Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crisis situations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 2(87) 135-145
EN The logistics of crisis situations is a new scientific specialization. Its precursors were: military logistics which had its origins in the US Navy at the turn of the XIX and XX centuries (forerunners: A.T.Mahan, G.C.Thorpe, H.E.Eccles) and civilian logistics which saw its first successes in the lat[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Artykuł zawiera omówienie wybranych technologii szybkiej budowy i odbudowy obiektów inżynieryjnych, uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych wskutek klęsk żywiołowych, katastrof, działań wojennych, akcji terrorystycznych, itp. Wśród przykładów rozwiązań znalazły się lekkie konstrukcje oporowe z grun[...]
EN This article includes the discussion on chosen technologies of fast construction and re-construction of engeneering objects, damaged or totally destroyed as a result of natural disasters, catastrophes, hostilities, terrorist actions ect. Among examples of solutions there are light resistance constru[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN Preparation for solution of crisis situations in railway transport. The paper points at the most important problems in solving the crisis situations in railway transport, mainly the fast renewal of railway infrastructure.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN In society, in nature, in technologic process and mainly in transportation it is no possible eliminate creation crisis and crisis situations. Everybody to try finding ways for minimize its behaviors and outcomes. In frame prevention activities we need prepare several measures for solving crisis situ[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN The solving several problems about optimalization of transporting dangerous goods, optimalization of transporting overload goods, optimalization of planning transportation in special condition and optimalization of transport tasks in crisis situation are very complicated. Crisis situations need spee[...]
6
100%
Instal
2014 nr 1 65--69
PL Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę należą do infrastruktury krytycznej. W sytuacji kryzysowej może dojść do ich poważnej awarii. Wtedy niezbędna jest dostawa wody do spożycia z alternatywnych źródeł. W tych nadzwyczajnych okresach woda jest reglamentowana. W pracy dokonano przeglądu możliwości d[...]
EN Collective water supply systems belong to critical infrastructure. In a crisis situation it can lead to its serious failure. Then it is necessary to supply drinking water from alternative sources. In these special times water is rationed. This paper reviews the possibilities of distribution and stor[...]
7
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 4 (42) 77--87
EN Increasing occurrence of natural disasters requires the use of such equipment which would enable either rapid evacuation, or quick restoration of pedestrian infrastructure with the mainland. The existing infantry footbridges, however, do not fulfil the civilian standards of safety of use. The paper [...]
8
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono problematykę użycia sił i środków w sytuacjach kryzysowych. Skupiono się nad możliwością wykorzystania pododdziałów sił zbrojnych RP w zadaniach niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Przedstawiono strukturę batalionów ratownictwa inżynieryjn[...]
EN This paper presents the problem of using forces and resources in crisis situations. It is focused on the potential use of sub-units of the Polish armed forces while helping victims of disasters. It also presents the structure of rescue engineer battalions, the tasks assigned to them in crisis situat[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 3(72) 33-44
EN Crisis phenomena, which have been accompanying mankind since very early times, are always a complicated process that requires taking special activities. They are minor or major challenges that do not allow remaining indifferent. Obviously, these phenomena relate not only to single people but also la[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 203--209
PL W artykule dokonano specyfikacji pojęciowej ryzyka, infrastruktury transportowej oraz sytuacji kryzysowej. W pracy przedstawiono również wybrane metody identyfikacji ryzyka obiektów infrastruktury transportowej na przykładzie obiektów mostowych.
EN The paper contains a specification of the notions of risk, transport infrastructure and crisis situation. The study also presents selected methods of identification of risks to transport infrastructure facilities, based on the example of a bridge facility.
11
75%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 4(69) 162-173
EN In crisis situations logistic support is organized and executed in order to help the injured. It includes the delivery of supply and the logistic services. In delivering supplies, the priorities comprise drinking water, food, clothes, personal hygiene articles as well as the delivery of (electric an[...]
12
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2015 R. 44, z. 135 103--116
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemem zarządzania kryzysowego, w tym sposób informowania i reagowania w momencie wystąpienia nagłego i niepożądanego zdarzenia. Zdefiniowano pojęcie oraz rodzaje stanów gotowości (gotowość funkcjonalna, początkowa, operacyjna, zadaniowa, potencjalna[...]
EN Some issues of a crisis management system including ways of informing and reacting in case of a sudden and unwanted event are presented in the paper. Moreover the notion of categories of readiness statuses (initial, operational, task, potential and functional readiness) is defined together with a pr[...]
13
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 4 (42) 15--25
PL Coraz częstsze klęski żywiołowe wymagają posiadania sprzętu umożliwiającego szybką ewakuację bądź przywrócenie komunikacji pieszej z lądem. Istniejące wojskowe kładki szturmowe nie spełniają wymagań cywilnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji przez osoby cywilne. W artykule przedstawiono koncep[...]
EN Increasing occurrence of natural disasters requires the use of such equipment which would enable either rapid evacuation, or quick restoration of pedestrian infrastructure with the mainland. The existing infantry footbridges, however, do not fulfill the civilian standards of safety of use. The paper[...]
14
75%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 325--331
PL Dioksyny i dioksynopodobne PCB były źródłem wielu różnych awarii i katastrof ekologicznych oraz skażeń żywności i pasz na świecie. W Europie do najbardziej znanych i brzemiennych w skutkach należy katastrofa ekologiczna w 1976 roku w Seveso (Włochy). Innym przykładem awarii było skażenie mleka, jaj [...]
EN Dioxins and dioxin-like compounds have caused numerous ecological disasters and contamination of food and feed. In Europe, the most famous and fateful environmental disasters was the Seveso accident (Italy) in 1976. Another example was the contamination of milk, eggs and fat of animals grazing on fa[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2014 Nr 2 51--61
PL W artykule przedstawiono węzłowe problemy wsparcia logistycznego ludności poszkodowanej podczas sytuacji kryzysowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe potrzeby logistyczne ludności poszkodowanej. Możliwości realizacji tych potrzeb odniesiono do rzeczywistych uwarunkowań organiza[...]
EN The article presents the key issues of logistics support for population affected during emergencies. The first part of the article presents the basic logistics needs of the population injured. Feasibility of these needs was related to the actual organizational and technical conditions of emergencies[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 3 57--62
PL Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania sił zbrojnych w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych w Polsce. Wskazano w nim, sposób wykorzystania zasobów oraz środków jakie pozostają w dyspozycji wojska w procesie zarządzania kryzysowego. Poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego kraju st[...]
EN The paper refers to the possibility of using the Polish Armed Forces in crisis management in Poland. Serious threat to the whole of Poland are crisis situations. On this points the Polish Armed Forces must be prepared for threat and respond on other natural disaster. In this article to present the p[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 5 1347--1353, CD1
PL W artykule omówiono model sieci teleinformatycznej gwarantującej realizację usług pomiędzy poszczególnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. Wyniki symulacji stały się podstawą do rekomendacji techniki MPLS, która gwarantuje znacznie „szybszą” i efektywniejsza transmisję danych w sieciach wewnętrznyc[...]
EN The article discusses the ICT network model that guarantees the delivery of services between crisis management centers. The simulation results became the basis for the recommendation of MPLS technology, which ensures much "faster" and more efficient data transmission in the Centre's internal network[...]
18
75%
Logistyka
2015 nr 5 1303--1312, CD1
PL Oddziaływanie stresu w sytuacjach nagłych negatywnie wpływa na przeżycia i zachowania zaangażowanych osób, jak również na sposób rozwiązania powstałej sytuacji kryzysowej i na jej ofiary. Rozwiązywanie zjawisk kryzysowych należy do wymagających działań, w których ratownicy i ochotnicy narażeni są na[...]
EN The stress influences during emergencies affect negatively the experiencing and behaviour of the involved persons as well as the solution of the arisen crisis phenomenon and its victims. The solution of the crisis phenomena belongs to demanding activities where the rescuers and volunteers encounter [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 273-281
PL Referat stanowi próbę odpowiedzi na kilka pytań dotyczących celowości oraz sposobu definiowania pojęcia "sytuacji kryzysowej". Wszystkie postawione w pracy pytania oraz odpowiedzi poparte są rozważaniami w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.04.2009 r.1 Na podstawie tego wyroku[...]
EN The paper is an attempt to answer a few questions concerning the need and also the manner of specifying the notion of "crisis situation". All the questions posed in the paper and the answers given are backed up with deliberations in the context of the Stating of the Constitutional Tribunal of 21 Apr[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 256-272
PL Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest zarys sytemu ochrony cywilnej w Republice Włoskiej wraz z przedstawieniem procesu zarządzania kryzysowego, jego głównymi determinantami oraz regulacją prawną. Już na wstępie należy zaznaczyć, iż głównym wyznacznikiem, który zdecydował o wyborze właśnie teg[...]
EN This article attempts to answer the following questions: What factors determine the Italian civil protection system? What is the correlation between the changes in the administrative law and the civil protection system? The problem examined in the article will be analysed from the perspective of loc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last