Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  criminal law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
PL Artykuł 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne zawiera listę dziewięciu przestępstw, które powinny być ścigane na podstawie przepisów karnych państw członkowskich. Przedmiotem trzeciej części szkicu jest omówieni[...]
EN Article 3 of the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on the protection of the environment through criminal law dated 19 November 2008 includes a list of nine criminal offences which should be prosecuted on the basis of the criminal laws of the Member States. Part III of t[...]
2
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2009 nr 1-2 49-56
PL Przedstawiono karnoprawne oraz karnoadministracyjne aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia uprawnień przedsiębiorców świadczących drogą elektroniczną usługi oparte lub polegające na dostępie warunkowym, w świetle obowiązującego prawodawstwa krajowego oraz unijnego. Wyjaśniono w szczególności [...]
EN This article presents criminal and administrative aspects of liability for the breach of rights of undertakings providing services based on or consisting in conditional access in the light of current national and EU law. In particular, the concept of protected services as well as the scope of liabil[...]
3
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 2 64--68
PL W dzisiejszych czasach sieci komputerowe oraz oferowane przez nie usługi stały się najprężniej rozwijającą się dziedziną XXI wieku. Ich możliwości nie tylko pozwoliły na łatwiejszy kontakt użytkowników z całego świata, ale również wpłynęły na rozwój innych gałęzi nauki oraz technologii, ułatwiając c[...]
EN Nowadays, computer networks and the services they offer have become the fastest growing area of the XXI century. Their opportunities not only allowed for easier contact with users all over the world, but also influenced the development of other branches of science and technology. The invention, whic[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W przypadku aktu terroryzmu morskiego ustalenie, które państwo będzie właściwe dla osądzenia jego sprawców, może rodzić liczne trudności. Sytuacja tu jest diametralnie inna niż w przypadku pozostałych pozaprawnych form działalności na morzu, takich jak piractwo i rozbójnictwo morskie. Terroryzm w pr[...]
EN In the case of marine terrorism problems may arise when determining which country is appropriate to try the perpetrators. The situations is decisively different from the cases of the other illegal forms of activity at sea, such as piracy or marine robbery. Terrorism contrary to piracy is not conside[...]
5
84%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 4 182-187
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie struktury polskiego prawa karnego środowiska sensu stricto, na które składają się przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku zamieszczone: - w specjalnym rozdziale XXII kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r., - w innych rozdziałach tegoż kodeksu, - w kilkuna[...]
EN The paper presents the structure of the Polish criminal law sensu stricto which consists of the regulations on criminal offences against the environment included in: a dedicated chapter XXII of the Criminal Code of 6 June 1997, other chapters of this Code, several acts concerning environmental law w[...]
6
84%
Problemy Ekologii
2010 R. 14, nr 3 112-116
PL Artykuły 6 i 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne zawierają regulacje dotyczące podstaw odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku (art. 6) oraz sankcji stosowanych wobec osób prawnych[...]
EN The articles 6 and 7 of the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on the protection of the environment through criminal law dated 19 November 2008 include regulations addressing the principles of liability of legal persons for criminal offences against the environment (Arti[...]
7
84%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem drugiej części opracowania poświęconego ochronie środowiska w europejskim prawie karnym jest przytoczenie i skomentowanie preambuły oraz dwóch pierwszych artykułów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska oprzez pra[...]
EN Part II of the outline of the environmental protection in the European criminal law presents the preamble together with some comments to it as well as two first articles of the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal la[...]
8
84%
Chemik
PL Monopol państwa w zakresie prawa karania jest najwyraźniejszym znakiem suwerenności narodowej - prawo karne wykazuje szczególny związek z prawem państwowym, jest dziedziną prawa, która najtrudniej przystosowuje się zarówno do prawa międzynarodowego, jak i do prawa unijnego. Tak jest również w dziedz[...]
EN The monopoly of the state for the right to inflict punishments and penalties is doubtlessly the most prominent attribute of national sovereigny - the penal law exhibits a specific association with the state law. It is the branch of the law that is the least flexible in adapting both to the internati[...]
9
84%
Transport Samochodowy
2008 z. 4 49--56
PL Przedmiotem artykułu są kontrowersje i wątpliwości towarzyszące stosowaniu „przepadku" pojazdu mechanicznego jako narzędzia przestępstwa przez sądy i prokuratury. Przedstawiono proces kształtowania się złej praktyki w tym zakresie. Omówiono najnowszą Uchwałę Sądu Najwyższego z 30 października 2008 r[...]
EN The paper discuses controversies and doubts concerning application by courts and prosecutor 's offices of "forfeiture" of a motor vehicle used as a tool for committing a crime. The process of the establishment of bad practices in this respect has been presented. The article also discusses the latest[...]
10
84%
Logistyka
2014 nr 2 23--25
11
84%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL W artykule przyjęto za cel przedstawienie przepisów prawno-karnych, a także faktycznych rezultatów walki z przestępczością w dziedzinie ochrony dóbr kultury w Polsce od początku XXI wieku. Postawiono tezę, zgodnie z którą prawno-karna ochrona dóbr kultury pozostaje kluczowym determinantem kształtowa[...]
EN The objective of the article is to present criminal law provisions and also the actual effects of fighting crime in the area of protection of cultural property in Poland since the beginning of the 21st century. A thesis has been formulated, according to which the protection of cultural property aris[...]
12
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 2 56--67
PL Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie procesu kształtowania się odpowiedzialności żołnierza w prawie karnym za działania podjęte w warunkach rozkazu przełożonego. Genezę wyłączania odpowiedzialności podwładnego rozpatrzono przez pryzmat poglądów doktrynalnych wypracowanych na przełomie wiek[...]
EN This paper focuses on the analysis of a soldier’s criminal liability for acting under the orders of his/her superior in criminal law. The paper considers the origins of excluding a subordinate’s criminal liability with respect to doctrinal views, which were formed through criminal law over the centu[...]
13
67%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 1 46--47
PL Kopiowanie produktu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł określa środki ochrony prawnej o charakterze karnoprawnym jakie przysługują pokrzywdzonemu przedsiębiorcy. W artykule opisano zarówno podstawy materialnoprawne dochodzenia roszczeń, jak również prawnoprocesowe, w tym a[...]
EN Copying a product may constitute an act of unfair competition. This article describes the measures of legal protection of criminal law nature attributable to the injured entrepreneur. This paper describes the legal and material basis for claiming compensation, as well as procedural ones, including p[...]
14
59%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2016 Nr 1 27--42
PL Celem pracy jest przybliżenie prawnikom trudu prac, jakie musi wykonać medyk sądowy szacujący czas zgonu. Ma to pomóc w minimalizacji niezrozumienia owej czynności w relacjach przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych w procesie karnym. Opis czynności, jakie kolejno następują podczas próby ustaleni[...]
EN The aim of the article is to raise awareness of lawyers about a big amount of work and effort which has to be performed by a forensic physician to estimate the time of death. It is to help to minimize misunderstanding of these activities and tasks in relationships of the representatives of these two[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last