Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  creation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł jest autorską refleksją na temat brzydoty w architekturze. Inspiracją do przemyśleń w nim zawartych są badania Umberto Eco, Karola Bergera i Witolda Gombrowicza Refleksje dotyczą szczególnie brzydoty jako atrybutu przemian architektury w dobie społeczeństwa medialnego. Przesądza to o aktualn[...]
EN The paper presents a reflection on ugliness in architecture. The inspiration for reflections contained in it are studies of Umberto Eco, Karl Berger and Witold Gombrowicz. In particular, it contains reflections on ugliness as an attribute of change in architecture, typical for an era of media societ[...]
2
100%
Machine Dynamics Research
EN The paper gives some recommendations to the design process targeted onto a new, innovative technical product. Changes in fields of applied design methods, organization structures in the R&D departments have been discussed as well as market analysis aspects concerning technical product innovation. Th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 98 171--182
PL Celem niniejszego artykułu jest ukazanie społecznych i organizacyjnych aspektów działalności twórczej mniejszości etnicznych w Polsce w kontekście współpracy twórców wywodzących się z mniejszości etnicznych z administracją centralną oraz lokalną. Opierając się na danych empirycznych, pozyskanych w r[...]
EN The purpose of this paper is to show the social and organizational aspects of creative activity of ethnic minorities in Poland in the context of cooperation with central and local administration. Basing on empirical data obtained from the field research conducted by the Eastern Initiative Institute [...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 28-32
PL W artykule scharakteryzowano ujęcie twórczości według psychologii twórczości oraz założenia dydaktyki twórczości. Przedstawiono ujęcie zdolności przestrzennych w modelu intelektu i strukturze stylu twórczego zachowania, opracowano treść kształcenia przedmiotu i omówiono strukturę przestrzeni zadań o[...]
EN The paper presented a concept o creation according to psychology of creation and assumptions of creative didactics. There was presented a concept of spatial capabilities in the intellect model and creative behaviour structure, and also content of subject educational information was developed. The st[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 107--111
PL Współczesne oprogramowanie umożliwia szybką i efektowną wizualizację rozwiązań projektowych. Przy pomocy programu LumenRT można wykonać profesjonalną wizualizację projektowanej drogi w bardzo prosty sposób. W artykule zostaną omówione podstawy obsługi programu i jego możliwości oraz proces powstawan[...]
EN Modern software enables fast and effective visualization of design solutions. With the help of the LumenRT programme, professional visualization of the planned road can be done in a very simple way. The article will discuss the basics of the software and its capabilities as well as the process of vi[...]
6
84%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 207-214
PL W artykule wskazano miejsce LCM na tle innych metod i koncepcji zarządzania, które wyznaczają kierunki rozwoju urządzeń technicznych. Ponadto scharakteryzowano obszary zastosowań LCM ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień budowy i eksploatacji obiektów technicznych. Jako przykład zastosowania konce[...]
EN In the paper the place of LCM is indicated on the background of other methods and concepts of management, which determine directions of technical appliances development. Additionally areas of LCM applications are characterized and specially topics of creation and maintenance of technical objects. As[...]
7
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Podane autorom zagadnienie Trwanie i przemijanie architektury stało się dla autora artykułu okazją do ukazania interpretacji tych zjawisk jako czynników stymulujących tworzenie nowej architektury. Takie pozytywne i aktywne ujęcie powoduje, że w odniesieniu do krajów i miejsc wyposażonych w historycz[...]
EN The subject given to authors Duration and passing of architecture, gave to the author of the paper hereby, a chance to interpret those phenomena as factors stimulating creation a new architecture. Such a positive and active interpretation, results in countries reach with historical buildings, ensemb[...]
8
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W dobie architektury zrównoważonej, gdzie kluczową rolę odgrywa technologia i procesy optymalizacyjne w przygotowaniu projektu i później w funkcjonowaniu budynku - rolą Architekta jest koordynowanie procesu projektowania, ale przede wszystkim kreowanie wartości. Architekt jako kreator i koordynator [...]
EN In the are of sustainable architecture, where technology plays a key role optimization processes in the preparation of the project and later in the functioning of the building - Architect's role is to coordinate the design process, but also creating value to. Architect by way of creation as well coo[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The results of utilizing MicroStation and DIKAT programs for maintenance of digital cadastre in Czech Republic are described in these theses. The technical characteristics and posibilities of utilizing them in Ukraine are mentioned.
10
84%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 2 4-6
EN The oldest, and the most popular definition of landscape architecture says, that its most important function is to create and preserve beauty in the surroundings of human habitations and in the boarder natural scenery of the country. The task defined as above, obliged us to the two different kinds o[...]
11
84%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 2 24-33
EN Landscape, which is a product of natural forces and human works, defined in many ways by representatives of such disciplines as geography, botany, ecology, geology or landscape architecture - seems to invariably be a "show environment" of human life. It is described in many scenes, seen at different[...]
12
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2008 Vol. 8, no 1 109-119
PL W pracy omówiono współzależności pomiędzy kreowaniem budownictwa przez architektów a potrzebami mieszkańców oraz wpływem szeroko rozumianych miejsc na to budownictwo. Wykazano, że, gdy na podstawie obserwacji większość zależności staje się oczywista to jednak konieczne są drogie badania eksperymenta[...]
EN In the paper the relation between architects and human being and the role of places in creation of human architecture are analyzed. It was shown that even the most of results are obvious on the base of observation the expensive empińcal researches are needed to find the proper solution in relation b[...]
13
84%
Przemysł Spożywczy
PL Przyszłość przemysłu spożywczego uwarunkowana jest ciągłym rozwojem nowych produktów spożywczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbę zdefiniowania nowego produktu spożywczego oraz jego rozwoju. Wskazano na różne grupy nowych produktów spożywczych. Podkreślono znaczenie nowych opakowań oraz[...]
EN The future of the food industry is provided by the continuous new food product development. In this paper definition of new food product and its development were put to trial. Different groups of new food product were enumerated. Importance of new packaging, innovation and creation in new food produ[...]
14
84%
Budownictwo i Architektura
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dwa pozornie odmienne podejścia do problematyki kształtowania formy architektonicznej: symboliczne i ekspresyjne, zarówno w kontekście ich konfrontacji, jak i symbiozy. Zastosowany symbol w sposób oczywisty sprzyja wytwarzaniu komunikatów wizualnych, natomiast [...]
EN The article draws attention to two seemingly different approaches to the creation of an architectural form: the symbolic and the expressive, both in the context of their confrontation, and symbiosis. Symbol clearly supports the generation of the visual communication, while the escalation of the expr[...]
15
84%
Środowisko Mieszkaniowe
2005 nr 3 60--65
16
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Kilkunastoletnie prowadzenie plenerów rysunkowo-malarskich przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej niejednokrotnie uświadamia nam, że przechodząc na co dzień obok gotyckich kościołów, ratusza, mijając średniowieczne mury obronne, przyzwyczajeni do ich widoku, nie [...]
EN Over a decade of conducting the open-air drawing and painting workshops by the university staff from the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology repeatedly makes us aware that every day passing by the gothic churches, a city hall, medieval ramparts we get accustomed to them [...]
17
84%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2015 Nr 1 35--48
PL We współczesnych, wielkich miastach, a do takich zaliczyć możemy Rzeszów, kształtowanie i  ochrona drewnianej, tradycyjnej architektury staje się coraz trudniejsza. Zachowane jeszcze śladowo stare zagrody i  pojedyncze budynki, z  reguły położone na obrzeżach, na terenach dawnych wsi i jurydyk, są a[...]
EN Within the borders of Rzeszów some traditional homesteads are still visible. Wooden architecture should be protected or adapted for the preservation of local history and traditions. Many examples indicate ugly and non-functional remodeling of such buildings. Therefore, we must indicate the possibili[...]
18
84%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2016 nr 8(4) 13--19
PL W pracy przedstawiono ideę pleneru. Odniesiono się do romantyzmu jako epoki kultywującej studia w naturze. Nawiązano do impresjonizmu we Francji i Polsce, przedstawiając nowe cele i możliwości twórców na przełomie XIX i XX wieku. Opisano doświadczenia pracy dydaktycznej w plenerze w ramach zajęć ze [...]
EN The article presents the idea of plein - air. Reference was made to the Romantic era as cultivating studies in nature. The existence of lmpressionism in France and Poland presents the new possibilities for artists at the tum of the XIX and XX century. Described his own experience in working outdoor [...]
19
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł zawiera opis metod tworzenia modeli 3D, które mogą zostać potem wykorzystane przy wielu zastosowaniach. Opisuje m.in. metody ręcznego tworzenia modeli 3D, jak i ich automatyczną ekstrakcję ze zdjęcia przy użyciu wybranych narzędzi i algorytmów.
EN This article is about methods of creating 3D models, that are useful in many areas. The article describes manual methods of 3D models creation and extraction 3D models from photos using approbiat.
20
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Przez wiele lat w programie nauczania studentów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach ważne miejsce zajmowały wakacyjne plenery rysunkowo-malarskie, które w ostatnich latach w wyniku zmian programowych zostały wycofane z procesu nauczania. Zmniejszenie ilości godzin przedmiotów [...]
EN For many years in the curriculum of the Faculty of Architecture in University of Technology in Gliwice very important place took open-air drawing and painting workshops, which in recent years as a result of program changes have been withdrawn from the learning process. Reducing the number of hours o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last