Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 310--318
EN The work presents an implementation of a modular measurement and control system that controls variants of mains supply of 230V electrical equipment. The system allows to supervise power consumption in the office electronic equipment. The system detects the instant of the reduced power consumption by[...]
2
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN There are many problems in practical diagnostics of high-power, squirrel-cage induction machines, operated in industrial conditions. These problems make the diagnostics a difficult matter. The problems appear already at the stage of gathering diagnostic signals. The only practically accessible signa[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedstawiono nowy model elektronicznego przekładnika prądowego. Punktem wyjścia do realizacji tego modelu był model konwencjonalnego przekładnika prądowego, który połączono następnie z modelem bloku elektroniki. Tego typu podejście odzwierciedla budowę rzeczywistego układu. Parametry modelu elektro[...]
EN The paper describes new electronic current transducer model. Starting point during constructing the new model was the model of typical current transducer that was connected to the electronic model block. Such solution reflect to the real object. The parameters of the electronic current transducer mo[...]
4
100%
Metrology and Measurement Systems
2019 Vol. 26, nr 4 697--711
EN The non-contact current measurement method with magnetic sensors has become a subject of research. Unfortunately, magnetic sensors fail to distinguish the interested magnetic field from nearby interference and suffer from gauss white noise due to the intrinsic noise of the sensor and external distur[...]
5
88%
Metrology and Measurement Systems
EN Additional motor vibrations are the result of a faulty bearing. They are reflected in the harmonic content of stator currents. The object of the investigation presented in the paper are measurements related to diagnostics of induction motors, especially damages caused to bearings. Due to the fact th[...]
6
88%
Metrology and Measurement Systems
EN Statistics say that bearings are this part of induction motors which is most susceptible to damage. The equipment employed for bearing diagnostics usually makes use of vibrations as the criterion for technical condition of the bearings. A faulty bearing results in additional motor vibrations. They a[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 3 280-283
PL Omówiono problematykę wyznaczania pochodnych prądów silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM). Wyznaczone pochodne mają zastosowanie w specyficznym algorytmie estymacji położenia kątowego wirnika silnika. Wymaga to implementacji złożonego algorytmu pomiarowego w sterowniku mikroprocesorowy[...]
EN The paper describes the process of evaluation of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) current derivatives. The derivatives are evaluated in order to estimate rotor angular position. In currents waveforms of PMSM motor fed by a transistor inverter, current ripples caused by voltage modulation pr[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Opracowano model matematyczny zwarcia przemijającego dwóch i trzech przewodów fazowych linii elektroenergetycznej 110 kV. Następnie korzystając z symulacji komputerowej przeprowadzonej w środowisku MATLAB Simulink określono dokładność pomiaru natężenia prądu płynącego w przewodach fazowych linii ele[...]
EN A mathematical model of the transient fault two and three phase conductors of high-voltage power line 110 kV was prepared. Then, using the computer simulation carried out in MATLAB Simulink environment specified the accuracy of current flowing in the phase conductors ofhigh-voltage power line 110 kV[...]
9
75%
Elektro Info
2006 nr 11 14-15
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL W szeroko rozumianej diagnostyce poszukuje się takich parametrów fizycznych, które odzwierciedlałyby w pełni stan monitorowanego obiektu. W eksploatacji i diagnostyce napędów elektrycznych z pewnością pomiar i analiza prądu należą do najważniejszych.
EN General diagnostics searches for physical parameters that would fully reflect the condition of a controlled device. Yet current measurement and analysis are most important in case of utilisation and diagnostics of electrical drives. A current signal contains many information about operation of the d[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł opisuje metody projektowania cewek Rogowskiego w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, a w szczególności obliczanie czułości cewek i sposób ich konstruowania oraz wyniki pomiarów dla wybranych parametrów tak wykonanych cewek.
EN The paper presents methods of designing multilayer PCB based Rogowski coils and calculating their sensitivity and results of Rogowski coil selected parameters measurements.
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 469--476
EN Magnetizing current effect minimization in current transformers is considered in this paper. Double-core current transformer operation is described in the following text. The influence of the magnetizing current, which is a significant element of current transformer's error, has been minimized in a [...]
13
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 11-12 431--435
PL Proces powstawania i osadzania szronu na powierzchni parownika powietrznej pompy ciepła jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym, prowadzącym do obniżenia wydajności cieplnej tego urządzenia. Badania pokazały, że metoda inicjacji procesu w wykorzystaniem nastawy czasowej jest bardzo nieefektywna, pon[...]
EN The frost formation on the surface of air heat pump evaporator causes significant drop of capacity of the whole system. Many tests proved that time based control of defrosting is not effective, because it does not take into account dynamic changes in external conditions and frost formation process ([...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 3 120--125
PL W artykule przedstawiono analizę dotyczącą problemu pomiaru nieciągłego prądu w pojedynczym i podwójnym przekształtniku typu BOOST sterowanym mikroprocesorowo. Podczas pracy z nieciągłymi prądami dławików mierzona wartość prądu wejściowego przekształtnika różni się względem rzeczywistej wartości śre[...]
EN The paper shows the issue of the input current measurement in single stage and two-stage boost converter with the microcontroller based modulation. During the discontinuous conduction mode the measured value of the input current differs from the real average value of this current. In the paper the o[...]
15
75%
Power Electronics and Drives
2019 Vol. 4 (39) 95--102
EN Pulse width modulation (PWM) of inverter output voltage causes the waveforms of motor phase currents to consist of distinctive ripples. In order to provide suitable feedback for the motor current controllers, the mean value must be extracted from the currents’ waveforms in every PWM cycle. A common [...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 11 254-261
PL W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji przekładników prądowych stosowanych do pomiaru prądu elektrycznego w elektronicznych licznikach energii elektrycznej. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych materiałów na rdzenie magnetyczne przekładników, oprócz poruszanych zagadnień z dziedziny elektrotech[...]
EN The paper describes design development of current transformers used for measurement of electrical current in electronic watt-hour meters. Because of modern magnetic materials used in magnetic cores of current transformers, besides description of issues from the scope of electrotechnics and measureme[...]
17
63%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN For wind turbines that feed into public grids limits for voltage and current harmonics must be assured. To verify that the actual levels are valid, measurements are necessary. Problems can occur to determine which part of these harmonics has its origin in the wind turbine. It is shown that also harm[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł opisuje zalety i sposób realizacji przetwornika prądowo-napięciowego przy wykorzystaniu elastycznych obwodów drukowanych.
EN The article presents advantages and design of a flexible PCB current to voltage converter.
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki prac jakie były prowadzone w ITR nad opracowaniem w latach 2006–2016 bezrdzeniowych przetworników prądowych wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych PCB. Przetworniki umożliwiają pomiar prądów w sieciach SN od ułamków ampera do setek kA w paśmie c[...]
EN In the paper the results of the work carried out at Tele and Radio Research Institute on the development of air core current transducers manufactured with the use of multilayer printed circuit board technology, over the years 2006–2016, have been presented. The transducers enable current measurement[...]
20
63%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2016 R. 54, nr 1 15--20 [teskt ang.], 38--63 [tekst pol.]
PL W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań charakterystyk metrologicznych nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych wyprodukowanych przy użyciu innowacyjnej technologii miękkich części magnetycznych. Określono błędy prądowe i kątowe przetworników wraz z zakresami prądowymi i częstotli[...]
EN The paper presents and discusses investigated results of metrological characteristics of a new generation of current-voltage converters manufactured with the use of the innovative technology of soft magnetic components. Current and angle errors of the converters together with current and frequency r[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last