Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cryogenics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 11 448-453
PL W artykule przedstawiono historię tworzenia dużych urządzeń badawczych w obszarze techniki niskich temperatur. Ich cechą charakterystyczną jest kontynentalny, a nawet globalny charakter. Laboratoria te stały się magnesem dla fizyków i inżynierów z całego świata wywołując zjawisko tzw. "drenażu mózgó[...]
EN A history of building of large low-temperature testing systems has been presented in the paper. The feature of these systems is the continental and even global character. Presented laboratories became a kind of magnet for physicists and engineers from all over the world creating "a brain drainage" e[...]
2
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
EN Material and technological requirements as well selected utility indexes of recycled PVC in cryogenic conditions are presented in the study.
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prototypowego silnika indukcyjnego o izolacji szkło-mika-epoksyd przeznaczonego do pracy z pompą ciekłego metanu w warunkach kriogenicznych. Badania prowadzono na pojedynczych cewkach oraz na prototypowym silniku. Ocena właściwości izolacji obejmowała przede wsz[...]
EN The paper presents results of investigation of the prototype inductive motor with a glass-mica-epoxy insulation assigned to work with a liquid methane pump in cryogenic condition. The investigation were carried out on single coils and the prototype motor. The assessment of insulation properties cons[...]
4
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 2 275--287
EN Liquefied natural gas (LNG) is transported by ships to unloading points on the LNG terminals, where the LNG is transported by above-ground superinsulated pipelines to storage tanks. Storage tanks are located a few hundred meters to several kilometers away from the unloading point. The article shows [...]
5
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 8-9 300--311
PL Artykuł ma charakter przeglądowy i składa się z dwóch części. W jego części pierwszej autorka wskazuje obszary zastosowania kriogeniki w medycynie, z jednej strony jest to diagnostyka medyczna (np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Innym obszarem jest przechowywanie oraz transport komórek[...]
EN Is a review article and consists of two parts. In the first part, the author points out areas of application of cryogenics in medicine, on the one hand it is a medical diagnostics (eg. Magnetic resonance imaging). Another area is the storage and transport of cells. and biological tissues. Cryogenics[...]
6
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN Adaptation of liquefied natural gas (LNG) to the quality requirements for natural gas transportation pipeline system is a high energy intensive process. The energy for this process can be obtained include from waste heat in the industry processes, steam power blocks or sea water in LNG unloading ter[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 166--169
PL W pracy opisano skonstruowany i wykonany przez autora wskaźnik poziomu ciekłego azotu w zbiorniku do jego przechowywania. Wskaźnik ma długość 1 m i pozwala na oszacowanie poziomu azotu w zbiornikach o wysokości maksymalnej do 90 cm. Urządzenie ma kształt tyczki, którą należy zanurzyć na ok. 3 s do z[...]
EN The paper describes the designed and made by the Author indicator of the level of liquid nitrogen in a storage tank. The indicator is 1 m long and makes it possible to estimate the level of nitrogen in tanks maximum 90 cm high. The device has a shape of a pole, which is to be immersed for about 3 se[...]
8
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 3 539--550
EN Liquefied natural gas (LNG) has an increasingly important role in the global natural gas market. Global demand for natural gas will grow over the coming years. LNG is transported by ships to unloading points on the storage terminals. During the LNG unloading and storage processes some part of LNG ev[...]
9
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2013 Vol. 4, nr 3 171--180
PL W pracy przedstawiono proponowany model struktury systemu: czujniki – próbka – struktura stanowiska. Zbudowane oryginalne programy symulacyjne bazują na danych konstrukcyjnych i pomiarowych uzyskanych podczas doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. Da[...]
EN In the paper the model of proposed structure of system: sensors – specimen- stand structure is presented. Simulation programs are built basing under construction and measurement data obtained from experiments carried out on the standup at Institute of Applied Mechanics at Cracow University of Techno[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiornika [...]
EN In this work was considered problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
11
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2016 R. 51, nr 4 16--20
PL Emisyjność jest jedną z najważniejszych własności materiałów używanych w kriogenice, jej wartości otrzymane na podstawie teorii fal elektromagnetycznych są prawidłowe jedynie dla powierzchni optycznie gładkich. Oznacza to, że wiarygodne wartości emisyjności dla innych stanów powierzchni muszą być wy[...]
EN Emissivity is one of the most important properties of materials being used in cryogenics. The values of emissivity obtained from calculations using electromagnetic field theory are valid only for optically smooth surfaces. It means that reliable values of emissivity have to be obtained from experime[...]
12
63%
Nowa Elektrotechnika
2009 nr 10 (62) 32--35
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 225-227
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych najbardziej popularnych czujników temperatury w warunkach kriogenicznych. Badaniom zostały poddane czujniki rezystancyjne (Pt100) oraz czujniki termoelektryczne (typ E i T). Pomiary zostały zrealizowane w kriostacie próżniowym współpracującym z krio[...]
EN The article presents the results of dynamic tests of the most popular temperature sensors at low temperatures. The resistance sensors (Pt100) and thermocouples (type E and T) were tested. Measurements were carried out in the vacuum cryostat cooled by the closed cycle helium crycooler. The analysis o[...]
14
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 125--132
EN The present paper addresses the modelling of fuel injection at conditions of high pressure and temperature which occur in a variety of internal combustion engines such as liquid fuel rocket engines, gas turbines, and modern diesel engines. For this investigation a cryogenic nitrogen jet ranging from[...]
15
51%
Tribologia
2003 nr 4 315-326
PL Przedstawiono wyniki badań tribologicznych skojarzenia: żeliwo szare 300 i stop odlewniczy aluminium AK12 (AlS13Mg1CuNi) o powierzchni obrobionej metodą laserowego przetapiania w środowisku ciekłego azotu. Na tribometrze TPZ-1 wykonano serię badań opisanego skojarzenia w warunkach ślizgania w ruchu [...]
EN Results are presented from tribological research of a conformal flat reciprocating sliding contact of 300 grade cast iron and AK12 aluminum alloy (AlSi13Mg1CuNi), which was subjected to laser remelting of the working surface under cryogenic conditions. A series of test was carried out on TPZ -1 reci[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła niepodległość w 1795 r. i została podzielona między trzech potężnych sąsiadów: Austrię, Prusy i Rosję. Dwa stare polskie uniwersytety w Krakowie i Lwowie mogły działać w stosunkowo liberalnych stosunkach w zaborze austriackim. Właśnie tam fizycy polscy (Karol O[...]
EN The Polish-Lithuanian Commonwealth lost independence in 1795 and was partitioned among her three powerful neighbours: Austria, Prussia and Russia. The two old Polish universities in Cracow and Lvov enjoyed relatively liberals laws in the Austrian partition. It was there that Polish physicists (Karol[...]
17
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL W publikacji poruszone zostały kwestie związane z charakterem pękania metali, zdolności absorpcji energii dynamicznej i samohamowania pęknięć. Omówiono podstawy próby udarności metali i stopów sposobem Charpy’ego, z uwzględnieniem różnic w amerykańskim i europejskim wariancie próby. Podkreślono wady[...]
EN In the Charpy impact test three key measurements be made – total absorbed energy, Shear Facture Area SFA and Lateral Expansion LE. However, although these three magnitudes have been available from the Charpy test, two of them SFA and LE have been just lately launched in Europe along with new standar[...]
18
51%
Transactions on Aerospace Research
2019 Nr 2 (255) 82--95
PL Niejednorodna mieszanina fazy stałej i ciekłej tego samego składnika (ang. slush) jest dwufazową cieczą kriogeniczną która charakteryzuje się zwiększoną gęstością i pojemnością cieplną w porównaniu z odpowiadającymi im cieczami o normalnej temperaturze wrzenia. Te obiecujące właściwości wzbudzają du[...]
EN Slushes are two-phase solid-liquid single-species cryogenic fluids that exhibit an increased density and a greater heat capacity with respect to the corresponding normal boiling point liquids. These promising features are of large interest for applications that exploit slush as a thermal fluid, like[...]
19
51%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 1 (5) 2--3
20
50%
Nowa Elektrotechnika
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last