Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 262
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crisis management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN In the article there is the role of computer-aided support processing in the rail transport presented. The Author describes levels of crisis situations and possibilities of using computer-aided support processing on each level in order to solve them. The Author proposes using of computer-aided suppo[...]
2
100%
Instal
2007 nr 6 54-58
PL W artykule przedstawiono podstawy zarządzania kryzysowego na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Na tym tle sformułowano zasady zarządzania kryzysowego, którego celem jest przygotowanie zasobów i społeczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzenia niepożądanego powodującego zagrożenie dla zdrowia, m[...]
EN The article presents basics of crisis management for example of water supply system. Based on this system the rules of crisis management were formulated. The main aim of such management is to prepare a reserves and society for the case of undesirable event occurrence which could cause the threat to [...]
3
100%
Fundamenta Informaticae
EN The contribution deals with a class of intelligent decentralized systems that meet the agent paradigm. Such systems are marked by the possibility of arising critical situations, interpreted here as the threat of loss (partial or complete) of the system functionality. The work is focused on designing[...]
4
100%
Logistics and Transport
EN This paper presents an environment as life conditions and as a source of risks and crisis. Contemporary changes in environment from point of view possible influence on security situation, on health threat, life and life environment and property are characterized. There is identified possible approac[...]
5
100%
Security and Defence Quarterly
EN Crisis management, civil protection and civil defence are terms which are used every day by theoreticians and practitioners. Are they really diff erent or are they synonyms? Using various research methods (analysis of expert literature, analysis of legal acts, comparison, synthesis and reasoning) in[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 268-279
EN Ensuring safety and security of a population in a situation of various threats, including especially threats to their life and health, requires taking an integrated effort not only for the administration on different levels of the state, but first of all an effectively operational rescue system. In [...]
7
80%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 6 224-233
PL Celem tego opracowania jest próba oceny wsparcia logistycznego jako kluczowego elementu systemów zarządzania kryzysowego. Na podstawie oceny można rozpocząć działania ewaluujące ten system. Nieistotne jest tutaj dokonywanie jedynie subiektywnych i politycznych osądów służb, ale przede wszystkim rozw[...]
EN Crisis management is a very important part of public safety. Its history has been changing over the last ten years, starting from the political changes, through various changes of its structural services, to the challenges have been put by all atmospheric phenomena in recent years. These changes cau[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 192-204
PL Niniejszy artykuł nie oferuje kompleksowego rozwiązania problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ani nie prezentuje całościowej metodyki postępowania w tym względzie, a jest jedynie próbą wywołania dyskusji, w jaki sposób podchodzić do probl[...]
EN Neither does this paper offer a complex solution to the problem of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety, nor does it present the holistic procedure in this regard. It is only a contribution to the discussion on how to evaluate the crisis management process[...]
9
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 209-216
PL W pracy przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad przyczynami oraz powodami występowania agresji wśród uczestników tłumu, w szczególności identyfikacja oraz interpretacja czynników determinujących tworzenie się agresywnych zachowań. Najnowsze badania z zakresu socjologii i psychologii tłumu kon[...]
EN Paper presents results of hitherto studies over reasons and causes occurrences of aggression among crowd participants, particularly factors identification and interpretation which determinate creation of aggressive behavior. The latest studies from range of sociology and psychology of crowd are conc[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 64 121-122
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym w systemie elektroenergetycznym (w szczególności dotyczące sieci przesyłowej). Przedstawiono ogólny schemat powiązania przedsiębiorstwa przesyłowego i jego otoczenia oraz omówiono poszczególne fazy obejmujące kompleksowe[...]
EN Energy is used in economy for realisation many specified goals: creating products and goods of different kinds, heating and lighting rooms, transporting people and goods, transferring information, etc. Main goal of energy policy should be lowering costs of energy exploited in economy of a country or[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Od 26 kwietnia 2007 roku obowiązuje w Polsce ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Jest to pierwszy, systemowy akt prawny, który określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, ich zadania i zasady działania w tej materii oraz zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Wślad tej ustaw[...]
EN Since April 26th,2007 in Poland, the crisis management act has been in force. It is the first legal act of system defining which organs are appropriate for the crisis management matters, their tasks and financing rules of the crisis management tasks. Following this act the Prime Minister in the regu[...]
12
80%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Skomplikowana natura kryzysu prowadzi do dużych trudności w planowaniu działań zapobiegawczych. Niezliczona ilość możliwych scenariuszy praktycznie uniemożliwia zaadaptowanie lub wdrożenie uniwersalnej strategii planowania. Istotna staje się zatem identyfikacja zagrożenia i wdrożenie adekwatnego pro[...]
EN The complex nature of crisis makes company planning very difficult. The large number of possible scenarios is an obstacle in implementing an universal planning strategy model. That why the process of crisis diagnosis becomes the key factor for the implementation of adequate crisis management process[...]
13
80%
Management
PL W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z planowaniem w zarządzaniu antykryzysowym. Wskazano, iż punkt ciężkości w teoretycznych i praktycz nych rozważaniach dotyczących kryzysu zostaje przesunięty z pytania o to, czy organizacja musi funkcjonować w warunkach kryzysu, na zagadnienie, j[...]
EN The article describes basic problems related to crisis management planning. It shows that the focus of theoretical and practical crisis considerations is shifting from the question of whether the organisation has to function under conditions of crisis into one of how it is to be managed when faced w[...]
14
80%
Logistics and Transport
EN The requirements of the European Union on the security and safety and the critical infrastructure protection. The conception of the critical infrastructure protection in the conditions of the Slovak Republic. The system of the university preparation of the experts in Slovakia and its particularities[...]
15
80%
Technologia Wody
2011 Nr 5 (13) 52-66
PL Znaczenie Public Relations w zarządzaniu kryzysowym jest ogromne dla każdej organizacji. Obecnie w literaturze funkcjonują dwa pojęcia, które możemy traktować zamienienie jest to prewencyjne lub kryzysowe Public Relations. W literaturze fachowej oraz w praktyce PR wykształciła się nawet samodzielna [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przeciwdziałanie międzynarodowym konfliktom oraz zarządzanie kryzysowe są nieodzownymi działaniami sił zbrojnych w czasach dzisiejszych i w przyszłości. Bardziej istotne jest nawet przewidywanie ataków asymetrycznych przeciwko krajowi, który jest zagrożony poza lub w swoich granicach. Dodatkowo wie[...]
17
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Zarządzanie kryzysowe może być analizowane pod wieloma aspektami w nowoczesnym społeczeństwie, wiele służb publicznych jest zaangażowanych w proces reagowania kryzysowego. Artykuł prezentuje wykorzystanie narzędzia SISNET w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie oddziału straży pożarnej. W trakcie wy[...]
EN Crisis management can be studied on many aspects of our modern societies. Many of public services are involved in dealing with it more often. The paper covers fire-brigade operation. Fire brigade deals daily with many emergency situations such as fires, floods, earthquakes, accidents occurring durin[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 3 32--43
EN The article identifies the possibilities and areas of application of geographic information systems in the implementation of crisis management tasks in public administration and it analyzes examples of their use in crisis management. It has been shown that in crisis situations these systems help to [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 3 44--53
EN The article deals with problems connected to crisis management regarding mining companies. In accordance with adequate decrees, mining companies, including mining plants, belong to objects towards which crisis management rules should be applied. In mining plants, apart from underground threats, grou[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 24-29
EN The article presents problems concerning legal bases of the organization of crisis management in Poland, particularly existing shortcomings in this area as regards states of emergency. The second part of the article shows the idea of a crisis that may appear and then one of the states of emergency m[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last