Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  costs analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 121--126
EN Relatively high energy costs and the perspective of running out fossil fuel natural resources stimulates scientists and engineers all over the world to concentrate their efforts on inventing new sources of energy. For decades, hydrogen technology is considered as source of renewable energy. Hydrogen[...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zwrócono uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają systemy CAD w kosztorysowaniu procesów obróbki skrawaniem. Wskazano kilka koncepcji poszerzenia istniejącej aplikacji kosztorysującej o moduły wykorzystujące systemy CAD, co w znaczący sposób powinno pomóc w szybszym i dokładniejszym kosztorysowan[...]
EN The aim of this article is to underline the importance and role of the CAD systems in the calculation of the costs of machining processes. A number of ideas how to extend application of an existing cost estimation with the CAD system modules is presented. These extensions should significantly improv[...]
3
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wody geotermalne to źródło czystej energii. Warto więc wykorzystywać je w sposób racjonalny zwłaszcza w sensie energetycznym i gospodarczym. Jednym z kluczowych czynników, determinujących warunki eksploatacji wód geotermalnych, wielkość wykorzystania energii oraz sposób zagospodarowania wód schłodzo[...]
EN Geothermal waters are a source of clean energy. They should be used in a rational manner especially in energy and economic terms. Key factors that determine the conditions in which geothermal waters are used, the amount of energy obtained and the manner in which cooled water is utilised include wate[...]
4
75%
Logistyka
2000 nr 6 12-13
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów logistyki i działania prowadzące do ich obniżenia w lubelskim przedsiębiorstwie produkcji maszyn rolniczych.
5
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Duży udział w zanieczyszczeniu środowiska naturalnego ma przemysł i budownictwo. Produkcja budowlana, jak również transport materiałów i produktów budowlanych, w dużym stopniu przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Do budowy obiektów coraz częściej stosuje się prefabrykowane systemy [...]
EN Construction industry has a large share in environmental pollution. In the context of building industry, it is also the transport of building materials and products, which largely contributes to environmental degradation. Construction increasingly promotes wood-based construction systems, thanks to [...]
6
75%
Logistyka
2000 nr 6 14-16
PL W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące metodyki pomiaru kosztów, zwanej rachunkiem kosztów działań (ang. Activity Based Costing - ABC) w aspekcie korzyści uzyskiwanych dzięki jej stosowaniu w praktyce. Metoda ta pozwala nadać tradycyjnym (najczęściej niepełnym) danym o kosztach tak[...]
7
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 631--650
PL Artykuł omawia podstawowe zasad analizy kosztów logistycznych, które zakładają, że wdrożony system powinien odzwierciedlać przepływ materiałów, co oznacza, że powinien być w stanie identyfikować koszty w procesach logistycznych przedsiębiorstwa. Ponadto istnieje zasada, że system powinien dawać możl[...]
EN The article is about basic method of logistic cost analyses, which says that implemented system should show material flow. That means it should be able to identify costs in logistic processes inside company. The rule is that system should give possibility of individualize costs and perform analyze o[...]
8
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł pokazuje zalety i możliwości wykorzystania internetowej aplikacji do szybkiego kosztorysowania obróbki skrawaniem. Przedstawiona jest próba zwiększenia jakości i efektywności pracy technologa poprzez przeniesienie aplikacji na środowisko internetowe.
EN The paper shows advantages and operating potential of the Internet application for rapid costing of machining processes. There is described a trial to increase the efficiency of technologist's work by transfer the application to the Internet environment.
9
63%
Archives of Environmental Protection
2014 Vol. 40, no. 3 137--151
PL Odsalanie wody z wykorzystaniem procesów membranowych oraz technologii hybrydowych rozważane jest jako technologiczna i ekonomiczna alternatywa dla klasycznych metod utylizacji wykorzystanych wód geotermalnych. Taką możliwość potwierdziły przeprowadzone badania pilotowe odsalania w systemie UF-RO wó[...]
EN Membrane-based water desalination processes and hybrid technologies are often considered as a technologically and economically viable alternative for desalination of geothermal waters. This has been confirmed by the results of pilot studies concerning the UF-RO desalination of geothermal waters extra[...]
10
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents the issues of costs analysis of iron casts manufacturing using automated foundry lines. Particular attention was paid to departmental costs, conversion costs and costs of in-plant transport. After the Pareto analysis had been carried out, it was possible to set the model area of[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 126-134
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania analizy kosztów transportu wewnątrzzakładowego dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. Zaproponowano rozmieszczenie stanowisk i transport wewnątrzzakładowy do potrzeb procesu produkcyjnego jednostkowego (centrum klasycznych obrabiarek), seryjn[...]
EN This article contain proposition of using analysis for production costs in-house for small, medium and large plants. Placement of the machines and in-house transport for needs of single production process (conventional machining process), serial (milling and turning center) and on a mass scale (cent[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 437--441, CD
PL Artykuł dotyczy analizy kosztów związanych z utrzymaniem floty transportowej w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. W artykule scharakteryzowano komunikację miejską, koszty jakie występują w kontekście floty transportowej. W kolejnej części artykułu przedstawiono analizę kosztów związanych z zuż[...]
EN The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet in a public transport system. It presents the theoretical basis for urban transport, the costs that appear in the context of the transport fleet, the characteristics of the enterprise in question. The next part of the article [...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 442--446, CD
PL Artykuł dotyczy optymalizacji kosztów utrzymania floty transportowej na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji. W pierwszej części opisano miejski zakład komunikacji. W drugiej zaś, przy wykorzystaniu danych z artykułu analiza kosztów utrzymania floty transportowej na przykładzie miejskiego zakł[...]
EN The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet of Piła’s Public Transportation Company. The first part describes the Company itself. The second part was based on the data provided in the article “Transportation fleet maintenance cost analysis on the example of Piła’s Publi[...]
14
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 55--57
PL Zgodnie z procedurą optymalizacyjną przegród przezroczystych, zaproponowaną w rozporządzeniu w sprawie formy i zakresu audytu energetycznego i remontowego, oszczędności z tytułu termomodernizacji tego typu przegród wynikają z redukcji strumienia ciepła na drodze przewodzenia oraz eliminacji niepożąd[...]
EN According to the procedure of transparent partitioning optimization, proposed in the regulation on the form and scope of the energy and renovation audit, savings due to thermomodernisation of this type of partitioning occur due to the reduction of heat flow by conduction and elimination of unwanted [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last