Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cross-border transmission lines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 87--90
PL W referacie przedstawiono charakterystykę SE Mikułowa, skrócony opis funkcjonalny zastosowanej automatyki oraz wyniki badań działania układu automatycznej regulacji czterech przesuwników fazowych zainstalowanych w liniach wymiany międzynarodowej Mikułowa – Hagenwerder. Badania wykonano w ramach prac[...]
EN The paper presents the characteristics of SE Mikułowa, a brief functional description of applied automation and research results of operation of automation for the four phase shifters installed in the cross-border transmission lines Mikułowa Hagenwerder. Research carried out in the framework of the [...]
2
86%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 2 29--36
PL Omówiono konstrukcję i układ automatyki zabezpieczeniowej wielkiego przesuwnika fazowego 400/400 kV.
EN The paper discusses design and structure of protection automatics for high power 400/400 kV phase shifter.
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Występujące w połączonym systemie elektroenergetycznym przepływy karuzelowe (nieplanowane przepływy wyrównawcze między poszczególnymi obszarami systemu) można ograniczyć lub nawet wyeliminować za pomocą przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane wyniki badań, których głównym celem było określenie[...]
EN The loop flows (i.e. unscheduled compensatory power flows) that often occur in the interconnected power system can be reduced or even eliminated by using phase shifting transformers. The paper discusses selected results of research whose main objective was to determine the effect of phase angle cont[...]
4
86%
Energetyka
2011 nr 5 279-285
PL Obecna struktura połączonego systemu elektroenergetycznego oraz rozkład generacji pomiędzy, jak i wewnątrz poszczególnych jego części sprawia, że w regionie Europy środkowo-wschodniej systematycznie obserwuje się występowanie tzw. przepływów karuzelowych (nieplanowanych przepływów wyrównawczych międ[...]
EN The current structure of the European interconnected power system as well as the schedule of generation between and within each of its parts are the main reasons of the loop flows that are systematically observed in the region of Central and Eastern Europe. These unscheduled compensatory power flow[...]
5
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 124--127
PL W artykule zaprezentowano jedno z możliwych wykonań przesuwnika fazowego oraz podano związek między podstawowymi parametrami tego urządzenia. Odnosząc się do sytuacji występującej na przekroju Polska – Niemcy, dokonano oceny efektów wynikających z zastosowania regulacji przepływów mocy czynnej za po[...]
EN The paper presents one possible design of phase shifting transformer, and provides a relationship between the basic parameters of such device. Referring to the situation on the Polish Power System western interconnections, an assessment of the effects resulting from the application of real power flo[...]
6
72%
Rynek Energii
2012 Nr 5 8--15
PL Występujące w połączonym systemie elektroenergetycznym przepływy karuzelowe (nieplanowane przepływy wyrównawcze między poszczególnymi obszarami systemu) można ograniczyć lub nawet wyeliminować za pomocą przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane wyniki badań, których głównym celem było określenie[...]
EN The loop flows (i.e. unscheduled compensatory power flows) that often occur in the interconnected power system can be reduced or even eliminated by using phase shifting transformers. The paper discusses selected results of research whose main objective was to determine the effect of phase angle cont[...]
7
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule określono prognozowaną wartość całkowitych zdolności przesyłowych TTC linii wymiany KSE w zimowym szczycie wieczornym w horyzoncie do 2015 roku. Do obliczenia rozpływu mocy w systemie połączonym zastosowano zadanie OPF. Wskazano związek między zdolnościami TTC połączeń transgranicznych a [...]
EN In the paper the total transfer capacity (TTC) of Polish Power System cross-border transmission lines in the winter evening peak in 2015 horizon was determined. To calculate the power flow in the interconnected system the optimal power flow method was used. Some relationship between TTC and network [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last