Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cultivar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/2 1229--1240
EN The aim of the study was to determine the effect of drip irrigation on yielding of summer squash ‘White Bush’ grown under conditions of two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński (soil of quality class IVb, and of good-rye-soil-complex) and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz (soil of quality cla[...]
2
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem pracy była analiza plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej wysokości ścierniska i różnych systemów uprawy roli. Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie trzyczynnikowe założono w układzie split-split-plot. Czynn[...]
EN The study analysed yielding of selected winter wheat cultivars under conditions of differentiated stubble height and various soil tillage systems. Investigations conducted within years 2008-2010, were localized on good rye soil complex. Experiment in split-split-plot design included three experiment[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W latach 2004-2006 analizowano plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na glebie płowej - piasku gliniastym mocnym zalegającym na glinie lekkiej. Wysiano 6 odmian pszenicy ozimej w warunkach uprawy bezpłużnej i konwencjonalnego sposobu uprawy r[...]
EN In the years 2004-2006 yielding of winter wheat cultivars in Lower Silesian conditions was analysed as depending on the mode of tillage, density and term of sowing. In treatments with ploughless and conventional tillage there were sown five winter wheat cultivars. The seeds were sown in three terms [...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W badaniach polowych oceniano plonowanie, skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw odmian ziemniaka skrobiowego, różniących się długością okresu wegetacji: Pasat, Zuzanna, Jasia, Hinga i Skawa. Plon ogólny bulw kształtował się w zakresie od 19,9 do 37,8 t·ha-1, natomiast plon skrobi od 3,[...]
EN Field experiments assessed yielding, chemical composition and the selected quality parameters of starch potato tubers of Pasat, Zuzanna, Jasia, Hinga and Skawa cultivars varying with the length of vegetation period. Depending on the cultivar and the year of research, total tuber yield ranged from 19[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 137--146
PL Celem pracy było określenie wpływu sposobu i warunków blanszowania na kształtowanie jakości suszów ziemniaczanych z bulw następujących odmian: ASTER (odmiana bardzo wczesna), BINTJE (średnio wczesna), DANUSIA (średnio późna), MILA (średnio wczesna), WAWRZYN (późna). Materiał badawczy został pobrany [...]
EN It was the object of his work to determine the effects of techniques and conditions of blanching on maintaining the quality of dried potatoes from the following varieties of bulbs: ASTER (very early variety), BINTJE (medium early variety), DANUSIA (medium late variety), MILA (medium early variety), [...]
6
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 2 213--223
PL Badano wpływ nawożenia azotem, na tle nawożenia fosforowo-potasowego, na zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach Helianthus tuberosus. W 3-letnim doświadczeniu polowym, na glebie lekko kwaśnej, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego, oceniano dwie odmiany słonecznika bulwia[...]
EN The effect of nitrogen fertilisation against potassium and phosphorus fertilisation on the total and true protein content in tubers of Helianthus tuberosus L. was examined. Two cultivars of the test plant (Albik and Rubik) were cultivated for 3 years in a field experiment on slightly acidic soil wit[...]
7
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 156--157
PL Przeprowadzono badania oparte o trzyletnie doświadczenie (2011-2013), których celem było określenie wpływu uwarunkowań genetycznych ziemniaka i oddziaływania różnych metod przechowywania na zawartość składników chemicznych mających wpływ na właściwości technologiczne bulw. Jakość frytek determinowan[...]
EN Based on three years of experimental study (2011-2013), the effect of potato genetics and impact of different storage methods on chemicals content affecting technological properties of tubers were determined. The quality of French fries was determined by the content of starch, reducing and total sug[...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 4 201--206
PL Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy- i czteroletnich krzewów odmiany „Norna” i „Veten” uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120[...]
EN Field experiments were done in 2002-2003 on sandy soil. Crop productivity of raspberry ( cv. ‘Norna’ i ‘Veten’) was tested in the 3rd and 4th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 N·ha-1). The cultivars had similar product[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 159--165
PL Celem pracy było określenie wpływu nawadniania na ilość i jakość plonów ziarna kukurydzy. Ścisłe doświadczenie polowe wykonano w latach 2000-2002 na glebie lekkiej o zwięzłym podłożu, na polu doświadczalnym Stacji Badawczej ATR w Mochełku koło Bydgoszczy. Stwierdzono istotny wpływ nawadniania na plo[...]
EN The aim of the study was to determine the influence of irrigation on the amount and quality of grain maize yield. The field experiment was carried out in 2000-2002 on light soil with firm subsoil at the research station ATR in Mochełek near Bydgoszcz. It was found that the effect of irrigation on gr[...]
10
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2016 Vol. 61, nr 3 139--143
PL W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian wiśni. Wśród ocenianych odmian były dwie odmiany hodowli węgierskiej: ‘Debreceni Bötermö’ i ‘Erdi Bötermö’ oraz jedna odmiana hodowli polskiej - ‘Sokówka Nr 6’. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2005 [...]
EN The experiment assessed the possibility of organic production of fruit of three sour cherry cultivars. Among the cultivars under evaluation were two cultivars of Hungarian breeding: ‘Debreceni Bötermö’ and ‘Erdi Bötermö’, and one cultivar of Polish breeding - ‘Sokówka Nr 6’. Trees grafted onto Prunu[...]
11
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2015 Vol. 60, nr 4 135--139
PL W latach 2005-2013 przeprowadzono badania dotyczące plonowania roślin ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym w dwóch miejscowościach o zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. W ciągu 9 lat, w cyklu 3-letnim, przebadano 22 odmiany z różnych grup wczesności. Stwierdzono, że plony zależa[...]
EN In the years 2005-2013 experiments concerning yielding of potato under organic system in two places of different soil-climatic conditions were conducted. During 9 years in 3-year cycles, 22 cultivars from different group of maturity were tested. It was stated that the yield depended mostly on climat[...]
12
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian czeresni. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Karesova’, ‘Burlat’ i ‘Summit’, szczepione na siewkach czereśni ptasięj. Doświadczenie założono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświa[...]
EN The experiment, conducted in 2004-2013, assessed the possibility of organic production of the fruit of three sweet cherry cultivars. The objects studied were trees of the cultivars: ‘Karesova’, ‘Burlat’ and ‘Summit’, grafted on Prunus avium seedlings. The experiment was established in the spring of [...]
13
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 4 246--250
PL W badaniach przeprowadzonych w latach 2009-2010 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie uprawiano 4 odmiany ziemniaka z różnych grup wczesności w dwóch systemach produkcji tj ekologicznym i konwencjonalnym. Badano różnice w wielkości parametrów morfologiczno-fizjologicznych roślin w[...]
EN In experiment conducted in the years 2009-2010 at the Institute of Plant Breeding and Acclimatization - Jadwisin four potato cultivars of different earliness were tested. Potatoes were cultivated under 2 crop production systems: organic and conventional. The differences in morphological and physiolo[...]
14
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 3 193--197
PL Doświadczenie prowadzono w latach 2010-2011 w szkółkach ekologicznych zlokalizowanymi w Mokrej Lewej i w Makowie k/Skierniewic. Podkładki jabłoni – M 26 i wiśni – antypka (Prunus mahaleb L.) rosły na glebie bielicowej w rozstawie 25 cm x 1,0 m. W pierwszym roku prowadzenia szkółki, najpierw podkładk[...]
EN The experiment was conducted in 2010-2011 in organic nurseries located in Mokra Lewa near Skierniewice and in Maków. Apple rootstocks – M.26, and sour cherry rootstocks – Mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.), were grown on a podzolic soil at a spacing of 25 cm × 1.0 m. In the first year of running the[...]
15
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2005-2006 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach prowadzono badania porównawcze plonowania pomidora uprawianego metodą ekologiczną i konwencjonalną. Oceniano polskie odmiany nowej generacji, samokończące, z przeznaczeniem dla przemysłu. Badano następujące odmiany: Awizo F1, Batory F1, E[...]
EN During 2005-2006 at Research Institute of Vegetable Crops in Skierniewice the studies were carried out to compare the yields of organic and conventional tomatoes. Polish cultivars of new generation, determinant, bred for processing were examined as follows: Awizo F1, Batory F1, Etna F1, Rumba, Sokal[...]
16
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem prowadzonych badań było wytypowanie odmian fasoli szparagowej najbardziej przydatnych do produkcji nasion w uprawie ekologicznej. Produkcja nasion w systemie ekologicznym jest obarczona trudnościami związanymi z niedostatkiem skutecznych środków ochrony roślin. Z drugiej strony rośliny motylko[...]
EN The aim of studies was to select the most suitable cultivars of snap bean for seed production under organic conditions. Seed cultivation in organic farms is rather troublesome because of the scarcity of efficient disease and pest control agents. On the other hand the legumes species are very much wa[...]
17
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2014 Vol. 59, nr 4 126--130
PL Badania przeprowadzono w latach 2011-2013 w dwóch miejscowościach, o zróżnicowanych warunkach klimatyczno- glebowych. Oceniano przydatność 7 odmian ziemniaka z różnych grup wczesności do uprawy w systemie ekologicznym. Stwierdzono, że spośród badanych czynników wpływających na wielkość plonu bulw ta[...]
EN The study was conducted in 2011-2013 in two places, with different climate and soil conditions. The usefulness of 7 potato cultivars of different groups of earliness for growing under organic farming system was evaluated. It was found that among the analyzed factors affecting the yield of tubers suc[...]
18
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2011-2013 przeprowadzono badania, których celem była ocena plonowania mieszanek grochu z owsem uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego, w zależności od odmiany grochu i jego udziału w masie wysiewanych nasion. Badania zrealizowano w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepieto[...]
EN In the years 2011-2013 the studies were carried out, whose aim was to assess a yielding of oat-pea mixtures grown on seeds in organic farming. The field experiment was conducted at the Agricultural Advisory Center in Szepietowo. The cultivar of Pisum sativum (L.): Milva (semi-leafless cultivar) and [...]
19
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców czterech odmian śliwy. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’ i ‘Żółta Afaska’, szczepione na siewkach ałyczy. Doświadczenie założono wiosną 2004 roku w Ekologicznym S[...]
EN The experiment, conducted in 2004-2013, assessed the possibility of organic production of the fruit of four plum cultivars. The objects studied were trees of the cultivars: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’ and ‘Yellow Afaska’, grafted on Myrobalan seedlings. The experiment was established in th[...]
20
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania przeprowadzono w roku 2005 na 8 odmianach ziemniaka należących do różnych grup wczesności uprawianych w systemie ekologicznym na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Oceniano takie elementy jak: rozwój roślin w okresie wegetacji, zachwaszczenie wtórne, porażenie roślin chorobami, wielko[...]
EN The experiment was carried out in 2005 on 8 cultivars of different earliness in organic production system. Following elements were assessed: plant development, weeding, infection by some diseases, yield and tuber quality. It was confirmed that choosing cultivars for organic production system should [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last