny rozpoznawania mowy i mówcy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane techniki przetwarzania sygnałów. Mikrokomputery i tanie układy cyfrowe pomagają rozwiązywać wiele problemów występujących przy przetwarzaniu takich sygnałów, jak np. mowa ludzka. Cyfrowe przetwarzani[...]
EN Modern speech and speaker recognition applications include morę and morę sophisticated signal-processing technologies. Microcomputers and Iow cost digital circuits help to solve many signal pro-cessing problems. Digital signal processing has quickly replaced the conventional one, especially in spect[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 514--525
PL W artykule zaprezentowano metodę lokalizacji zwarć łukowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w warunkach nasycenia przekładników prądowych. Określanie miejsca zwarcia dokonywane jest na podstawie znajomości rodzaju zwarcia oraz pomiarów nap[...]
EN The paper presents the method of arc fault location on power transmission lines using artificial neural network. The investigation was focused on the cases of CT saturation, resulting in the current signal transformation errors. Fault location is based on measurements of voltages and currents from t[...]
8
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono definicję miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania bazuje na funkcji wiążącej dystrybuantę odpowiedzi algorytmu z dystrybuantą wy[...]
EN In an article described is a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, in particularly for non-linear digital filter. The probabilistic fidelity coefficient is based on a function that assigns an algorithm distribuants: response with constraint. [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1998 nr 12 177-186
PL Omówiono podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów: analizę Fouriera, okna wycinające, filtrację cyfrową. Przedstawiono przykłady zintegrowanych środowisk programowania (LabVIEW, TestPoint, HPVEE), wykorzystywanych do analizy sygnałów.
10
100%
Postępy Radiotechniki
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jest podejmowanie działań w zależności od wniosków wyciąganych z analizy bodźców odbieranych przez narządy zmysłów. Spośród wszystkich zmysłów, najistotniejszym dla człowieka jest wzrok, dzięki któremu uzyskuje się informacje mające największy wpływ na [...]
12
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 9 769-773
PL W artykule zostaną przedstawione wyniki badań układów wejściowych wybranego zabezpieczenia cyfrowego. Przeprowadzona zostanie wstępna analiza poprawności ich pracy w przypadku sygnałów wejściowych w postaci mono- i poliharmonicznych sygnałów napięciowych i prądowych o zmiennej amplitudzie i częstotl[...]
EN Today's digital technology makes it possible to construct power system protection devices characterized by the so-called open architecture. It assumes that such devices can easily adapt their hardware and software functions to the automation tasks of different power system objects. Additionally, the[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 37 77-80
PL Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy w[...]
EN The main purpose of the article are virtual instruments used for teaching digital signal processing. At the beginning the paper presents the concept of virtual instrument. Tools for the preparation of such instruments are described, including the LabVIEW graphical programming environment from Nation[...]
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 232 183-195
PL Jedną z prób wykonywanych podczas badań silników indukcyjnych jest wyznaczenie przyrostu temperatury uzwojenia stojana pracującej maszyny. W referacie przedstawiono metodę pomiaru tej wielkości, oraz opis modelu skonstruowanego do tego celu przyrządu. Zamieszczono również wyniki badań porównawczych [...]
EN This article present the measurement method of the temperature rise of an induction motor winding and description measurement instrument model designed for this purpose. The comparison of laboratory tests mode using presented instrument model and reference instrument MTME - 101 is included in this p[...]
15
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 161--166
PL W artykule opisano stanowisko laboratoryjne służące do cyfrowej analizy i przetwarzania sygnałów elektrycznych. Stanowisko to zostało stworzone w oparciu o oprogramowanie MATLAB, dowolną kartę pomiarową oraz interfejs graficzny programu zaimplementowany w języku C# platformy .NET. Przedstawione zost[...]
EN The article describes example of laboratory stand for the analysis and processing of digital signals. This stand has been created with use of the MATLAB Automation Server, newest National Instruments DAQ drivers (NI-DAQmx) and user interface implemented in .NET framework with use of C# language. Sta[...]
16
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
17
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 121--129
PL Praca dotyczy cyfrowego przetwarzania sygnałów o częstotliwościach radiowych. Opracowano i zrealizowano program komputerowy pozwalający na pracę z sygnałami radiowymi, tj. filtrację, demodulację oraz wzmocnienie. Zastosowanie komputera znacząco rozszerzyło możliwości systemu oraz zapewniło możliwość[...]
EN This paper concerns digital signal processing for radio frequencies. Developed and implemented a computer program which allows to work with radio signals, such as filtration, demodulation and amplification. The use of the computer significantly expanded capabilities of the system and provided the op[...]
18
100%
Mechanik
2019 R. 92, nr 8-9 577--579
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów echolokacyjnych. Opisano prowadzone badania symulacyjne dotyczące wpływu wybranych parametrów układowych i metod przetwarzania sygnałów na możliwości detekcyjne oraz dokładność określanych współrzędnych echolokatora. Szczególną [...]
EN The paper presents issues related to the generation and processing of echolocation signals. The conducted simulation studies on the influence of selected system parameters and signal processing methods on the detection capabilities and the accuracy of the determined echolocation coordinates have bee[...]
19
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono ideę i prototyp zintegrowanego systemu monitoringu wykorzystywanego m.in. do badania dominującego w miastach hałasu komunikacyjnego. Integracja polega na zsynchronizowanej rejestracji i analizie danych pomiarowych z wielu różnych przetworników (mikrofon, kamera, radar, stacja m[...]
EN In this paper idea and prototype of integrated monitoring system is presented. System is used to investigation of traffic noise, dominating in the cities. Main idea is integration of synchronized measurement and recording data from many sources like: microphone, camera, radar, meteorological station[...]
20
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
1998 nr 132 42-51
EN This paper presents a design technique for high fidelity multistage decimation filters based on the polyphase decimator structures presented by Constantinides et al, catering for powers of two sample-rate decreases. The technique is well suited for Analog-to-Digital Convener (ADC) applications in ex[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last