Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crankshaft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 159-169
PL Obiektem badań był wielkogabarytowy, monolityczny wał korbowy po operacjach obróbki cieplej i wstępnej obróbki mechanicznej. Cykl pomiarowy realizowany był elektrostykową sondą radiową przez program zainstalowany na specjalizowanej tokarko-frezarce.Na podstaw wyników pomiarów i wg PN -EN ISO 1101 ok[...]
EN The test object was a large-size monolithic crankshaft after heat treatment and pre-machining operations. The measuring cycle was carried out by means of radio-touch probe using a program on a specialized turning lathe machine. Based on the results of measurements and PN-EN ISO1101specifiedthatdevia[...]
2
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 1 33-34
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przebadano wpływ stopnia odkształcenia ramion korby wału korbowego na trwałość zmęczeniową. Wykazano, że istnieje różny stopień odkształcenia ramion korby w czasie kucia, co w istotny sposób wpływa na zróżnicowanie wartości zmęczeniowej w różnych miejscach korby.
EN The purpose of this paper is how really influence nove plastic deformation on the fatigue strength of assembled crankshaft. A result of degree of the deformation of the crankshaft, the fatigue strength of deel wsed for these forgings is different too.
4
100%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 117--123
EN In the paper, the measurement of the marine diesel engine crankshaft residual stresses is presented. The hole drilling strain gauge was chosen because of its simplicity and low cost. Moreover, deflection calculation was made for the load corresponding to its weight and the concentrated force in the [...]
5
88%
Journal of Polish CIMAC
EN In this article there are discussed possibilities in diagnosis of large marine diesel engines by utilization the freeend of crankshaft in gaining information about engine load in particular cylinders on the basis of course of crankshaft’s transient rotational speed overlapped by torsional vibration.[...]
6
88%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 9 43-46
PL W pracy zaprezentowano krótką metodykę projektowania wiskotycznych tłumików drgań skrętnych oraz przedstawiono analizę porównawczą drgań skrętnych wału korbowego silnika bez i z wiskotycznym tłumikiem drgań. Dane wstępne do projektu tłumika otrzymano na podstawie analizy wyników badań drgań skrętnyc[...]
7
88%
Polish Maritime Research
2011 nr 3 43-47
EN This paper describes causes of torsional vibrations generated in ship engine crankshafts. Means for damping the torsional vibrations as well as general methods for selection of viscous torsional vibration dampers for a given type of engine are also presented. Exemplary results of calculations connec[...]
8
88%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 1 35--37
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska powstałą podczas badań drgań giętno-skrętnych, które były prowadzone w pracowni Wibroakustyki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stanowisko ma umożliwić identyfikację modelu matematycznego wału korbowego. Celem jest stworze[...]
EN The article presents the conception of torsional-bending vlbrat1ons test stand. The test stand enables the Identification of the mathematical model of the crankshaft. The goal is to make better method of selection torsional vibration dampers in crank systems. The paper presents initial plans of test[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1592-1594
PL W artykule zaprezentowany został system do pomiarów błędów geometrycznych wałów korbowych z kontrolowaną siłą elastycznego podparcia wału. Przedstawione zostały podstawowe układy i podzespoły tego systemu oraz zasady ich funkcjonowania. Biorąc pod uwagę jedną z możliwych wersji bazowania elastyczni[...]
EN Large machinery parts, containing complexes of cylindrical surfaces, e.g. crankshafts or distributionshafts require fulfillment of specific measurement conditions. These conditions should assure elimination of shaft deflection caused by its own weight. The paper presents a system for measurements of[...]
10
75%
Management Systems in Production Engineering
2011 nr 4 (4) 23-28
PL W ramach projektu MPO, który koncentruje się na wspieraniu sterowania lunetą oraz automatyzacji ustawienia obrabianego wału korbowego, koniecznym było dokonanie pomiarów czasów operacyjnych podczas wytwarzania wybranych typów wałów. W artykule dokonano oceny zebranych podstawowych danych.
EN Within the MPO project which focuses on supporting lunettes control and crankshaft alignment automation it was necessary to measure time demands of some activities during machining of selected crankshaft types. The article evaluates the basic data measured.
11
75%
Mechanik
PL Wały korbowe silników okrętowych jako elementy o dużych gabarytach, złożonej geometrii i wysokiej podatności wymagają specyficznych warunków pomiarów, które powinny zapewnić minimalizację ugięć sprężystych wału pod wpływem jego ciężaru. W artykule przedstawiono problematykę doboru optymalnych warunk[...]
12
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 7 497--507
PL W opracowaniu przedstawiono zagadnienia technologiczne obróbki mechanicznej poprzez: frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie w procesie produkcji monolitycznych wałów korbowych, do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Przedstawiono typy wałów korbowych produkowanych[...]
EN The paper presents technological issues different kinds of mechanical process: milling, turning, drilling, grinding in the production of monolithic crankshafts for medium speed marine engines and power generators. It presents the types of crankshafts manufactured in Celsa Huta Ostrowiec, steel grade[...]
13
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 10 696-699
PL Przedstawiono analizę kucia korby do wału składanego silnika okrętowego. Skupiono się na doborze kąta rozwarcia kowadła dolnego w operacji wyginania korby. Wyniki symulacji numerycznej przedstawiono w postaci rozkładów temperatury i odkształceń oraz wykresów siły. Proponowana technologia powinna sta[...]
EN A review of the crank forging process for production of the built-up marine engine crankshafts is presented. Particularly enlightened is the procedure of setting the base anvil throat angle in the crank bending operation. The results of digital simulation are presented in the form of temperature dis[...]
14
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 10 702-702
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności procesu pomiarowego do pomiaru wałów korbowych. Opracowane procedury pomiaru oraz wprowadzenie własnych rozwiązań, np. konstrukcja kła mocującego, umożliwiły poprawę zdolności procesu pomiarowego.
EN Presented are the results of the research work aiming in estimation of effectiveness of the crankshaft measuring procedures. The developed measuring procedures also introducing some appropriate issues, such as specifically designed support center, have made it possible to improve effectiveness of th[...]
15
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 65-68
EN In the article there has been presented the technology of holes deep drilling. The structure of machine tool designed for the introduced technological task and the structure of main units, systems and installation have been described. There have also been introduced the requirements for this type of[...]
16
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 487--490
PL Praca przedstawia numeryczną analizę drgań własnych wału korbowego silnika okrętowego Deutz12M540 dla dwóch konfiguracji mas wyrównoważających wynikających z konstrukcji wału. Praca zawiera: proces modelowania wału korbowego na podstawie dostarczonej dokumentacji, procedurę przygotowania modeli dysk[...]
EN The following paper presents the modeling and modal and rotor dynamic analysis performed for the engine crankshaft Deutz V12M540 for the two cases of mass balancer. The scope of work includes the following elements: modeling elements on the basis of technical documentation, prepare discrete models f[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 4579--4588
PL W pracy przedstawiono metodykę i wyniki badań wstępnych teksturowanej laserowo warstwy wierzchniej czopów wału korbowego tłokowego silnika spalinowego. Wał korbowy wykonany był z żeliwa sferoidalnego. Czopy wału korbowego współpracujące z łożyskami ślizgowymi poddano mikroobróbce laserowej, którą pr[...]
EN This paper presents the methodology and results of the initial laser-textured surface layer of the crankshaft journals piston engine. The crankshaft was made of ductile cast iron. Crankshaft journals cooperating with plain bearings were laser micromachining, which was carried out using Nd: YAG laser[...]
18
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono aspekty modelowania numerycznego procesu kucia matrycowego, na przykładzie kształtowania odkuwki korbowodu. Przeanalizowano dwa warianty kucia matrycowego odkuwki korbowodu: w układzie pojedynczym (z przedkuwki walcowanej metodą WPK) oraz w układzie podwójnym (bezpośrednio [...]
EN In this paper, the aspect of numerical modeling of die forging process are presented on the example of forming of crank shaft forging. Two variants of forging of this crank shaft were analyzed: in single system (from a preform rolled by means of cross-wedge rolling) and in double configuration (dire[...]
19
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 1017--1023
EN The numerical calculations results of torsional vibration of the multi-cylinder crankshaft in the serial combustion engine (MC), including a viscous damper (VD), at complex forcing, were shown. In fact, in the MC case the crankshaft rotation forcings spectrum is the sum of harmonic forcing whose amp[...]
20
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 207 133--138
PL W pracy analizowano proces kucia wykorbienia wału korbowego składanego z uwzględnieniem dwóch kształtów wsadu. Jako kryterium optymalizacyjne przyjęto kształt ramion korby uzyskany dla fizycznego i numerycznego modelowania wszystkich wymaganych zabiegów kucia. Do modelowania fizycznego zastosowano o[...]
EN In the paper the forging process of built-up crankshaft with two shapes of stock was presented. Optimization criterion was shape of crank arms received in physical and numerical modelling all forming operations. For the physical modelling of the process Pb was used. Numerical modelling was performed[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last