Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crossing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 57-63
PL Ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond należy zaliczyć: bezpieczeństwo, wysok[...]
EN Modern roundabouts have become a subject of great interest and attention over the last few years on all the world. This interest is partially based on the great success of roundabouts in Europe and Australia, where intersection design practice has changed substantially as the result of the good perf[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 351-358
PL Ronda znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów. Formę tę przyjmują zarówno nowe skrzyżowania, jak też, na skutek przebudowy, już istniejące. Modernizacja istniejących skrzyżowań napotyka jednak na ograniczenia terenowe, nie zawsze więc można dostosować się w pełni do wymogów instru[...]
EN Roundabouts are getting popular among Polish street designers. The form of a roundabout is given to both new and existing junctions. A modernisation of a junction for a roundabout can, however, be obscured by spatial restrains, therefore not always all requirements given by Polish codes can be met. [...]
3
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 2/3 (48/49) 213--225
EN The article describes the design of the PMC - LEGUAN assault bridge/tactical bridge on tracked chassis developed by OBRUM and Bumar-Łabędy S.A. for export to Malaysia. Basic technical and performance specifications of the LEGUAN bridge span are listed in a table. The design of the main structural un[...]
4
100%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 12 2-8
PL Wyniki badań wskazujące na zależności odstępów czasu między pojazdami od różnych cech i uwarunkowań ruchu.
EN Results of research pointing at dependency of time periods between cars on various attributes and traffic conditions.
5
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Prace badawcze podjęte w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu PK w latach 2002÷2004 stały się podstawą opracowania nowych, polskich metod obliczeniowych dla skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, rond i skrzyżowań z sygnalizacją. Metody te umożliwiają prowadzenie analiz przepustowości oraz warunk[...]
EN The research works undertaken at the Chair of Road and Traffic Engineering from 2002 to 2004 became the base in elaboration a new, Polish counting method for crossings with the right of way, roundabounds and crossings with light signalling. The methods allow to analyse the capacity and traffic condi[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 1(46) 182-198
EN The article presents the significance of water obstacles in military operations. The Polish Republic’s war operations’ theatre has been characterised in the aspect of water obstacles appearance. Various ways how to cross water obstacles by combat vehicles and crossing means used for this aim have be[...]
7
84%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 5 2-9
PL Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań przy stałoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz. Analiza sprawności skrzyżowań przy zmiennoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz ruchu.
EN The determinants of structure of signalling programme. Analysis of crossing capacity for constant time signalling programmes for various number of phases. Analysis of crossing effectiveness for variable time signalling programmes for various number of phases.
8
84%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 13-18
PL Ogólne zasady projektowania programu sygnalizacji świetlnej z podfazą według metody HCM-2000. Analiza ustalania długości sygnałów zielonych dla zapewnienia najlepszych warunków ruchu pojazdów. Przykłady ustalania długości czasów potrzebnych do obliczeń przepustowości wlotów z podfazą.
EN General rules for traffic signalling with sub-phase programme by HCM-2000 method. Analysis for stating terms of the length of green signal for providing better traffic conditions. Examples of stating terms of the time length for counting of capacity for inlets with sub-phase.
9
84%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 9-12
PL Artykuł zamyka cykl dotyczący możliwości analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Poprzednie dwa artykuły z tego tematu zostały opublikowane w numerach 1 i 4 Transportu Miejskiego z ubiegłego roku. Artykuł przybliża wzorce zachowań kierujących pojazdami charak[...]
EN The article closes the cycle concerning possibilities of road traffic safety analysis at crossings with light signalling. The two previous articles of that topic have been published in Urban Transport No 1 and 4 past year. The article bring forward driver behaviour patterns typical for common crossi[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 66 65-70
PL W artykule zaprezentowano przegląd istniejącej w różnych krajach świata bazy oprogramowania, która służy do obliczania przepustowości skrzyżowań typu rondo. Zebranie tego typu danych pozwoliło na budowę własnego oprogramowania komputerowego, służącego do obliczania przepustowości rond.
EN The selected different existing on all over the world software for roundabouts capacity calculation and traffic flows simulation have been presented in the article. This kind of gathered data to permitted built own software for small roundabouts capacity calculation.
11
84%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 2 24--27
PL W numerze 6/2012 „Infrastruktury Transportu” przedstawiono uzasadnienie dla istnienia sygnałów przejściowych - uprzedzających o zbliżającym się podaniu lub wygaszeniu sygnału zezwalającego na ruch - podczas wdrażania priorytetowania komunikacji zbiorowej. Sygnały te jednak są pożyteczne nie tylko na[...]
12
84%
Elektro Info
2013 nr 1-2 86--88
PL Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów wiązała się z koniecznością budowy nowej linii 400 kV. Wyprowadzenie linii blokowej przez uprzemysłowiony teren zaplecza elektrowni stanowiło duży problem natury technicznej (m.in. skrzyżowanie z wysoką linią 110 kV). Rozwiązaniem była przebu[...]
EN Construction of a new power unit at Bełchatów power plant was associated with the necessity of a new OHL 400 kV construction. Caring out power output by power transmission line through industrial area of power plant site facilities was a significant technical problem. One of the essential difficulti[...]
13
84%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1190-1193
14
84%
Archives of Civil Engineering
2013 Vol. 59, nr 4 547--559
EN In this paper, the distances between pedestrian crossings in twenty one places in the city of Wrocław, together with their evaluation by the researched groups of students, were analyzed. The database created from the collected questionnaires contains a set of two-dimensional variables: the distance [...]
15
84%
Structure and Environment
EN For better flow of the traffic in the cities crossings with central islands are good solution. Problems begin with overload caused by heavy urban traffic as well as through traffic. Moreover, the traffic is much heavier from year to year. The results of traffic analysis at one of the most important [...]
16
84%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących procedur pokonywania przeszkód wodnych w świetle aktualnie obowiązujących dokumentów normatywnych. Artykuł porusza problematykę urządzenia przepraw w podstawowych działaniach taktycznych, a także opisuje organizację odcinka przeprawy (for[...]
EN The aim of the article is to present existing procedures of crossing water obstacles in the light of currently binding normative documents. The article addresses the issue of crossings' organization during basic tactical activities and describes setting of a crossing (breaching) section with its mai[...]
17
67%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 359-367
PL W artykule omówiono model Webstera (1958). Scharakteryzowano poszczególne składniki formuły Webstera. Dokonano modyfikacji tej formuły przez zastosowanie modelu kolejkowego M/G/1. Przedstawiono również dokładny opis modelu M/G/1. Zaproponowana formuła pozwala wyznaczać straty czasu w przypadku dużeg[...]
EN The article includes a review of the Webster's model (1958). Each element of Webster's formula was described. This formula was modificated by used M/G/1 queueing model. Queueing model M/G/1 was described too. Proposed formula allows to estimate time delay in case of large service times variations (g[...]
18
67%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
PL W artykule opisano konstrukcję opracowanego przez OBRUM sp. z o.o. oraz Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., w ramach kontraktu eksportowego dla Malezji, mostu szturmowego – mostu taktycznego na podwoziu gąsienicowym PMC-LEGUAN. W zamieszczonej tablicy pokazano podstawowe parametry techniczno – [...]
EN The article describes the design of the PMC - LEGUAN assault bridge/tactical bridge on tracked chassis developed by OBRUM and Bumar-Łabędy S.A. for export to Malaysia. Basic technical and performance specifications of the LEGUAN bridge span are listed in a table. The design of the main structural un[...]
19
59%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/II 269--286
PL Przejazdy kolejowe stanowią specyficzny element infrastruktury kolejowej. Obciążenie ruchu jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi zwiększa prawdopodobieństwo powstania wypadku. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zależy od stanu jego geometrii, od zachowań uczes[...]
EN Railway crossings constitute a specific element of the railroad infrastructure. High traffic intensity on level crossings of railways with roads increases the probability of traffic accidents. The safety on road and railway crossings is dependent on the condition of its geometry, behaviour of the tr[...]
20
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Transgresja, dematerializacja, ruch a architektura, kojarzona z obiektem materialnym, łączącym dzieło sztuki z użytecznością. Czy możliwe jest współdziałanie tych pojęć? Przemijanie tego co fizyczne pociąga twórców do przekraczania języka formy. Stąd próby zatarcia granic pomiędzy światem zewnętrzny[...]
EN Transgression, dematerialization, movement, yet architecture - combined with material object, which connects the work of arts with utility. Is the interaction of these concepts possible? Transience of the physical objects attracts artists to transcend the language of the forms. Hence the attempts to[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last