Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crisis situation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN In article is described solving of transport crisis situation I Czech condition. There are very special words, specific activities, specific methods and others. Great respect is put on natural and people threats. As very important is possible reaction for arising crisis and crisis situation. From so[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN In article is described solving of transport crisis situation in Czech condition. There are very special words, specific activities, specific methods and others. Great respect is put on natural and people threats. As very important is possible reaction for arising crisis and crisis situation. From s[...]
3
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2013 Vol. 4, No. 1 129--136
EN Risk is a basic category to estimate water supply system safety. The first step in risk assessment is to identify the threats and their possible consequences. One of methods for risk assessment is the method using the socalled risk graphs. It relies on the preliminary analysis of such risk factors a[...]
4
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2015 Vol. 6, No. 2 135--146
EN In paper the methods of comprehensive analysis of reliability, safety and operation of the water supply system were presented. The main goal of this work is to present the problems associated with the WSS functioning in terms of belonging to critical infrastructure. The analysis of the WSS functioni[...]
5
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Drinking Water Supply Service is considered vital in all societies, modern and old. As for all vital services, governance undertakes all possible measures to guarantee their supply continuity. However, severe service supply disruptions may occur under the action of threats, series of failures cascad[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 44 (116) 192--195
EN The paper presents the concept of safety in water distribution systems, which is an important issue connected with its functioning in crisis situations. The research undertaken is directed towards methods of safety assessment relating closely to current world trends, aiming to ensure safety of water[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2015 Nr 4 5--18
EN One of the main factors connected with the effectiveness of realizing tasks in crisis situations is the psycho-physiological condition of the team members. The specificity of tasks, which are carried out during crisis management, imposes the risk of functioning under pressure. Crisis response teams [...]
8
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 1 113-120
PL W publikacji przedstawiono opis możliwości zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych. Zaprezentowano najważniejsze właściwości symulatorów wirtualnych w kontekście ich wykorzystania do szkolenia. Ze względu na różne warianty prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo za[...]
EN The paper presents a description of the possible use of simulators for training in crisis situations. Main functions of virtual simulators in the context of their use for training were presented. Due to variations of exercises examples of computer-aided training organizations with an indication of t[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2014 T. 22 33--42
PL Wiele sytuacji kryzysowych (pożar, atak wrogich jednostek, powodź, itd.), występujących w realnym świecie, jest powszechnie wykorzystywanych w grach komputerowych, ktore bazują na symulacji rozległego świata wirtualnego. W niniejszym artykule zaprezentowano ideę wykorzystania istniejącego systemu ws[...]
EN Many of the real world crisis situations like spreading fire, hostile units attack, flood, and etc. are commonly used in computer games where a simulation of extensive virtual world is crucial. This paper presents some ideas for possible uses of existing crisis situation aiding system in such enviro[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe AON
2001 nr 4(45) 27-42
EN The article discusses the problem of crisis situations and the system supporting making decisions related to choosing reasonable strategies to counteract crises. There has been made an attempt to define the crisis as a systemic situation and its elementary sources. The basis of the Crisis Management[...]
11
75%
Instal
2016 nr 2 54--58
PL W pracy przedstawiono wyniki badań opinii konsumentów na temat wody do spożycia w sytuacjach kryzysowych. Badania te przeprowadzono w oparciu o ankietę zawierającą między innymi pytania dotyczące oceny awaryjności, ilości zużywanej wody przez konsumentów, jakości świadczonych usług przez przedsiębio[...]
EN In the article the results of water consumer research opinion about water consumption were presented. The research were based on a questionnaire including questions concerning the failure assessment, the quantity of water consumed by consumers, quality of services provided by water companies. Survey[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 55--67
PL Nieuchronność pojawiania się zjawisk kryzysowych we współczesnych przedsiębiorstwach wymaga ich odpowiedniego diagnozowania. Powoduje to potrzebę określenia sposobów umożliwiających jak najlepsze przeprowadzenie diagnozy, która powinna obejmować identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych, s[...]
EN The inevitability of the crisis phenomenon in modern enterprises requires their proper diagnose. This create the need to identify the ways, which allows to carry out the diagnosis, which should include identification of external and internal crisis factors, but also the opportunities and strengths o[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 4740--4747
PL Autorzy referatu dokonali analizy wybranych podmiotów, które świadczą zadania logistyczne na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych. Dokonali krótkiej charakterystyki powiatu kartuskiego pod względem powierzchni, gęstości zaludnienia oraz charakterystyki przemysłu i obszarów rolniczyc[...]
EN The authors of the paper have made analysis of the selected entities, which provide all logistical tasks for the benefit of the population in emergency situations. They have short characteristics of Kartuzy in terms of area, population density and the characteristics of the industry and agricultural[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 115--126
PL Chcąc sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorstwa starają się przekształcać w tzw. inteligentne organizacje, których głównymi atrybutami są: wysoka wrażliwość na dochodzące sygnały zewnętrzne i wewnętrzne, umiejętność szybkiego i właściwego reagowania oraz zdolność[...]
EN To meet the challenges of the modern knowledge-based economy enterprises try to transform into the intelligent organizations whose main attributes are: high sensitivity to incoming external and internal signals, ability to quickly and properly respond, and the ability of continuous learning. A kind [...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 9329--9337
PL Kryzys jest często efektem spiętrzenia wydarzeń, splotu niekorzystnych okoliczności, synergii czynników, które nawarstwiając się generują jego powstanie. Sytuacje kryzysowe są zawsze wielkim sprawdzianem dla przedsiębiorstw transportowych. Mogą one powodować konsekwencje, które przez wiele lat będą [...]
EN The crisis is often the result of accumulation of events, adverse circumstances and the synergy of crisis factors. Crisis situations are always a great test for transport companies. They can cause consequences and have a negative impact on its business. Transport companies need knowledge, experience[...]
16
75%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 10--14
PL System zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) przynależy do infrastruktury krytycznej aglomeracji miejskich. W sytuacjach kryzysowych związanych z działaniami sil natury, katastrofami technicznymi czy konfliktami międzyludzkimi, często dochodzi do dramatycznych ograniczeń zaopatrzenia w wodę do spoży[...]
EN Collective water supply system (CWSS) belongs to the critical infrastructure of urban agglomeration. In crisis situation connected with forces of nature, technological disasters or interpersonal conflicts, it often comes to dramatic restrictions in drinking water supply. It is connected with raw wat[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 1 15-20
PL Zarządzanie miastem w sytuacji kryzysowej to kompleks czynności polegających na organizowaniu i koordynowaniu działań związanych z zagrożeniami spowodowanymi siłami natury oraz związanymi z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka (katastrofy techniczne, chemiczne, nuklearne, terroryzm itp.), [...]
18
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 1 36--38
PL Niepełnosprawność w Polsce dotyczy 10% ogółu ludności. W sytuacjach kryzysowych państwa, osoby niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i należy się im wsparcie ze strony administracji lokalnej. Udzielona pomoc dotyczyć powinna w szczególności zaopatrzenia w wodę i żywność dla osó[...]
EN Disability in Poland concerns 10% of the total population. In crisis situations, people with disabilities are in particularly difficult situations and should be treated with the support from the local administration. Aid provided should concern, in particular, the supply of water and food for people[...]
19
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 4 59-64
PL W artykule przedstawiono rolę i zadania Zarządu oraz komórki public relations w sytuacji kryzysowej w firmie. Autorka przedstawia ogólne informacje na temat kryzysu, co go może wywołać, jakie są jego symptomy i w jakich obszarach działalności organizacji może wystąpić. Opisuje także działania profil[...]
EN The article presents the part and the task of the Board and the public relations dpt. in critical situation in the organization. Authoress presents general information, what it is crisis, what can generate the crisis situation, what are the symptoms and it in what areas of organizations activity can[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 101--114
PL W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie „spójności informacji”, które w procesie decyzyjnym nabiera szczególnej wagi. Częste zakłócenia tejże spójności są powodowane przez ludzi oraz urządzenia techniczne. Wyróżniono zakłócenia przypadkowe i celowe. Zakłócenia przypadkowe związane są ze zdarzeniami[...]
EN Highlighting the ambiguity of the information notion, the authors refer to C. Berman who discusses the information in four following meanings: as a thing, as a measurable size, as a potential and as a change. The article turns to the idea of information consistency, which in decision making process [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last