Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  criterion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN New necessary and sufficient conditions for the asymptotic stability of positive 2D linear systems with delays described by the general model, Fornasini-Marchesini models and Roesser model are established. It is shown that checking of the asymptotic stability of positive 2D linear systems with delay[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 171--180
EN The article deals with problems of ship's navigational safety, difficulties existing in attempts to formalize the automation of navigation. Criteria of ship's navigational safety existing today are considered, as well as errors related with these issues. The author also takes into consideration the[...]
3
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The behaviour of the chemical affinity at the stage of intermediate product formation was analysed in a monomolecular, a homogenous catalytic and in a nucleophilic substitution reactions. Under conditions of the steady-state approximation, the rate of change of the chemical affinity at this stage of[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 48 (120) 88--95
EN The ship domain is a criterion of safety assessment in ship encounter situations. This criterion allows us to identify dangerous situations in open sea and restricted areas, the latter characterized by natural limitations such as the shore line, or artificial ones e.g., boundaries of Traffic Separat[...]
5
63%
Logistyka
PL W opracowaniu zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące oceny rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych na przykładzie centrów logistycznych. W ramach przeprowadzonych badań ankietowych wyselekcjonowano i uszeregowano w odpowiednie grupy znaczeniowe zbiór kryteriów głównych i dopełniających do oce[...]
EN This paper presents the chosen aspects of assessment of the construction engineering solutions for logistic centres. Questionnaires’ feedback has been used to select and classify sets of main and additional criteria need for assessment. Important part of a research was to assign an importance to sel[...]
6
63%
Logistyka
PL Autorzy opracowania przeprowadzili badania ankietowe na grupie czynnych zawodowo respondentów - inżynierów budownictwa. Wyniki ankietyzacji stanowiły punkt wyjścia (dane wejściowe) do zaproponowanej przez autorów wielokryterialnej oceny wybranych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dla obiektów[...]
EN Authors have conducted a survey among professionally active civil engineers. Feedback from questionnaires has been used as an input data for proposed by the authors a multiciteria assessment of construction engineering solutions for infrastructure buildings. This Paper focuses on an example of calcu[...]
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaproponowano unikalne podejście do rozwiązania problemu wyboru grup eksperckich w systemowych badaniach informatyczno-analitycznych w oparciu o paradygmat modelowania indukcyjnego stosowanego do analizy skupień. Takie podejście może być również zastosowane w wielu dziedzinach badań stosowanych odno[...]
EN The unique approach to solving the problem of choosing experts groups in the system information-analytical research based on the use of induetive modeling paradigm to solving the cluster analysis tasks is proposed. This approach can also been used in many fields of applied researches pertaining to t[...]
8
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego jest podejmowana w celu wyboru najkorzystniejszego spośród różnych wariantów rozwiązań technicznych, użytkowych i ekonomicznych. W fazie planowania i przygotowania inwestycji często zdarza się, iż parametry charakteryzujące poszczególne warianty mają charakter pr[...]
EN Assessment of different types of investments is particularly difficult due to their complexity. The selection of different variants of solutions is described by the technicaleconomic units. The relevant characteristics of the investment, defined quantitatively or qualitatively, is very important. Du[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wymagania projektowe (założenia i kryteria konstrukcyjne) dla maszyn uprawowych. Specyfikację wymagań opracowano na podstawie badań ankietowych. Wymagania zostały pogrupowane według stopnia ważności. Zaobserwowano tendencję do preferowania niektórych wymagań projektowych przez grupy an[...]
EN Design requirements were presented (both assumptions and design criteria) for cultivation machinery. Specification of the above requirements was developed based on survey research. Those requirements were classified according to importance. It was observed that certain groups of respondents (experts[...]
10
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 8 452-461
PL Zaprezentowano podstawowe założenia gier przeciwko Naturze. Kryteria rozwiązywania gier przedstawiono na przykładzie parcel oddziału przygotowawczo-eksploatacyjnego G-42 kopalni POLKOWICE-SIEROSZOWICE. Zanalizowano możliwy do osiągnięcia zysk, zdefiniowany jako różnica pomiędzy ceną jednego megagram[...]
EN The basic foundations of games against nature were presented in the paper. Criterions of solving the games were illustrated on example of mining parcels of the section no. G-42 of the POLKOWICE-SIEROSZOWICE mine. Possible profit, defined as a difference between ore price and its mining costs was ana[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 399-408
EN The paper deals with some aspects of shaping criteria for design of building structures. Shaping of structures was defined by prof. W. Zalewski as "qualitative approach to optimization of the flow of forces in a structure based on the rational principles of their physical and geometrical assessment"[...]
12
63%
Badania Operacyjne i Decyzje
2007 nr 2 55-69
PL Przy coraz większych kosztach ponoszonych na informatyzację możliwość oceny jakości produktu informatycznego staje się koniecznością. Poszukuje się metod badania jakości adekwatnych do potrzeb klienta, ale i wykonawcy, które to mogą przyczynić się do poprawy jakości dostarczanego produktu. Za szczeg[...]
EN A possibility of a software quality estimation becomes a necessity as the software costs gradually increase. Quality measurement methods are being sought in accordance with customer’s and developer’s needs. These methods may contribute to an improvement of the quality of the delivered software produ[...]
13
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Ciśnieniowe granice wybuchu stechiometrycznej mieszaniny wodoru z tlenem oceniano z wykorzystaniem kryterium stacjonarności zbudowanego dla atomów wodoru. Jeśli stężenie atomów wodoru osiąga swoje wartości stacjonarne to reakcja przebiega spokojnie. W przeciwnym przypadku spalanie zachodzi gwałtowni[...]
EN Reached the steady-state values, a steady-state reaction was observed. When the steady-state values were not reached, the reaction proceeded with explosive rates. The values of the explosion pressure limits established with the use of the steady-state criterion were compared with the experimental va[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono propozycję metody weryfikacji, przyjętych zgodnie z z normą PN-EN ISO 9001:2001, udoskonaleń procesów stosowanych w produkcji buraków cukrowych. Ocenę zastosowanego systemu zarządzania jakością opiera się na określeniu skuteczności (plon i wskaźniki technologiczne surowca) i efektywnoś[...]
EN The paper presents a method of verification of sugar beet production processes improvements implemented in according with PN-EN ISO 9001:2001. The evaluation of quality management system is based on evaluation of effectiveness (quantity and quality of the crop) and efficiency of the production proce[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 185--195
EN It is not easy to choose a car depending on the type of engine used in it. This is due to the diversity of properties characterising certain types of cars and doubts concerning the costs incurred during their operation (especially for new types as electric cars). Thus, this article presents a compar[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 98--113, CD
PL Scharakteryzowano istotę modelowania systemów logistycznych. Przedstawiono klasyfikację i charakterystykę modeli systemów logistycznych oraz ich zastosowanie do badań systemów logistycznych. Przeanalizowano wybrane metody i modele: metody wielokryterialnych analiz porównawczych, modele masowej obsłu[...]
EN The essence of modeling logistic systems has been characterized. Classification and characteristics of models of logistic systems and their application to the research of logistic systems are presented. Selected methods and models were analyzed: methods of multi-criteria comparative analyzes, mass s[...]
17
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Problem wyboru najlepszego rozwiązania spośród możliwych wariantów często występuje w praktyce inżynierskiej. Do oceny poszczególnych typów obiektów budowlanych z reguły przyjmuje się innego typu kryteria oceny, co wynika przede wszystkim z przeznaczenia i charakteru obiektów. Autorzy referatu przed[...]
EN Problem of optimal solution choice among possible variants is the most common issue in engineering practices. Character and type of building influences method of its assessment, as well as set of criterion to be used. In this paper authors present chosen aspects of design solutions quantification an[...]
18
51%
Tribologia
2002 nr 2 399-415
PL Jednym z głównych kryteriów projektowych dla turbozespołów parowych jest jego stan dynamiczny. Od początku rozwoju konstrukcji turbin parowych inżynierowie kładli duży nacisk na właściwą ocenę stanu dynamicznego turbiny już na etapie prac projektowych. ALSTOM Power Sp. z o.o. od wielu lat używa włas[...]
EN The main design criterion of turbine-set is estimating proper dynamic conditions. From beginning of development of design steam turbines engineers have laid great emphasis on proper evaluating of dynamic conditions. Since years dynamic computers software are used for determining or calculating dynam[...]
19
51%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 77-87
PL Ocenę bezpieczeństwa systemu technicznego dokonuje się drogą badania zgodności oszacowania ryzyka stwarzanego przez system z określonym kryterium bezpieczeństwa. Istnieje szereg metod tej oceny. W referacie przedstawione zostały i poddane analizie trzy z nich: metoda jakościowa oraz ilościowa w wers[...]
EN Safety assessment of a technical system can be achieved by the researches of compliance between one's risk estimation and safety criteria. A number of safety assessment methods are known. In the paper three of them have been presented and analysed. They are qualitative method and quantitative one fo[...]
20
51%
Logistyka
2015 nr 4 3076--3084, CD2
PL W pracy dokonano przeglądu zagadnień programowania decyzji występujących we współczesnej logistyce, wykorzystującego najnowszą literaturę. Szczególną uwagę poświęcono metodom rozwiązywania zagadnień oraz kryteriom stosowanym do oceny ich rozwiązań. Przegląd ujawnił zróżnicowanie zagadnień i sposobów[...]
EN A literature survey of decision programming problems in contemporary logistics is discussed in the paper. Special attention is drawn to methods applied while solving such problems and criteria utilized while evaluating possible problem solutions. It proves that there are diverse decision programming[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last