Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  customer loyalty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL W warunkach konkurencji istotnymi cechami nabywców towarów są zachowania na rynku, zwłaszcza podejmowanie decyzji o zakupie oraz lojalność. Lojalni klienci są najbardziej wartościowi dla firmy. Problemy te przebadano metodą ankiety kwestionariuszowej na grupie 260 konsumentów. Badania wykazały, że k[...]
EN In competitive conditions, behaviours in the market, especially making decisions on purchase, as well as loyalty, are essential features of consumers. Loyal customers are most valuable for a company. These problems were studied with the use of a questionnaire survey method on a group of 260 consumer[...]
2
86%
Problemy Jakości
EN The author demonstrates that measuring of customer satisfaction in quality is a starting point for implementation of operation enhancements. However, the prerequisite here is proper methodology, i.e. the surveys must be done on a regular basis, their results must be announced to all the staff etc. I[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 29--38
PL Kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa jest obecnie pozyskanie i utrzymanie klientów w długim okresie. Rodzi to konieczność ukierunkowania działań na kreowanie lojalności klientów, a co za tym idzie identyfikacji czynników determinujących ich zachowania nabywcze. W zbiorze tych czynników wskazuje [...]
EN A key challenge for the company is currently attract and retain customers over the long term. This raises the need for direct action to create customer loyalty, and thus to identify the factors determining their purchasing behavior. The collection of these factors also indicates demographic factors.[...]
4
72%
Problemy Jakości
EN The subject of research is a dependence of customer satisfaction and customer loyalty to the brand and business. The research are calculated the customer satisfaction index, which is equal to 54,28%, standard customer Loyalty index, which is equal to 88,46 % and amplified customer Loyalty index, whi[...]
5
72%
Polish Journal of Management Studies
2017 Vol. 15, No. 2 183--193
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu jakości usług elektronicznych na satysfakcję i lojalność klienta w usługach bankowości mobilnej. Obecnie technologia mobilna odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu codziennym. Rynek bankowości mobilnej (m-banking) charakteryzuje się zauważalnym tempem w[...]
EN The purpose of this study is to investigate the influence of e service quality toward customer satisfaction and customer loyalty in mobile banking services. At present, mobile technology increasingly plays more important roles in daily life. Mobile banking (M-banking) has a noticeably growth rate in[...]
6
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 321--331
PL Jakość obsługi klienta jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach. Każde przedsiębiorstwo może wiele zyskać dzięki rekomendacji stałych klientów oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Na rynku usług rekreacyjnych obsługa klienta odgrywa istotną rolę pod względem budowania lojalności. Pozwala wzmocni[...]
EN Nowadays, the quality of customer service is extremely important. Every company can gain a lot from the recommendations of regular customers and stand out from the competition. In the recreational services market, customer service plays an important role in terms of building loyalty. It helps to str[...]
7
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1679--1685
PL W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi[...]
EN The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, informa[...]
8
58%
LogForum
2016 Vol. 12, no. 4 269--283
PL Wstęp: Poziom obsługi klienta, zadowolenia klienta jak i lojalność klienta to zagadnienia, którym ostatnio poświęca się sporo uwagi w fachowej literaturze dotyczącej ochrony zdrowia. Celem tej pracy było zbadanie występowania zależności pomiędzy jakością obsługi i zadowoleniem klienta jak również za[...]
EN Background: Service quality, customer satisfaction and customer loyalty have received a special attention in the recent health sector literature. The aim of this study was to examine the correlation between service quality and customer satisfaction as well as the correlation between service quality [...]
9
51%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 309--319
PL Artykuł dokonuje przeglądu zmian zachodzących od lat dziewięćdziesiątych na rynku energii w Polsce, w odniesieniu do modeli marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. W treści przedstawiono wybrane modele marketingowe i narzędzia stosowane na rynku polskim od przełomu lat osiemd[...]
EN This article provides an overview of changes in the Polish energy market in terms of the marketing models used by energy companies since the 1990s. It describes models and marketing tools applied in Poland, including an analysis of the relationship marketing model. The article also presents differen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last