Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 238
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crack
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu przesuwania się dociskanego stempla po powierzchni półprzestrzeni sprężystej, osłabionej pojedynczym pęknięciem. Zaprezentowano układ algebraicznych równań liniowych, do którego można sprowadzić układu równań całkowych reprezentujący zagadnienie ogólne (Sa[...]
EN The paper is concerned on effects produced by moving of punch pressed down to semi-space surface including single crack. Integral equations system represents general problem described by Savruk and Yevtushenko (2005) has been reduced to system of linear algebraic equations. Influence of friction coe[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 4 819-832
PL Analiza stanu naprężeń w płytach warstwowych ze szczelinami W pracy przeprowadza się analizę stanu naprężeń w płytach warstwowych ze szczelinami poddanych dwuosiowemu rozciąganiu lub zginaniu stosując pewną metodę uśredniającą. Wykazuje się, że przy rozciąganiu można oprzeć się na klasycznej teorii [...]
EN A survey of approaches to determination of the stress-state in layered plates with the cracks located symmetrically about their thickeness is presented. The plate is subject to a complex biaxial loading; i.e., tension - shear or bending - torsion, while the crack of length 2a is unloaded. The plate [...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 3-14
PL Analizowano płaskie zagadnienie pojedynczej szczeliny wychodzącej promieniowo z okrągłego otworu w materiale podlegajcym prawu Hooke'a. Wyznaczono funkcje wagowe dla współczynników K1 i K2 stosując metodę elementu brzegowego MEB w połączeniu z zespoloną funkcją naprężeń Z(z) zadaną w sąsiedztwie wi[...]
EN Weight functions of the stress intensity factors K1 and K2 for a single radial crack emanating from a circular hole are derived using the boundary element method (BEM) together with the Bueckner type singular complex stress function Z(z) applied in the vicinity of the crack tip. Both weight function[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 231-239
PL Zbadano stan naprężeń dla periodycznej dwuwarstwowej przestrzeni sprężystej, osłabionej szczeliną Griffitha bądź doskonale sztywną, lamelkową inkluzią. Analizę przeprowadzono w ramach liniowej termosprężystości z parametrami mikrolokalnymi. Wynikające zagadnienia termosprężyste zostały sprowadzone d[...]
EN The state of thermal stresses for a periodic two-layered elastic space weakened by an interface Griffith crack or a ribbon-like absolutely rigid inclusion is investigated. The analysis is performed within the framework of linear termoelasticity with microlocal parameters. The resulting thermoelastic[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 4 895-903
PL W pracy zaproponowana została metoda przybliżonego obliczenia współczynników intensywności naprężeń dla płaskich ciał osłabionych przez szczelino-podobne efekty. Oparta jest ona na zastosowaniu prostej numerycznej metody. Efektywność tego podejścia przy korzystaniu z metody elementów brzegowych potw[...]
EN A technique of approximation of stress intensity factors in a plane body weakened by crack-type defects with the use of direct numerical methods is presented. Efficiency of the invented technique is shown in the case of an unlimited layer with a boundary crack solved by the boundary element method.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2011 Z. 63 205-214
PL Sprężysta półprzestrzeń zawiera prostoliniową szczelinę usytuowaną w pewnej odległości od stycznie obciążonego brzegu. Zastosowana technika transformacji całkowej Fouriera sprowadza zagadnienie do rozwiązania równania całkowego Fredholma drugiego rodzaju. Równanie to jest rozwiązane dokładnie. Współ[...]
EN The elastic half-space contains a straight - line crack which lies in some distance from the tangentially loaded boundary. Fourier transform technique is used to reduce the problem to the solution of the Fredholm integral equation of the second kind. This equation is solved exactly. Field intensity [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The present paper deals with the assessment of strength of a structure with a crack located between two different elastic materials subjected to extensional and in-plane non-uniform loading. Some problems concerned with the complex exponent of the stress field, oscillatory singularity range near the[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The classical methods of the life prediction and residual life evaluation of cyclically loaded materials and structures are briefly summarised. The principal mechanisms leading to the fatigue damage evolution in crystalline materials are analysed. The stages of fatigue damage evolution are given and[...]
9
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2008 No. 12 33-48
EN In the framework of low velocity impact studies, dedicated to safety analyses of plastic bonded explosives (PBX), we propose a numerical tool, designed for predicting the ignition of a HMX (high melting point explosive) based composition. The major results are the use of a concrete-like constitutive[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 385-393
PL Przedstawiona praca bada zagadnienie oddziaływania między szczelinami. Dwie szczeliny: wewnętrzna kołowa i zewnętrzna pierścieniowa znajdują się w jednej płaszczyźnie ortotropowego ośrodka sprężystego. Ciało poddane jest działaniu osiowo symetrycznego obciążenia, które skierowane jest w kierunku obw[...]
EN The present paper examines the interaction cracks problem. A penny-shaped crack and an external crack are located in one plane. The medium is subjected to axisymmetric load, which acts in the circumferential direction and is distributed along a circle on the plane parallel to the crack faces. The ma[...]
11
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 13-14
PL W pracy przedstawiono propozycję opisu wzrostu pęknięć w materiałach ceramicznych zawierających mikropory. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom inicjacji pęknięć powodowanej obecnością porów. Analizy oparto na danych materiałowych i wynikach eksperymentalnych dla Al2O5 Wyznaczono krzywe zależnoś[...]
EN In the paper a tentatine description of crack propagation in ceramic materials with pores was presented. Special Mention was given to questions of pore-induced crack initiation. Analyses were done according to material data and experimental results for Alft\. The relation of energy release rate vs. [...]
12
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 1 277--284
EN In this paper, the finite element method is used to analyse the crack behaviour in the orthopedic cement of the total hip replacement by computing the stress intensity factors (SIFs) arround the crack tip. In this work, three cases are studied: crack emanating from a cavity, interaction effect of th[...]
13
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 2 559—569
EN The modern approach of Virtual Engineering allows one to detect with some accuracy the residual life of components especially free of cracks. The life estimation becomes cumbersome when the components contain a crack. A straightforward formulation requires a parameter that considers geometrical cons[...]
14
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 2 659--666
EN Fracture behavior of two types of steel (1.4762 and 1.7147) is compared based on their numerically obtained J-integral values. The J-integral are chosen to quantify the crack driving force using the finite element (FE) stress analysis applied to single-edge notched bend (SENB) and compact tensile (C[...]
15
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 2 509--521
EN Fuzzy logic has been used in different research fields for more than three decades. It has become a robust method to solve complex and intricate problems which are otherwise difficult to solve by traditional methods. But it still requires some human experience and knowledge. In the present study, an[...]
16
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 1 269--281
EN The results of numerical simulations presented in this paper are concerned with instability of a three member slender system subjected to Euler load. The investigated column is built up as a flat frame composed of three rods. In the internal one, the defect is present in form of a crack. The boundar[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Presented have been the methods of modelling of the selected materials and operational imperfections (defects) like rotor cracks and hydrodynamic instability in rotating machines. Despite abundant information on this topic, there are still numerous problems to be solved. This regards primarily to th[...]
18
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 3 537--547
EN A new model, accurate and easy-to-apply, has been proposed to predict the residual strength for metal plates intact or with different damage degrees. In this model, we introduced the damage degree factor (DDF) to quantify the initial damage condition of a plate. The middle crack tension (M(T)) tests[...]
19
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this paper the effect of soldering technique and thermal shock test were investigated on SAC 305 solder joints, produced by two different solder method. The solder joints were subjected to different cycle numbers up to 5000 thermal shock tests with two different thermal profiles of –30/+110°C and[...]
20
100%
Budownictwo i Architektura
2008 vol. 2, nr 1 111-124
EN This paper presents the numerical results for the asymptotic stress field and the fracture parameters at the tip of an inclined cracks terminating to a bi-material ceramic interface. The numerical analysis was carried out using FRANC2D/L fracture analysis code. A biaxial specimen was modeled for pro[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last