Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  costing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 11 71-72
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 5 18-21
PL Kryterium ekonomiczności jest jednym z najważniejszych ograniczeń stawianych w procesie projektowania; w pracy przedstawiono podejście do projektowania z uwzględnieniem ograniczenia kosztowego, "dynamiczne" metody kosztorysowania oraz koncepcję szacowania kosztów w całym cyklu "życia maszyny", przed[...]
EN Criterion of economic management is one of the most important limitations imposed a designing process. An approach to the designing taking into account a cost limitation, "dynamic" methods of costing, an idea of cost estimation all the cycle of the "machine life". A programme-based realization of th[...]
3
88%
Izolacje
2005 R. 10, nr 9 64--73
PL Złożoność robót budowlano-montażowych, ich zaawansowanie technologiczne oraz specyfika stosowanych materiałów powodują, że często bez sporządzenia kosztorysu nie jest możliwe nawet oszacowanie wartości prac. Z drugiej strony skalkulowanie kosztu robót bardzo specjalistycznych, nietypowych jest niezm[...]
4
88%
Izolacje
PL Różnorodność dostępnych na rynku materiałów do wykonywania hydroizolacji, różne technologie, brak rozrysowanych w projekcie szczegółów i detali powoduje, że kosztorysant musi wykazać się dobra znajomością technologii, katalogów oraz obowiązujących przepisów dotyczących kosztorysowania. Dla osoby nie[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
PL Wprowadzenie - analiza przedsiębiorstwa. Wielostopniowy, wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych jest pomocny w bieżącym zarządzaniu firmą o produkcji złożonej, wieloasortymentowej, gdyż pozwala na monitorowanie działalności firmy według wybranych segmentów. W artykule przedstawiono jego zastosowani[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 243-253
PL W opracowaniu zaprezentowano problematykę badania kosztów, jakie generują działy informatyczne przy zastosowaniu metodologii analizy Total Cost Of Ownership. Zastosowano kompleksowe podejście do generowania kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich przez zasoby informatyczne. Na bazie takiego [...]
EN In the paper application of Total Cost of Owership methodology analysis in examination of cost generated by IT departments was presented. Complex approach in generation of costs of IT assets was applied. Basing upon mentioned approach an apparatus of minimizing costs trought implementation of asset [...]
7
75%
Izolacje
PL Podstawą poprawnego wykonania kalkulacji kosztorysowej jest znajomość technologii kalkulowanych robót. Dodatkowo niezbędna jest znajomość Katalogów Nakładów Rzeczowych. Zawierają one dane, które w założeniu mają umożliwić kompleksową kalkulację robót związanych z zastosowaniem technologii danej firm[...]
8
75%
Logistyka
2016 nr 6 38--43
PL Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia rozliczenia kosztów logistycznych. Przedstawiając funkcjonalność wybranego systemu informatycznego, autor artykułu przedstawił sposób dostosowania algorytmów wyliczeń kalkulacji kosztów wyrobu do wymagań i oczekiwań przedsiębiorstwa. Opisał dopuszczalne sp[...]
EN This publication is to present the importance of the settlement of logistics costs. Presenting the functionality of the IT system, the article presented a way of adapting calculation algorithms to the requirements and expectations of businesses. The paper presents costs as the main factor affecting [...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 4 3972--3980
PL Artykuł podejmuje problematykę kalkulacji kosztów własnych w branży samochodowej. Krytycznej ocenie poddano wybrane metody stosowane w praktyce gospodarczej. Skoncentrowano się na ocenie użyteczności wybranych metod kalkulacji kosztów materiałowych w kontekście ich wpływu na rachunek nośników kosztó[...]
EN The Article is dedicated to the calculation of prime cost in the automotive industry. The selected methods applied in practice have been critically assessed. The focus was the evaluation of usefulness of the selected methods of material cost calculation in the context of their impact on cost object [...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 14589--14593, CD 6
PL Szybko zmieniające się otoczenie sprawiło, że przedsiębiorstwa zmuszone zostały do szukania przewagi konkurencyjnej na wielu płaszczyznach funkcjonowania (organizacyjnej, technologicznej, społecznej, finansowej itp.). Przy czym uwzględniając realizację celów strategicznych (przetrwanie i rozwój popr[...]
EN Quickly changing surroundings caused that enterprises had been forced to search for the competitive majority on many plains of functioning (organizational, technological, social, financial and the like). In addition including the realization of strategic purposes (surviving and the development throu[...]
11
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The aim of this paper is to present the fast cost estimation methods of manufactured elements. It is possible to estimate production costs of new elements if it is possible to find a similar element in database, which contains descriptions of previously produced elements. If similarity of these elem[...]
12
63%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 3 28--32
PL W treści artykułu przybliżono zagadnienie technologii BIM. Opisano pojawiające się bariery wdrażania tego programu w Polsce oraz podkreślono rolę tej technologii w dziedzinie kosztorysowania.
EN The article defines the BIM technology. Barriers of implementing the programme in Poland are described and the role of the BIM technology is stressed in the area of cost pricing.
13
63%
Izolacje
PL Jedną z najpopularniejszych metod docieplania budynków istniejących, jak i nowo budowanych, jest BSO (bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych), zwany dawniej metodą lekką-mokrą. Istota BSO sprowadza się do wykonania na odpowiednio przygotowanym podłożu (ścianie) trzech warstw z kompatybilny[...]
14
63%
Gospodarka Wodna
2016 Nr 8 225--228
PL Kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wisły pozwoli na uzyskanie licznych korzyści gospodarczych, których beneficjentem będą przede wszystkim podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność produkcyjno-usługową oraz budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści wy[...]
EN A complex development of the lower Vistula waterway will allow achieving numerous economic benefits, mainly by the entities directly involved in the manufacturing and services activities, as well as the state and local administration budgets. Tangible benefits will be achieved mainly in the transpor[...]
15
63%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 2 71--80
PL W kontekście uwarunkowań dla zamówień publicznych poddano analizie ceny ofertowe firm wykonawczych spełniających warunki przetargu ograniczonego na realizację zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków–Rabka Zdrój na odcinku Naprawa–Skomielna Biała … wraz z budową tunelu”. Zbadano zmienność cen of[...]
EN Article examines the architecture offers submitted in the open tender for the task: “Construction of the expressway S7 Krakow–Rabka Zdrój section Naprawa–Skomielna Biała ... with the construction of the tunnel.” We examined the volatility of the contract and the implementation of individual tasks, a[...]
16
63%
Izolacje
PL Beton jest materiałem charakteryzującym się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na uszkodzenia. Jednakże trwałe oddziaływanie szkodliwych czynników znajdujących się w powietrzu, wodzie, wpływ wilgoci, karbonatyzacja, krystalizacja soli, cykle zamarzania-odmarzania, korozja wkładek zbrojeni[...]
17
63%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 2 18--20
18
63%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 2 23--26
PL W swym tekście autor wnikliwie omawia nową technologię w budownictwie, umożliwiającą stworzenie pełnego modelu budowli. Prezentuje korzyści wynikające z zastosowania BIM oraz rozwój tej technologii w innych krajach.
EN The author takes a close look at the new technology in the construction sector that enables to create a full model of building structures. It presents the benefits of applying BIM as well as the development of this technology in other countries.
19
63%
Materiały Budowlane
2002 nr 5 18-19
20
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Zaprezentowano możliwości zastosowania nowoczesnej koncepcji kosztorysowania kalkulacji kosztów na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przerobu drewna. Skoncentrowano się na wynikach osiągniętych w trakcie porównywania efektywności ekonomicznej tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów z nowoczesną[...]
EN Calculation based on performed activities and processes - so-called Activity-Based-Costing (ABC) is becoming an important tool for the costs management. In this paper we would like to present results of comparison of economic efficiency in traditional calculation system and modern calculation orient[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last