Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cultivation technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The results of the study devoted to the evaluation of reliability of the multiple linear regression model for safflower seed yields prediction were presented. Regression model reliability was assessed by the direct comparison of the modeled yields values with the true ones, which were obtained in th[...]
2
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 157-162
PL Na polskim rynku budowanych jest coraz więcej szklarni pochodzących z obrotu wtórnego. Są to szklarnie wyższe od tych budowanych na przełomie lat siedemdziesiątych - osiemdziesiątych. Zapewniają wprawdzie lepszy dostęp światła uprawianym roślinom, ale czy w pełni spełniają oczekiwania producentów wa[...]
EN More and more second-hand greenhouses are built in Polish market. These greenhouses are higher than those built at the end of 1970s and beginning of 1980s. Admittedly, they ensure better access of light for cultivated plants, but do they fully measure up to vegetable manufacturers' expectations as r[...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przechowywanie i opracowywanie danych w ramach obszernych zadań badawczych wymaga wykorzystywania specjalnie tworzonych baz danych. W artykule przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań dotyczących tworzenia bazy danych. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano znany na rynku program Microsoft Accesss [...]
EN Storing and pre-processing data within the scope of a larger research task necessitates putting to use a custom-made database. A possible solution of this issue is demonstrated in this paper by an example of a relation database designed in MS Access for the field measurements and findings focused on[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Od wielu lat na obszarze całej Republiki Czeskiej prowadzone są badania różnych technologii uprawy buraka cukrowego oraz innych roślin uprawnych. Zastosowanie specjalnie przygotowanej bazy danych ułatwia przechowywanie i przetwarzanie danych uzyskanych w ramach przeprowadzonych doświadczeń. Jednym z[...]
EN Various technologies used for cultivation of sugar beets and other plants have been tested throughout the Czech Republic for many years now. Using of a specially prepared database facilitates storing and processing of data obtained in the scope of completed experiments. One of the methods used to co[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ocena systemów uprawy pszenicy ozimej pod kątem zużycia paliwa, wielkości plonu oraz właściwości gleby. Badania przeprowadzono w uprawie pszenicy ozimej realizowanej systemami tradycyjnym, bezorkowym oraz w warunkach siewu bezpośredniego. Analizowano zabiegi wykonywane w ramach upra[...]
EN The purpose of the work was to estimate systems for winter wheat cultivation in relation to fuel consumption, crop seize and soil properties. Research was carried out for winter wheat crop carried out with traditional non-plough systems in direct sieving conditions. Operations carried out for cultiv[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania przeprowadzono w latach 2011-2012 w RZD Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Celem badań była ocena wielkości i struktury nakładów energetycznych poniesionych w następstwie zastosowania międzyplonu i zró[...]
EN A field study was carried out in 2011-2012 at the Research Station Brody belonging to Poznan University of Life Sciences. The experiment was assumed with blocks randomized in four repetitions. The objective of the study was to determine the size and structure of energy inputs incurred as a result of[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej technologie produkcji konkurencyjnych upraw – żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznyc[...]
EN For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space it is possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies are desc[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 6 901--906
PL Przedstawiono wyniki analiz emisji niektórych gazów cieplarnianych (GHG) powstających w wyniku aplikacji nawozów mineralnych i naturalnych w wybranych technologiach uprawy kukurydzy na kiszonkę, o areale 0,67-11,3 ha. Na podstawie ilości zastosowanych nawozów oszacowano ilość emisji CO₂ i N₂O. Wynik[...]
EN Emissions of N₂O and CO₂ from 27 cultivation technol. of maize covering an area of 0.67-11.3 ha were evaluated. On the basis of an amt. of fertilizers used, the N₂O and CO₂ emissions were estd. and referred to the area of cultivation, the fresh and dry matter yield. The emissions value expressed in [...]
9
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym porównywano wpływ orkowych technologii uprawy żyta hybrydowego na wielkość i strukturę nakładów energetycznych oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej produkcji. Porównywane technologie w minimalnym stopniu różnicowały wielkość i strukturę nakładów [...]
EN The impact of hybrid rye ploughed cultivation technologies on the size and structure of energy inputs and on the value of production energy effectiveness index were studied in a singlefactor field experiment. The compared technologies differentiated the size and structure of energy inputs to a minim[...]
10
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Sprostanie wymogom Dyrektywy UE 2009/28/EC wymagać będzie od Polski zwiększenia areału wieloletnich upraw energetycznych do ok. 1 mln. ha do roku 2020. Analizę następstw penetracji upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można prowadzić metodą symulacji, biorąc pod uwagę ich konkurencję z pozo[...]
EN In order to meet the requirements of the EU Directive 2009/28/EC the acreage of perennial energy crops in Poland will have to increase to approximately 1 mln ha in 2020. An analysis of penetration of energy crops into the agricultural space can be conducted by the method of simulation, considering t[...]
11
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów właściwości gleby poddanej różnym systemom uprawy. Analizowano wilgotność gleby, maksymalne naprężenia ścinające, zwięzłość a także zawartość CO2 w glebie o raz emisję CO2 z gleby do atmosfery. Badania przeprowadzono na polach należących IUNG-u w Jelczu Laskowic[...]
EN The work presents characteristics measuring results for the soil tilled using various cultivation systems. The researchers were analysing soil humidity, maximum shearing stress values, compactness, the CO2 content in the soil, and the CO2 emission from the soil into the atmosphere. The research was [...]
12
51%
Ekologia i Technika
2015 R. 23, nr 5 305--310
PL Postęp w agrotechnłce, ochrona środowiska i konsumenta oraz zmniejszenie ilości obornika jakie odnotowujemy w naszym kraju, zmuszają do szukania nowych technologii uprawy ziemniaka. W latach 2009-2011 przeprowadzono badania, których głównym celem było określenie kosztów jednostkowych uprawy ziemniak[...]
EN Progress in the agricultural, environmental and consurner protection and to reduce the amount of manure that we notice in our country, forced to find new technologies of potato cultivation. In 2009-2011 was carried out the study, whose main aim was to determine the unit cost of potato cultivation wi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last