Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  customer satisfaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Research in Logistics & Production
EN Reduction of inventories and optimum delivery of input goods are important parameters for efficient production processes. Therefore transport processes are a vital part of industrial production, and their features are important determining factors for production planning. Especially in the Baltic Se[...]
2
100%
Management and Production Engineering Review
EN This research is a case study research related to customer satisfaction, focuses on more effective service improvement and changes in regards with meeting the customer needs. Through empirical approach and related enterprises investigation, based on employees’ perspective and end-user’ perspective, [...]
3
100%
Problemy Jakości
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia oceny poziomu zadowolenia klienta z nabytych dóbr i usług na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego. Analizując system oceny satysfakcji klientów w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Poland scharakteryzowano: zagadnienia procesowego funkcjonowania przedsięb[...]
EN Some problems of customer’s satisfaction during goods and services purchases based on the example of metallurgical company were presented. Analysing of customer’s research system in ArcelorMittal Company such problems were characterized: scheme of processes map according to customer's needs, measure[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 51-57
PL W artykule przedstawiono koncepcję marketingu wewnętrznego. Pokazano sposoby motywowania pracowników do pracy w celu osiągnięcia zadowolenia klienta zewnętrznego. Zwrócono uwagę na to, że o jakości obsługi klienta końcowego decydują wszyscy pracownicy, a nie tylko ci, którzy kontaktują się z nabywcą[...]
EN This paper presents conception of internal marketing. There were showed ways of motivating to work in aim of achievement of satisfaction external customer. It was attention turned that all workers decide about quality of final customer's service, not only these which contact with buyer directly.
5
100%
Problemy Jakości
6
100%
Problemy Jakości
EN The article sums up the results of surveys carried out in 2005 and covering 114 organisations. They showed that 85% of organisations follow a policy of on-going customer satisfaction surveys, while in 13.2 of them such surveys are only occasional. Only a single organisation declared they have never [...]
7
100%
Problemy Jakości
8
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The objective of the current study is to measure tourist satisfaction with the Greek tourism industry. As yet, very little research has been carried out in this area. MUSA (MUIticriteria Satisfaction Analysis), a multicriteria preference disaggregation method, is applied in order to measure tourists[...]
9
100%
Problemy Jakości
10
100%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 7 17--22
PL Badanie poziomu satysfakcji klienta jest już rutynowym działaniem prowadzonym przez wiele organizacji. Wiele urzędów, w tym urzędów gminy, realizuje takie badania w celu poprawy wewnętrznego funkcjonowania. Takie postępowanie umożliwia większe zainteresowanie mieszkańców urzędem gminy, jednocześnie [...]
EN The customer satisfaction survey is a routine activity conducted by many organizations. Many public offices, including the commune offices, implement such a study in order to improve the internal functioning. This enables greater interest in the commune offices and at the same time improves its publ[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2005 Nr 40 90-109
PL W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem przez przedsiębiorstwa orientacji jakościowej oraz marketingowej w ostatnich latach wzrosło znaczenie satysfakcji klienta i zainteresowanie tą problematyką. Ponieważ utrzymanie dotychczasowych klientów jest dużo mniej kosztowne niż pozyskiwanie nowych, [...]
EN As a result of a fact that enterprises morę and morę often have been using ąuality and marketing orientation in past few years, a significance of customers' satisfaction and con-cern in this issue has grown. Sińce maintaining a hitherto customers is much less expensive than gaining new ones, money i[...]
12
100%
Problemy Jakości
13
100%
Problemy Jakości
EN The main subject of a research was the Tax Office in Sierpc in Mazovian Province. The research was conducted in November 2008 on a base of a Servqual case study. Application of this quality management tool allowed to determine a level of a customer satisfaction in researched tax office as a differen[...]
14
88%
Management and Production Engineering Review
EN This short analysis presents perspective and a holistic method for approaching and measuring customer satisfaction. The Balanced Critical Factor Index (BCFI) method is a measurement tool to indicate which attribute of a business process is critical and which is not, based on the experience and expec[...]
15
88%
Problemy Jakości
EN Many authors identifies service quality with satisfaction perceived by customers. However, that issues are not identical. Therefore, this paper presents differences and mutual relations among these two categories. In case of analysis of mutual nature of relationship between the service quality and c[...]
16
88%
Management
2003 Vol. 7, no 1 133-142
PL Utrzymanie relacji z klientami poprzez elektroniczne kanały dostępu jest stosunkowo nowym tematem. Artykuł jest poświęcony w szczególności środowisku bankowości elektronicznej. Scharakteryzowane są różnice w oczekiwaniach klientów w zależności od kanału utrzymania relacji z bankami. Autor stawia tez[...]
EN Preservation and maintenance of relations with customers through electronic channels of distribution is a relatively new topic. This article is consecrated to this domain, especially in the area of electronic retail banking. The authors explain that customers' expectations towards banks differ depen[...]
17
88%
Problemy Jakości
EN The article presents a quality management system as applied at ZPE ZAPEL S.A. The author focused on a description of problems related to monitoring of customer satisfaction, process-based approach, production process control and testing, as well as analysing product testing results.
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 54 69--79
PL Celem artykułu było zaproponowanie metody badań użyteczności zasobów niematerialnych oraz przedstawienie wyników badań w tym zakresie dla wyróżnionego, bardzo ważnego obszaru działalności przedsiębiorstwa : pozyskiwania i utrzymywania klientów. Z badań wynika, że największą użyteczność z grupy zasob[...]
EN The aim of this article is to propose a method of usability testing of intangible resources and present the results of research in very important area of the business: acquiring and maintaining customers. The research shows that the greatest usability of a group of intangible resources in the invest[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 53 19-27
PL W gospodarce wolnorynkowej mechanizmy rynkowe skłaniają menedżerów wielu przedsiębiorstw do skupiania uwagi na jakości. W artykule przedstawiono sposób dążenia organizacji do konkurencyjnego i ekonomicznego funkcjonowania. Opisano wymagania systemu zarządzania jakością w zakresie działań związanych [...]
EN Nowadays economic situation and economy mechanisms make managers focus on quality. The mail goal of this paper is to present haw modern organization is trying to meet competitive and economic objectives. Requirements of quality management system connected with customer service are given and the exam[...]
20
75%
Przemysł Spożywczy
PL Norma PN-EN ISO 9001:2001 obliguje przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiarów satysfakcji klienta. Jednak większość badanych przedsiębiorstw przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością takich badań nie prowadziła. Przedsiębiorstwa nie mają jeszcze dobrej metodyki pomiaru satysfakcji klienta. Nale[...]
EN PN-EN ISO 9001:2001 Standard obligates enterprises to research customer satisfaction. However the majority of analyzed enterprises did not research customer satisfaction before implementation of quality system. Enterprises didn't have research methods to analyze customer satisfaction. New methods sh[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last