Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cumulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1115--1118
PL Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk zachodzących w urządzeniach do wyłączania prądu o natężeniu rzędu kilo- lub mega- amperów, wykorzystujących energię wybuchu. Proces wybuchu analizowano w zależności od początkowych właściwości ładunku wybuchowego, materiału elementu napędzanego (masy inercyjnej[...]
EN The present paper deals with explosive devices for switching of kiloampere and megaampere current. The parameters of cumulation from a grooved surface and the parameters of shaped charge jet penetration into a barrier were analyzed depending on the initial properties of the explosive charge, the ine[...]
2
88%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wśród najistotniejszych czynników określających zdolności penetracyjne pocisków kumulacyjnych jest rodzaj materiału wkładki. W niniejszej pracy dokonano zestawienia wyników badań i poglądów dotyczących jego wpływu na charakterystyki strumienia kumulacyjnego na podstawie dostępnej literatury. Zwrócon[...]
EN Among the most significant terms defining the penetration of the shaped charges is known to be the liner material. In this paper we have carried out the review of the published study results and conclusions concerning the material influence on the cumulation flux characteristics. Particular attentio[...]
3
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2010 nr 2-4 5-11
PL Podjęto badania o charakterze eksperymentalnym dotyczące budowy i funkcjonowania kompozytowych zasobników ciepła, składających się z materiału budowlanego domieszkowanego materiałem PCM. Wykonano dwie płyty testowe: gipsową oraz kompozytową (gips z materiałem PCM). Przeprowadzono pomiary przebiegów [...]
4
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych charakterystyk strumieni kumulacyjnych, generowanych przez wkładki półsferyczne wykonane ze spieków żelaza i miedzi. Prezentowane są również kształty i parametry geometryczne kraterów uzyskanych za pomocą tych strumieni w tarczy ze stali 34 HNM. Z analizy[...]
EN Selected characteristics of the shaped charge jets which have been generated by hemispherical liners made of the iron or copper sinters are presented in this paper. The shapes geometrical parameters of the craters performed by the jets in the steel target (34 HNM) are described, too. It is proved th[...]
5
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zbadano wpływ inercyjności obudowy i wkładki klinowego ładunku kumulacyjnego na prędkości przemieszczania się wybuchowo napędzonych ich elementów oraz na masę aktywną materiału wybuchowego. Wyprowadzono proste algebraiczne wzory pozwalające szacować, z wystarczającą dla celów technicznych do[...]
EN The influence of casing and liner inertia of the wedge cumulative war-head on a displacement velocity of their explosively driven elements and on the explosive active mass has been analysed in this paper. The simple algebraic formulae was derived to estimate the displacement velocity of the casing a[...]
6
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu kształtu wnęki kumulacyjnej cylindrycznego ładunku MW bez wkładki i obudowy na jego sprawność niszczącego działania na przegrodę. Stwierdzono, że współczynnik sprawności działania takiego ładunku może zmieniać się w zależności od kształtu wydrążenia kumulacyjnego[...]
EN An influence of the hollow cavity shape of the cylindrical cumulative charge for its effectiveness of a destruction activity has been analysed in this paper. It is proved that a value of the efficiency coefficient η of the cylindrical hollow charge is determined, among other things, by the dimension[...]
7
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono stan techniki w dziedzinie dwustopniowych pocisków kumulacyjnych. Zawarto także wstępne teoretyczne oszacowania dotyczące określania podstawowych charakterystyk konstrukcyjnych tego typu pocisków.
EN The present technique's state of two-stage shaped charges is presented. The initial theoretical evaluation is included concerning definition of fundamental constructional characteristics of this type of projectiles.
8
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozwiązano w zamkniętej postaci zagadnienie początkowej fazy rozwoju przeciwbieżnego napędzania mas skupionych M1 i M2 za pomocą skomprymowanych produktów detonacji ładunku wysokoenergetycznego materiału wybuchowego. Stwierdzono, że stosowanie wzorów Gurneya do szacowania początkowej prędkości na[...]
EN The problem of the initial phase of backward launching of the concentrated masses M1 and M2 by the compressed products of detonation, was resolved in a closed form. It was found that the usage of the Gurney formulae in order to estimate the initial velocity of the driven elements of the shaped charg[...]
9
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Określono analitycznie przybliżony kształt powierzchni czoła przestrzennie dwuwymiarowej fali detonacyjnej, inicjowanej pierścieniowo na zewnętrznej powierzni cylindrycznego ładunku materiału wybuchowego. Wyniki pracy mogą być wykorzystane między innymi w komputerowej symulacji procesów kumulacyjnyc[...]
EN The approximate shape was determined analytically of the surface of the spatially twodimensional detonation wave front cycle-initiated on the external surface of a cylindrical explosive charge. The results can be applied, among other areas, in computer simulation of cumulation processes.
10
63%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 6 240-249
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Mn, Zri, Fe, Cu, Na, K, Ca i Mg w różnych gatunkach grzybów wielkoowocnikowych pochodzących z terenów Polski Południowej (Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Wyżyny Śląskiej). Największe ilości Pb stwierdzono w zasłonia[...]
EN In the paper results concering Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Fe, Cu, Na, K, Ca and Mg in different species of fungi groving at Beskidy Mountain Region are presented. The most Pb contetnt were in Cortinarius coerulescens, Laccaria amethystea and Russula emetica and moreover Cd content in Amanita uagina[...]
11
63%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące występowania Ni w różnych gatunkach grzybów wielkoowocnikowych pochodzących z terenów Polski południowej. Przeciętna zawartość Ni w grzybach rosnących na terenie Beskidu Śląskiego okazała się największa - 1,30 ug/g. Natomiast najmniejsza ilość Ni dostrzeż[...]
EN This paper shown results of Ni concentration in different species of fungi chosen areas of the West Beskidy Mountains. The most of Ni content was observed in stem of Coprinus atramentarius growing at Beskid Śląski and the least of Ni content was observed in cap of Lactarius piperatus from Wyżyna Ślą[...]
12
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przeprowadzono doświadczalną weryfikację teoretycznego modelu procesu formowania się strumienia kumulacyjnego opartego na numerycznym rozwiązaniu równań mechaniki ośrodka ciągłego. Model został opisany w poprzednich pracach autorów. W pierwszym etapie weryfikacji jego poprawności wykonano rentgenogr[...]
EN Experimental verification of a theoretical model of the shaped charge jet formation process has been performed. The model is based on the numerical solution of the equations of the mechanics of continuous media. It was described in earlier works of the authors. In the first stage of its experimental[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Podczas przemian fazowych alfa <-> beta w tytanie oraz przemian alfa+beta <-> beta w dwufazowych stopach tytanu występuje zgniot fazowy. Zwiększenie zawartości pierwiastków stopowych oraz zmniejszenie prędkości nagrzewania i chłodzenia powoduje wzrost zgniotu fazowego. Badania przeprowadzone w waru[...]
EN During the alpha <-> phase transitions in titanium and the alpha+beta<->beta transitions in two-phase titanium alloys occurs an internal work-hardening. The increase in the alloying elements content, the decrease in heating and cooling rate bring about the rise in phase draft. The research carried o[...]
14
51%
Journal of Technical Physics
EN The influence of casing and liner inertia of the wedge cumulative war-head on a displacement velocity of their explosively driven elements and on the explosive active mass, has been analysed in this paper. Simple algebraic formulae were derived to estimate the displacement velocity of the casing and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last