Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 175-182
PL Celem pracy było przedstawienie wyników badań dotyczących rurowych elementów w konstrukcji boksów legowiskowych dla bydła mlecznego i ich reakcji w przypadku symulowanych uderzeń, odzwierciedlających kontakt zwierząt z elementami konstrukcyjnymi boksu. Inspiracją podjętych badań było określenie znac[...]
EN The purpose of the work was to present the results of tests on tubular elements in the structure of lair pens for milk cattle, and the reaction of the animals in case of simulated hits reflecting their contact with constructional elements of the pen. The research was inspired by the need to determin[...]
2
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 4 105-116
PL W pracy przedstawiono metodę oceny ekonomicznej rozwiązań technicznych i technologicznych ciągu funkcjonalnego ścielenia legowisk, usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborach wolnostanowiskowych. Obejmuje ona następujące elementy: wskaźnik funkcjonalności ciągu, poziom jego mechanizacji, a[...]
EN The economical evaluation method of manure removing from cowsheds (especially from free stall cowsheds) and storage solutions were presented in the paper. The main elements of this method are: functionality coefficient, mechanization level, human work, exploitation costs and other inputs, statistic [...]
3
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 239-248
PL Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie z[...]
EN Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality live[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była walidacja założeń konstrukcyjnych dla projektowanego autonomicznego aparatu udojowego. Zakres pracy obejmował: analizę pracy tego aparatu, opis matematyczny procesu przepływu mleka przez kolumnę autonomicznego aparatu udojowego oraz eksperyment symulacyjny. Pomimo ciągłego rozwoju u[...]
EN The purpose of the work was to validate structure assumptions for a designed autonomous milking unit. The scope of the work included: analysis of the unit operation, mathematical description of the milk flow process through a column of an autonomous milking unit and simulation experiment. Despite co[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 125-132
PL Opracowano algorytm sterowania podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano rozmyty regulator FLC. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwierciedlających charakter zjawisk zachodzących w układzie regulacji.
EN An algorithm of negative pressure control in an autonomous milking machine was developed. The FLC fuzzy logic controller was used for controlling. A computer simulation was carried out in the MATLAB-Simulink® software. Results were presented on the graphs reflecting the character of the phenomena oc[...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 161-165
PL Przedstawiono opis koncepcji dwukomorowego kolektora dla autonomicznego aparatu udojowego dla krów. Szczegóły konstrukcyjne zilustrowano na dwóch schematach. Przeprowadzono analizę warunków działania tego rozwiązania.
EN Description of the concept of a two-chamber claw for the autonomous milking unit for cows. Two schemes illustrate the construction details. The analysis of performance conditions of this unit was carried out.
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 279-284
PL Analizowano efektywność wykorzystania jednostanowiskowego robota udojowego VMS DeLaval w stadzie 59 krów pierwiastek. Badanie wykonano na przełomie drugiego i trzeciego miesiąca od uruchomienia robota - okres A (30 dni), oraz w piątym i szóstym miesiącu eksploatacji - okres B (27 dni). Krowy doiły s[...]
EN The research involved efficiency analysis for using a single-position milking robot (VMS DeLaval) in a herd consisting of 59 heifer cows. The test was carried out at the end of second and the beginning of third month after robot startup - period A (30 days), and in fifth and sixth month of its opera[...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań była ocena oddziaływania rozwiązań technicznych i technologicznych w ściółkowych systemach utrzymania krów mlecznych na komfort bytowania zwierząt, w szczególności na czystość powłok ciała krów oraz na jakość higieniczną mleka. Badania przeprowadzono w ciągu dwóch lat w czterech oborach,[...]
EN The aim of the research was an assessment of influence of four different littered housing systems for cows being in the first lactation, on cleanness of their bodies and hygienic quality of milk. The type of housing has influenced on mentioned cleanness significantly. In systems without separated st[...]
9
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 4 109-113
PL Przedstawiono przykład wykorzystania środowiska programistycznego RoboguideŽ SimPRO, służącego do programowania robotów przemysłowych firmy FANUC w doju krów. Zaprojektowano system z jednym robotem przemysłowym obsługującym zakładanie i zdejmowanie kubków udojowych na dwóch stanowiskach udojowych. P[...]
EN Paper presents an example of applying RoboguideŽ SimPRO programme environment (provided for programming of FANUC industrial robots) in the process of milking cows. The system with one industrial robot was designed to servicing the installation and removal of teat-cups on two milking stands. Computer[...]
10
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodykę generowania przy wykorzystaniu logiki rozmytej, przebiegu sygnału sterującego fazami doju maszynowego krów. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink® a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej do modelow[...]
EN The paper presents methodology applied to generate characteristics of signal controlling cow machine milking phases using fuzzy logic. The simulation has been carried out using the MATLAB-Simulink® application, and its results are shown in diagrams. Simulation results indicate that it is possible to[...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 95-100
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze podstrzykowej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej do odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze[...]
EN The work presents methodology used to represent pressure trajectory in chamber under teat in a teat cup. The simulation has been carried out using the MATLAB-Simulink application, and its results are shown in diagrams. Simulation results indicate possibility to use fuzzy logic to represent pressure [...]
12
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 235-241
PL Odwzorowano przebieg procesu sterowania podciśnieniem w zbiorniku akumulacyjnym przy wykorzystaniu algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów.
EN The researchers reproduced progress of vacuum control process in storage tank using PID controller algorithm. Computer simulation was carried out in MATLAB-Simulink® application. The results are shown in the form of diagrams.
13
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań była ocena wpływu typu dojarni na wydajność pracy oraz wielkości grupy technologicznej na dobrostan krów. Badania przeprowadzono w czterech oborach ściółkowych z wolnostanowiskowym systemem utrzymania, różniących się obszarem legowiskowym oraz liczbą grup technologicznych. Stwierdzono, ż[...]
EN The research was conducted in four freestall, littered cowsheds. Despite of diversity of number of clusters, the number of cows milked out was very similar. The efficiency of labour depended on the fluency of cow replacement on the stands, and not on the number of stands. Quick exit of cows in "side[...]
14
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 129-135
PL Opracowano algorytm działania zadajnika z wykorzystaniem instrukcji warunkowej "if", dla sterownia podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwi[...]
EN An algorithm of operation of the controller was elaborated with the use of an "if" conditional instruction for subatmospheric pressure control in an autonomous milking apparatus. An algorithm of the PID controller was used for control. The computer simulation was made in the MATLAB- Simulink® progra[...]
15
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono stanowisko badawcze, na którym jest realizowany cykl badań nad automatycznym sterowaniem parametrami pracy aparatu udojowego. Wykonano instalację podciśnieniową z elektronicznym regulatorem podciśnienia oraz fragment instalacji mlecznej. Wyposażone zostało w najnowocześniejsze urządzen[...]
EN The research station where a cycle of tests of automatic control of working parameters of the milking apparatus is performed was presented. The atmospheric subpressure system with an electronic atmospheric subpressure controller and a fragment of the milking system were constructed. The station is e[...]
16
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 253-259
PL Zaprezentowano oprogramowanie wizualizacyjne do kontroli procesów technologicznych na przykładzie aplikacji dla aparatu udojowego. Zastosowanie systemu wizualizacji w procesie doju pozwala na pełną kontrolę parametrów urządzeń poprzez alarmowanie, raportowanie, histogramy trendów bieżących w czasie [...]
EN The visualisation software for control of technological processes was presented on the example of the application for the milking apparatus. The use of the visualisation system in the milking processes allows for full control of parameters of equipment through alarming, reporting, histograms of curr[...]
17
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przy wykorzystaniu logiki rozmytej, przebiegu pulsacji podciśnienia w komorze pulsacyjnej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej[...]
EN The paper presents the procedure employed to represent negative pressure pulsation progress in teat cup pulsation chamber using fuzzy logic. The simulation was carried out using the MATLAB- Simulink application, and its results were shown in diagrams. Simulation results indicated possibility to empl[...]
18
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było przedstawienie możliwości doskonalenia metody zbierania i opracowania danych dotyczących zachowania zwierząt inwentarskich. Narzędziem do realizacji celu było wykorzystanie programu Excel for Windows i jego wybranych funkcji roboczych. Zakresem szczegółowej analizy objęto zachowanie[...]
EN The purpose of the work was to present possible ways for improvement of the method used to collect and prepare data concerning behaviour of farm animals. The tool allowing to accomplish the goal involved using the Excel for Windows application and its selected working functions. The scope of detaile[...]
19
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2007 R. 15, nr 4 101-108
PL Opracowano algorytm sterowania dla fazy właściwej doju, pulsacją i ciśnieniem bezwzględnym podawanym na wejście pulsatora w funkcji natężenia mleka wypływającego ze strzyka krowy. W symulacji komputerowej wykorzystano przebieg strumienia masowego cieczy, reprezentujący natężenie wypływającego mleka.[...]
EN An algorithm of steering the pulsation and absolute pressure supplied to pulsator entry in function of the intensity of milk outflow from the cow teat, was developed for the real milking phase. The course of mass liquid stream, representing milk outflow intensity, was used to computer simulation. Th[...]
20
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2007 R. 15, nr 4 93-100
PL Opracowano algorytm sterowania pulsacją i ciśnieniem bezwzględnym podawanym na wejście pulsatora w funkcji natężenia mleka wypływającego ze strzyka krowy. W symulacji komputerowej wykorzystano opis strumienia masowego cieczy, reprezentujący natężenie wypływającego mleka. Symulację prowadzono w progr[...]
EN An algorithm was developed for steering the pulsation and absolute pressure supplied to pulsator entry in function of the intensity of milk outflow from a cow teat. Description of the mass liquid stream, representing the milk outflow intensity, was used to computer simulation. The simulation was con[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last