Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crushed aggregate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 10 10-18
PL Przeanalizowano rozmieszczenie złóż kamieni do produkcji naturalnycł kruszyw łamanych względem chronionych obszarów sieci Natura 2000 zgłoszonych przez Ministerstwo Środowiska i zaproponowanych przez, organizacje pozarządowe. 78 spośród tych złóż położonych jest w obrębie obszarów chronionych lub w [...]
EN Location of stone deposits to crushed aggregate in relation areas of the Nature 2000 network, as declared by the Ministry of En Protection and suggested by extragovernmental organisatic studied. 78 deposits are locat limit lines of the protected are; close vicinity. 44 deposits are limit lines of t[...]
2
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 3 332-342
PL W artykule scharakteryzowano dolnooligoceńskie piaskowce cergowskie, tworzące soczewę wśród warstw menilitowych. Litosom piaskowców cergowskich, sklasyfikowanych jako waki lityczne, reprezentuje osady głębokomorskiego stożka turbidytowego. Procesy sedymentacyjne i diagenetyczne wywarły zasadniczy wp[...]
EN The paper characterises the Lower Oligocene Cergowa sandstones, which form a lenticular lithosome within the Menilite Formation. The lithosome of the Cergowa sandstones classified as lithic wacke, represents sediments of a deep marine turbidite fan. Sedimentation and diagenetic processes had an esse[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 279--291
PL Złoże dolomitów Ujków Stary jest pozabilansowym fragmentem dawnego złoża rud cynku i ołowiu kopalni Bolesław. Opracowanie jego dokumentacji geologicznej z 2006 roku stworzyło nowe perspektywy pozyskania surowca skalnego ze skał dolomitycznych dolnego i środkowego wapienia muszlowego, występujących w[...]
EN The Ujków Stary deposit is an uneconomic fragment of the former zinc and lead mine in Bolesław. A geological report prepared in 2006 displays some new perspectives of the Lower-Middle Muschelkalk (Middle Triassic) dolostones. The rocks clearly differ considering their structures, textures and minera[...]
4
67%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2010 T. 26, z. 4 89-108
PL Artykuł przedstawia wyniki badań nad wpływem ciosu i mikrospękań na właściwości kruszywa rozpatrywanego jako jego kształt. Badaniom poddano trzy odmiany teksturalne wapieni jurajskich eksploatowanych ze złoża Nielepice w pobliżu Krakowa (Polska). Prostopadłościenne próby wapieni płytowych i uławicon[...]
EN The paper presents results of investigations on the influence of joint and micro-fractures on the shape of a crushed grain - one of the most important parameter of the quality of crushed aggregate. Three structural types of the Jurassic limestone exploited in the Nielepice deposit nearby Kraków (Pol[...]
5
67%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 3 171--178
PL W pracy zbadano wpływ podstawowych właściwości kruszyw łamanych z bazaltu, granitu, dolomitu, kwarcytu oraz próbek tych skał na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych, z których je uzyskano. Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań modułu sprężystości oraz wytrzymałości próbek skał i [...]
EN In the work the effect of the properties of crushed basaIt, granite, dolomite and quartzite aggregate and the samples of these rocks on the properties of HPC was examined. Particularly significant was the determination of elasticity moduli which showed that the high modulus of basalt and low of gran[...]
6
67%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 1 47--57
PL Gnejsy są jedną z najmniej eksploatowanych skał metamorficznych w Polsce. Eksploatacja ich prowadzona jest obecnie na większą skalę tylko w trzech kopalniach. Tradycyjnie są wykorzystywane głównie do produkcji kruszyw łamanych na cele budowy dróg, linii kolejowych oraz w budownictwie. W ostatnich la[...]
EN Gneisses are one of the least excavated metamorphic rocks in Poland. The excavation is carried out on a large scale in only three open pits. Traditionally, they are mainly used for the production of crushed aggregate for the construction of roads, railways and building construction. In recent years [...]
7
67%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 3 110--115
PL Omówiono i skomentowano wyniki badań właściwości mechanicznych i trwałości betonu zaprojektowanego do zastosowań konstrukcyjnych w budownictwie komunikacyjnym, na bazie kruszyw łamanych o różnej genezie petrograficznej. Celem badań była ocena przydatności kruszyw do tego rodzaju konstrukcji. Otrzyma[...]
EN The article discusses and comments on the results of investigations of mechanical properties and durability of concrete designed for structural applications in communication construction, based on broken aggregates of various petrographic genesis. The purpose of this research was to assess the suita[...]
8
67%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów wysokowartościowych o wartości w/c wynoszącej 0,28. Badano odkształcalność doraźną betonów w zakresie modułu sprężystości, współczynnika Poisson’a oraz odkształcenia granicznego przy maksymalnym naprężeniu. Czynnikiem zmiennym w badaniach było rodzaj kru[...]
EN The test results presented concern high performance concretes of the w/c ratio 0,28. There have been examined the modulus of elasticity, Poisson’s ratio and limiting strain at the highest compressive stress. The variable factor in the studies is the type of coarse aggregate: crushed basalt, dolomite[...]
9
59%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last