Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cubic boron nitride
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 8 1163-1173
EN The massic energies of combustion in fluorine of two specimens of cubic boron nitride have been measured in a bomb calorimeter, the standard molar enthalpy of formation delta f 0 m H(c-BN, cr, 298.15 K) = -254.6š1.5 and the enthalpy of polymorphic transition delta trs m 0 H (298.15 K) = -3.5š1.5 of [...]
2
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2000 Vol. 4, nr 1 116--120
EN In the paper, results of CBN grinding wheel examination are described, focused on functional properties of CBN wheel with vitrified bond. Several grinding tests were carried out where grinding force components, cutting ability factor and roughness of ground surface were measured.
3
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 1 76-80
EN Properties of Al electric contacts to Si(p) surface exposed to fluorine-based plasma etching of nanocrystalline cubic boron nitride (c-BN) film grown previously were studied and compared to the properties of Al contacts fabricated on pristine or dry etched surface of Si(p) wafers. In addition, a par[...]
4
88%
Optica Applicata
EN The results of physicochemical and mechanical investigations into the properties of bubble alumina (BA) and magnesium aluminosilicate (MA) addition to abrasive masses designed for cubic boron nitride (cBN) tools have been presented. Two kinds of addition were investigated by the following experiment[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 161-163
PL Zbadano paramagnetyczne właściwości azotku boru cBN o strukturze kubicznej o różnym rozpadzie. Próbki były otrzymywane z heksagonalnego azotku boru w systemie BN-Mg-MgO. Tlenek magnezu wprowadzany do pieca na pierwszym etapie syntezy stymulował formowanie się zarodków cBN i krystalizację. Niemonoto[...]
EN There were the paramagnetic properties of cubic boron nitride (cBN) crystals of different breakup studied. The samples were synthesized of hexagonal boron nitride of different structural perfection in the system BN-Mg-MgO. The magnesium oxide introduction to the furnace on the first stages of the sy[...]
6
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i ocenę wpływu parametrów skrawania na chropowatość powierzchni podczas toczenia wykończeniowego stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym. Stosowano płytki z regularnego azotku boru (CBN) o geometrii typu Wiper. Opracowano modele matematyczne wpływu po[...]
EN The experimental research of the influence of the cutting parameters on the chosen parameters of surface roughness for finishing hard turning of hardened 18CrMo4 steel with cubical boron nitride (CBN) inserts of Wiper geometry is presented in the work. For obtained results the assumed mathematical m[...]
7
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1192--1193
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych szlifowania jednostronnego stali stopowej 40H i ceramiki beztlenkowej SSiC z zastosowaniem ściernic o spoiwie niklowym z ziarnami z regularnego azotku boru B107 i B64. Zaprezentowano uzyskane wartości liniowego ubytku materiałowego oraz parametru Ra chrop[...]
EN The paper presents the results of single-side grinding experiments carried out on alloy steel 40H and on technical ceramics SSiC. Electroplated grinding wheels with nickel bond and cubic boron nitride grains (B107, B64) were used. Linear material removal rates and obtained surface roughness paramete[...]
8
75%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 11 248-253
PL W pracy zbadano wpływ supertwardych warstw ceramicznych (węglowych i azotku boru), nanoszonych metodą plazmy impulsowej na płytki skrawające wykonane z kompozytów warstwowych NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%obj.Mo), na właściwości skrawnościowe tak syntetyzowanych płytek narzędziowych. Podłoża kompozytu wa[...]
EN The aim of the study was to examine how the cutting properties of tool blades are affected by super-hard ceramic (carbon and boron nitride) coatings produced by the impulse plasma method (PACVD). The cutting plates were made of layered NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%Mo composites produced by foil casting.[...]
9
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 3 193-197
PL Przedstawiono krytyczną analizę zjawisk chemicznych towarzyszących spiekaniu regularnego azotku boru z udziałem domieszek modyfikujących, takich jak metale lub ich wodorki. Przedstawiono dodatkowo badania wpływu tych zjawisk na skład fazowy, morfologie i właściwości wytrzymałościowe otrzymanych komp[...]
EN In the work critical analysis of the chemical phenomena taking place during sintering of cubic BN with modifying admixtures, such as metals, metal alloys and hybrides has been undertaken. Additionally studies of the influence of these phenomena on the phase composition, morphology as well as mechani[...]
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper describes modelling of fracture wear in vitrified cBN grinding wheels. Design/methodology/approach: The approach used in the paper is based on using finite elements to model fracture wear processes in vitrified cBN grinding wheels. The approach used models fracture wear processes[...]
11
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1136--1137
PL Zaprezentowano analizę zużycia ostrzy podczas toczenia wzdłużnego węglika wolframu na osnowie niklowej oraz wpływ obróbki hybrydowej na trwałość ostrzy. W badaniach analizowano skrawność ostrzy z regularnego azotku boru (KB9610). Stwierdzono kilkukrotne zwiększenie trwałości ostrza podczas toczenia [...]
EN This paper presents the analysis of tool’s flank wear during longitudinal turning of tungsten-carbides based on nickel matrix. The influence of hybrid machining was presented. The cutting inserts made of cubic boron nitride (KB9610) were applied in the research. The several times increase in tool li[...]
12
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy określono charakterystykę tarciowego zachowania się strefy kontaktu wiór-ostrze obrabianego w toczeniu na sucho nadstopu Inconel 718 po starzeniu narzędziami wykonanymi z różnych gatunków węglików spiekanych z naniesionymi powłokami i polikrystalicznego CBN. Zaprojektowano i wykonano tribome[...]
EN This paper aims at characterizing the frictional behaviour at the cutting tool-workmaterial interface during the dry machining of a Inconel 718 in its aged state with various coated carbide tools and c-BN tools. A specially designed open tribometer has been used to characterize friction coefficient,[...]
13
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Celem badań procesu szlifowania ściemo-elektroerozyjnego jest opracowanie rozwiązania technicznego zmniejszającego negatywne oddziaływanie zalepiania czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Względy ekonomiczne określone wysoką ceną ścierniw supertwardych, a także duża trwałość eksploatacyjna ziaren CBN[...]
EN Results of hybrid machining AEDG, Abrasive Electro Discharge Grinding, where grinding is assisted by electric discharges, have been described in this paper. The experiments have been conducted on the electro-discharge machine tool FORM-2LC ZNC which was additionally equipped with the grinder of pneu[...]
14
51%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 32-40
PL Współczesny przemysł maszynowy wymaga wielu nowoczesnych narzędzi zdolnych do bardzo wydajnej obróbki w skrajnie trudnych warunkach pracy. Dotyczy to także obróbki ściernej, która jest szczególnie predysponowana do obróbki materiałów trudno obrabialnych. Z tego względu, materiałami robiącymi najwięk[...]
15
32%
Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Zeszyty Naukowe
2011 nr 88 114-114
PL W ramach pracy przeprowadzono badania nad oddziaływaniem azotku boru z wybranymi związkami tytanu (TiN, TiC, TiB2, Ti3SiC2) w kompozytach spiekanych techniką wysokociśnieniową (HPHT), a także ustalono zależności pomiędzy ich składem fazowym, parametrami otrzymywania oraz właściwościami mechanicznymi[...]
EN In the research the interactions between cubic boron nitride and selected titanium compounds (TiN, TiC, TiB2, Ti3SiC2) in composites obtained by HPHT (High Pressure — High Temperature) method as well as a dependence between their phase composition, sintering parameters, mechanical and technological [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last