Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 260
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The high cost of authoring e-learning resources is a well-known problem when introducing and using virtual patients in medical schools. A method investigated by the European eViP project for reducing these expenses involves “repurposing” existing cases from a common database in order to fit them in[...]
2
100%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 60-62
PL Przedmiotem mniejszego opracowania jest przedstawienie trybu postępowania przy ewidencji i analizie kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz zaprezentowanie przykładowej struktury kosztów jakości mogącej stanowić pomoc przy wprowadzaniu optymalizacji ich rachunku.
3
100%
Obróbka Metalu
2011 nr 1 56-56
PL Przedmiotem mniejszego opracowania jest przedstawienie trybu postępowania przy ewidencji i analizie kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz zaprezentowanie przykładowej struktury kosztów jakości mogącej stanowić pomoc przy wprowadzaniu optymalizacji ich rachunku. Należy przyjąć, że rac[...]
4
100%
Spektrum
2010 nr 3-4 I-VI
PL Przedstawiono założenia i wyniki analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach według różnych technologii, które są rozwijane na świecie i powinny być rozważane dla Polski do 2050 r. Analizę oparto na doświadczeniach eksploatacyjnych istniejących obiektów i prognozach[...]
EN Presented are assumptions and results of comparative analysis of electric energy generation costs in electric power plants using various technologies, which are developed in the world and should be taken into consideration for further application in Poland until the year 2050. The analysis is based [...]
5
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 12 680-685
PL Omówiono różne sposoby klasyfikacji kosztów jakości oraz zadania rachunku kosztów jakości. Dokonano analizy sposobów badania kosztów jakości i przedstawiono wyniki badań tych kosztów, przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i hutniczego.
EN The authors treat several methods of classification of the costs of quality and the aims of calculation of those costs. They have carried out the analysis of methods for the study of costs of quality in entertainments of Polish machine and metallurgic industry. The results of the study are presented[...]
6
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL W oparciu o analizę literatury zagranicznej i badania własne przedstawiono wpływ różnych czynników na obniżenie kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych. Do czynników tych należą: rozwiązanie konstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i kształtu spoin, przygotowanie elementów do spawania, [...]
EN On the basis of an analysis of foreign publications and the author's own studies it has been presented the influence of various factors on the reduction in manufacture costs for welded structures. The set of these factors includes: the design of welded joint with taking into special consideration th[...]
7
100%
Technologia Wody
2011 Nr 1 (9) 35-39
PL W pierwszej części artykułu omówiono zakres usług wodnych oraz ich operatorów. Następnie opisano trzy podstawowe układy klasyfikacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Są to układ rodzajowy, stanowiskowo-kalkulacyjny i ekonomiczny. Z kolei w drugiej części artykułu p[...]
EN In the first part of the article, the scope of water services and their operators are discussed. Next, three essential classification patterns of water supply and sewerage utility function costs are reviewed. They include direct and indirect costs, workplace-calculation costs and economic costs. In [...]
8
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Quality assurance of production and the associated maintenance systems have changed a lot for recent decades and are subject to change requirements for reliability – Reliability and Availability of machinery and equipment subject to the optimal maintenance costs. The paper deals with design options [...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Samorząd wojewódzki funkcjonuje w Polsce od 1999 r. Wraz z upływem czasu realizuje coraz większy zakres zadań, choć system ich finansowania od lat nie uległ zasadniczym zmianom. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalona w 2004 r. zwiększyła udział samorządu województwa w dochod[...]
10
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in the 2017/2018 campaign for individual farms in the Lubelskie Province. The economic results obtained by the producers were mainly affected by indirect costs accounting for 57,7% of the revenue from the total produc[...]
11
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN Cutting industrial hemp at different stages of maturity is rather a complicated operation because of the hard fibre in its stalks, great specific cutting resistance, as well as high crop capacity and great length of the stalks. In order to find harvesters that are suitable for these purposes, compar[...]
12
100%
Applied Computer Science
EN In this article, the tendencies of the development of financing and functioning of academic institutions on the present-day educational market are presented. The required changes are characterized in the way finances are managed with a particular consideration of public academic institutions. Propos[...]
13
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 2 181--193
EN This article presents a method of assessing the economic outcome of implementing an occupational safety and health management system (OSH MS). Developed at the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (Poland), this method focuses on identifying the economic expenses com[...]
14
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 377-387
PL Proces decyzyjny odgrywa istotną rolę w zarządzaniu uczelnią wyższą. W skład algorytmu tego procesu, obok formułowania i analizy problemu, wchodzi również wybór najlepszego rozwiązania. Każde podjęcie decyzji powinno być poprzedzone określeniem skutków planowanych działań. W artykule przedstawiono[...]
EN The process of decision plays an important rule in managing a university. Apart from the formulation and analysis of the problem the choice of the best solution is also included in the algorithm. Every decision should be proceded by defining the results of actions planned. In the paper one presents[...]
15
88%
Modern Engineering
2016 1 94--102
EN This paper deals with the process of pile foundation installation for a civil building. Deep soil mixing technology is under investigation. We’ve used time study method to obtain a necessary material for designing of cost. We've calculated normative values of time, workers’ labor and building materi[...]
16
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/2 757--766
EN In this study, it was aimed to compare the economic aspect of different applications of composts obtained from solid wastes of rose oil processing (RC) applications in organic apple production. The data used in the study were obtained from the experiments carried out in Egirdir Fruit Research Instit[...]
17
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 95--100
EN Each primary model of the linear programming problem has a corresponding dual model. It is widely accepted that the simplex method, in addition to determining the optimal solution for the original problem, also allows specifying a solution to the dual problem. So far, the dual problem solution has m[...]
18
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The general model of a complex system changing its safety structure, its components safety parameters and its operation cost during the variable operation process and linear programming are applied to optimize the system operation process in order to get the system operation cost optimal values. The[...]
19
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 4 109--116
PL Efektywność produkcji rolniczej jest w istotnym stopniu uzależniona od kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. Użytkownicy maszyn mogą mieć wpływ na wysokość tych kosztów. Poddano analizie koszty użytkowania i obsługi technicznej wybranej grupy maszyn w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. Badania wy[...]
EN Agriculture's efficiency is dependent from machines and devices exploitation's costs. Machines users can have influence on height of these costs. Cost of usage and costs of technical service for chosen group of machines in Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., have been analyzed in this article. Researc[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 185-190
PL Przedstawiono wyniki analizy kosztów użytkowania maszyn, pod kątem procesów zużycia i odnowy (naprawy) w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. Analiza dotyczy lat 2004 oraz 2010 maszyn z grup ciągników rolniczych, kombajnów buraczanych i zbożowych oraz pojazdów samochodowych.
EN Analysis results of the operating cost of machinery were presented paying special attention to the wearing and renewal processes in the Farm Complex Kietrz Sp. z o. o. The analysis includes the years 2004 and 2010, and it concerns farm tractors machinery, both beet and combine harvesters as well as [...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last