Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  curriculum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Security and Defence Quarterly
EN This article includes the results of the author`s research into the curriculum in military classes in the opinion of student class participants. Th e below study looks at the results of pilot studies implementing a diagnostic survey, the technique of the survey and a research tool such as the author[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 53-59
PL Ze względu na specyfikę zawodu absolwentów procesu kształcenia na kierunku Budownictwo jest szczególnie odpwiedzialnym zadaniem. W związku z tym, powinien on być nauczaniem i wychowaniem jednocześnie. Autorka dokonuje analizy aspektów nauczania holistycznego, wychowania do odpowiedzialności za dzieł[...]
EN Educating in the Civil Engineering with regard to the specificity of the profession of the graduates is a very responsible task. Namely, the process of educating ought to consist of teachting and bringing up simultaneously. The author of this paper concentrates on the chosen aspects of holistic educ[...]
3
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 3 336--343
EN Various types of hazards are present in all aspects of the economy. Training is an essential ingredient in the reduction and elimination of these hazards. The development of qualified safety professionals is necessary for solving the main problems facing and organizing a safe work environment. This [...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 54 (126) 133--141
EN In June 2015 at the University of Split, Faculty of Maritime Studies, the project “Maritime Management for the 21st Century” started. The implementation of this project intended to promote the recognisability of the profession and qualifications in the field of maritime management on the labour mark[...]
5
86%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 92--98
PL Zmiany zachodzące w przestrzeni, ich tempo, różne kierunki i płaszczyzny oraz wciąż pojawiające się nowe możliwości techniczne i technologiczne modelowania zjawisk spowodowały, że kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna należy prowadzić w sposób wykraczający poza klasyczne dziedziny inżynier[...]
EN The degree course Spatial Economy in fact belongs to technical, environmental and social sciences. Introduction of such course at technical universities should be preceded by thorough analysis of wide range of spatial development issues and selection of those, which fall within the scope of technica[...]
6
86%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 99--120
PL Prezentowane opracowanie opisuje doświadczenia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej związane z uruchomieniem nowego kierunku studiów – Gospodarka Przestrzenna. Do przygotowania programu kierunku Gospodarka Przestrzenna bezpośrednio przyczynił się projekt „Rozwój Wydziału Architektury Politec[...]
EN The article describes the development of Architecture Faculty at Gdańsk University of Technology towards new programme for Spatial Economy. Since 2009 a new curriculum was being elaborated, and in 2012 the first students started their studies in this programme. There were certain steps taken to prov[...]
7
86%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 53-68
PL Czy nauczanie architektury może dawać skuteczne zrozumienie natury architektonicznej wobec kryzysu podstawowych pojęć tej dziedziny? Wydaje się, że problemy dydaktyczne muszą iść w parze z podjęciem próby redefinicji podstawowych kwestii, z jakimi boryka się dyscyplina architektury. Diagnoza stanu o[...]
EN Can architectural education efficiently provide the understanding of the nature of the discipline in the face of crisis of its principle concepts. It seems that didactic issues should be matched with an attempt to redefine the principles of architecture. The diagnosis of current condition unveils ho[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono krytyczną analizę procesu dydaktycznego w zakresie sztuki operacyjnej marynarki wojennej prowadzonego w ciągu ostatniej dekady w Akademii Marynarki Wojennej. Określono obszary „uprawiania” sztuki operacyjnej marynarki wojennej i taktyki rodzajów sił morskich w procesie kszta[...]
EN The paper presents a critical analysis of the didactic process related to operational art conducted in the Naval Academy for the last ten years. It delineates the areas of operational art and tactics of the navy and the other branches of the armed forces to be taught in courses for officers. It offe[...]
9
72%
Problemy Ekorozwoju
PL Świat w coraz większym stopniu zależy od Teleinformatyki (Information Communication Technology, ICT). Warto zadać pytanie o relację pomiędzy zrównoważonym rozwojem a Teleinformatyką. Większość przeprowadzanych badań koncentruje się na aspektach środowiskowych, kwestie techniczne, ekonomiczne i społe[...]
EN Economies are increasingly becoming dependent on Information Communication Technology (ICT) and concerns over sustainability have called for the investigation of the relation between sustainability and ICT. While the majority of the studies in this field have an environmentalist focus in this regard[...]
10
72%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Omówiono jakość przygotowanie nauczycieli do zawodu w Republice Słowackiej. Przeanalizowano przyczyny stale zmniejszającej się liczby absolwentów szkół średnich zainteresowanych pracą nauczycieli. Dokonano oceny obecnego przygotowania nauczycieli do zawodu w zakresie kompetencji zawodowych, pedagogi[...]
EN The contribution deals with the quality of pregradual preparation of teachers in the Slovak Republic. It analysis the causes of continuously decreasing number of secondary school graduates interested in teaching profession. The contribution evaluates present situation in pregradual preparation of te[...]
11
72%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 38--52
PL Zachodzące w Polsce przemiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze przełomu lat 80. i 90. XX w., w tym przywrócenie samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, dały impuls do powstania nowych kierunków studiów na polskich uczelniach wyższych, w tym również gospodarki przestrzennej. Inicjatorami kształc[...]
EN Adam Mickiewicz University in Poznań was one of the first two higher schools in Poland which offered their students courses in Spatial Economy (the other was the Wrocław Polytechnic). The many years of experience collected since the first enrolment in this field at AMU in 1991 allow the staff of the[...]
12
72%
Nowa Elektrotechnika
13
72%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
EN Science teachers communicate curricula goals to their students, prepare teaching situations and lead their students through them in order to learn science. The purpose of this study was to identify the beliefs of teachers about teaching and learning, specifically, what the teachers focus on, how the[...]
14
72%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2014 Vol. 19 153--164
EN The current core curriculum in mathematics for lower secondary school (3-rd educational level in Poland) omits formal definitions of concepts related to geometric transformations in the plane and is based on their intuitive sense. Practice shows that the current approach makes teaching very difficul[...]
15
58%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 4 175--186
PL Obecnie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej realizowane są dwa międzynarodowe projekty związane z modernizacją programów nauczania menedżerów budowlanych mające na celu stworzenie nowych możliwości kształcenia. Projekty ukierunkowane są na wprowadzenie silnych re[...]
EN The need for modernization of curricula is growing with the development of new technologies to support teaching, changes in business strategy of universities in Poland and European Union, and development of the society. In response to these changes, at the Department of Civil and Environmental Engin[...]
16
58%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 198--220
PL Problematyka przedsiębiorczości, ze względu na współczesne przemiany społeczno-gospodarcze oraz wyzwania rynku pracy, wymagającego znajomości wśród absolwentów różnego typu szkół wyższych zagadnień dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, jak też uwarunkowań podejmowania i prowadzenia własnej dzi[...]
EN The paper presents results of analyses of a role played by entrepreneurship-related concepts and issues in the structure of curricula and schedules of Spatial Economy studies. The analysis covered 1st degree (bachelor’s and engineering) and 2nd degree (master’s) studies offered in various higher edu[...]
17
58%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 59 (3) 185--196
PL W artykule przedstawiono autorski program nauczania specjalistycznego języka angielskiego dla studentów pierwszego roku na kierunkach „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe” i „Obrona cywilna” oraz podręcznik do niego. Dużą uwagę poświęcono wiedzy specjalistycznej, jaką studenci zdobywają równolegle na zaj[...]
EN Today the knowledge of English for Specific Purposes (ESP) is very important in every profession. There are a lot of educational materials on various topics in various specialities. The article presents the author’s curriculum of a foreign language for professional purposes for the first year studen[...]
18
58%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2017 Nr 2 41--54
PL Od 1 września 2017 r. w polskiej oświacie wprowadzone zostały zmiany, zgodnie z którymi zlikwidowano gimnazja na rzecz szkół podstawowych. Zreformowany został również program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Celem artykułu jest porównanie starego programu nauczania edukacji dla bezp[...]
EN Changes have been introduced in the Polish education since 1st September 2017. Junior high school were abolished in favour of primary schools. The education curriculum for security education was also reformed. The aim of the study is to compare the old education curriculum for safety in junior high [...]
19
58%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2018 nr 1-2 191--202
PL Celem artykułu jest przybliżenie założeń ewolucji edukacji proobronnej realizowanej w szkołach średnich, która ulega permanentnym zmianom programowym dostosowywanym do zmian w sposobach przygotowania młodzieży do zadań proobronnych państwa. W trakcie regulacji prawnych przedmiot edukacja wojskowa[...]
EN The aim of the article is to describe the evolution of the pro-defence education implemented in secondary schools, the program of which is the subject of constant changes which result from the necessity to adjust the curriculum to the changes in the way the young people are prepared to carry out pro[...]
20
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2006 T. 1 65-72
EN The article presents selected problems related Microsoft PowerPoint using in teaching-learning process in the area of information technology. It introduces following subject fields: 1. Indication of curriculum of information technology subject in relation to the presentations design. 2. Possibilitie[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last