Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crystallization kinetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 4 947--952
EN Rapid annealing of metallic glasses results in their physical properties different from those stemming from isothermal or non-isothermal annealing with slow heating rates. Differential thermal analysis (DTA) with heating rates up to 2500 K min-1 was applied to investigate amorphous alloys of the com[...]
2
86%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 19--26
PL Żeliwo sferoidalne jest jedynym. technicznie ważnym stopem w którym krystalizuje eutektyka globularna. Ze względu na atrakcyjne właściwości tego żeliwa jego produkcja systematycznie wzrasta i jest ono przedmiotem wielu badań. Niektóre z nich dotyczą zagadnienia kinetyki krystalizacji, która obejmuje[...]
3
72%
Polimery
PL Przedstawiono charakterystykę krystalizacji w warunkach procesu wtryskiwania częściowo krystalicznych polimerów termoplastycznych. Omówiono kształtowanie się struktury krystalicznej podczas kolejnych faz trwania tego procesu. Opisano zaczerpnięte z literatury modele matematyczne ujmujące kinetykę kr[...]
EN The characteristics of crystallization of partially crystalline thermoplastic polymers during the injection molding was presented. The formation of crystalline structure during the subsequent stages of this process was discussed. On the basis of literature data the mathematical models describing the[...]
4
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki krystalizacji siarczanu baru. Proces krystalizacji strąceniowej przeprowadzono w krystalizatorze ciągłego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Do krystalizatora podawano roztwór uzyskany po rozpuszczeniu w wodzie soli odpadowej po hartowaniu metali i kryst[...]
EN The measurement results of barium sulphate reaction crystallization kinetics are presented. The experiments were carried out in the crystallizer with internat circulation of suspension. The crystallizer was continuously fed with solution obtained after used quenching salts solubilization in water an[...]
5
72%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 1 149--154
PL Wyznaczono kinetykę ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu z wodnych roztworów jonów fosforanowych(V), zawierających dodatkowo charakterystyczne dla gnojowicy zanieczyszczenia, takie jak związki boru, kobaltu, manganu i molibdenu. Do obliczeń parametrów szybkości zarodkowania i wzrostu kryształ[...]
EN Struvite was pptd. from NH₄H₂PO₄, MgCl₂∙6H₂O, and B³⁺, Mn²⁺, Co²⁺ and Mo⁶⁺-ions-contg. aq. solns. to det. kinetic parameters of the continuous struvite reaction crystn. calcd. by using Rojkowski exponential size-dependent growth rate model. With the increase of B, Co and Mo ions concns., the d. of n[...]
6
58%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1445-1448
7
51%
Polimery
2000 T. 45, nr 10 693-700
PL Zbadano wpływ kompatybilizacji na adhezję, morfologię, kinetykę krystalizacji i właściwości mechaniczne heterogenicznych mieszanin poliamidu 6 z izotaktycznym polipropylenem. W charakterze modyfikującego kompatybilizatora zastosowano triblokowe kopolimery poli[styren-b-(etylen-co-butylen)-b-styren] [...]
EN Adhesion, morphology, crystallization kinetics and mechanical properties of polyamide 6 (PA)-PP-i blends were studied in relation to the degree of compatibilization. Maleic anhydride (MAH)-functionalized poly(styrene-b(ethylene-co-butylene)-bstyrene) (SEES) triblock copolymers were used as compatibi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last