Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost optimization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Decision Making in Manufacturing and Services
EN A modular transfer line designing problem is investigated. The problem is to find the best subset of modules (machining units) from a given set and to assign them to different stations so that technological constraints and cycle upper limit are respected and the line cost is minimal. The investigate[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This paper proposes an efficient, objective method of optimizing fuel costs during the sea passage. The presented method based on data collection and calculations can be used in daily practice for masters of vessels and by ship’s management divisions. The paper presents not only the use of the metho[...]
3
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2014 nr 4 88--99
EN Fiber To The Home (FTTH) is the most ambitious among optical technologies applied in the access segment of telecommunications networks. The main issues of deploying FTTH are the device price and the installation cost. Whilst the costs of optical devices are gradually decreasing, the cost of optical [...]
4
75%
Materiały Budowlane
2013 nr 1 40-41
5
75%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono ocenę ekonomiczną zwiększenia grubości izolacji cieplnej przewodów ogrzewania powietrznego z uwzględnieniem wymagań dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Przeprowadzono ocenę wzrostu powierzchni i kubatury zajmowanej przez przewody ogrzewania powietrzne[...]
EN The article presents a cost-efficient assessment of increasing thermal insulation thickness of the hot air ducts, taking the requirements of improving energy performance of buildings into account. The article also assesses the increase of surface and cubic volume of the hot air ducts of diverse ther[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 313--333
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące potencjalnego wpływu lokalizacji i planowania transportu na możliwość optymalizacji kosztów transportu. Syntetycznie przedstawiono podstawowe pojęcia teoretyczne z obszaru podjętej problematyki oraz zaprezentowano trzy wiodące teorie lokalizacyjne silnie[...]
7
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł skupia uwagę słuchacza na zagadnieniach związanych bezpośrednio z parkingami wielopoziomowymi z punktu widzenia zarówno Właściciela obiektu jak i Klienta. Co można zrobić aby parking wyróżniał się spośród innych? Jakie zabiegi i instrumenty służą podniesieniu konkurencyjności, zwiększeniu zy[...]
EN The presentation is focused on the issues related directly to the multilevel car parks, seen from the Owner's and Client's point of view. What can be done in order to distingush the specific car park from the other ones? What techniques and tools may be used to make the car park competitive, to incr[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 745--750
PL W ruchu drogowym i realizacji zdań transportowych występuje ryzyko uszkodzenia pojazdu w zdarzeniu drogowym. Nie zawsze są to poważne wypadki skutkujące rozległymi uszkodzeniami nadwozia i wyposażenia pojazdu. W większości mamy do czynienia ze szkodami o mniejszych rozmiarach, często nazywanymi szko[...]
EN In realistic conditions of the road traffic and the realization of transport sentences a risk of damaging the vehicle is appearing in the road event. Not always they are these are serious injuries resulting in extensive damage to the bodywork and equipping the vehicle. Largely we are dealing with th[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 5073-5077
PL Autorzy przedstawiają założenia niezbędne do wdrożenia modelu szeregowego pozyskiwania ofert handlowych. Następnie opisany zostaje sam model. W kolejnym rozdziale zostaje przedstawione studium przypadku – zakup samochodu osobowego. Na końcu przedstawione zostają korzyści płynące z zastosowania model[...]
EN The author presents the assumptions necessary for the implementation of the model serial acquisition of commercial offers. Then, the model is described. The next chapter is presented a case study - the purchase of a car. At the end are shown the benefits of the model compared with the traditional ap[...]
10
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper is concerned with the model of critical infrastructure safety prediction with considering its operation process impacts. The general approach to the prediction of critical infrastructure safety and resilience is proposed and the safety and resilience indicators are defined for a critical i[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 340--343
PL W artykule przedstawiono propozycję zastosowania aspektów ekonomicznych w procesie optymalizacji konstrukcji rekuperatora. W proponowanym modelu uwzględniono koszt wytworzenia instalacji wymiennika ciepła oraz predykowane korzyści ekonomiczne w trakcie eksploatacji urządzenia z rekuperatorem. Predyk[...]
EN The paper presents a proposal of economic aspects application in the process of optimizing the construction of heat recovery unit. The proposed model includes the cost of heat exchanger installation and the predicted economic benefits during the operation of the device. The predicted benefits includ[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 575-582
PL Opłaty za paliwa okrętowe stanowią zasadniczy składnik kosztów w transporcie morskim. Podstawowym zagadnieniem w żegludze jest określenie dla danego statku prędkości ekonomicznej. W artykule zaproponowano skuteczną i obiektywną metodę optymalizacji kosztów paliwa w czasie podróży morskiej. Zapropono[...]
EN The main component of sea transportation expenses are ship's fuel charges. The main aim of economic approach to shipping is to define economical speed of the vessel. This article present the effective and objective method of optimization for sea passage ship's fuel expenses. The way of calculations [...]
13
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Artykuł przedstawia wpływ światowego kryzysu gospodarczo-finansowego na sytuację przedsiębiorstw hutniczych funkcjonujących na krajowym rynku stali. Zidentyfikowano kluczowe obszary zmian i działania reorganizacyjne mające na celu radykalne usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw i optymalizację[...]
EN The paper presents the influence of world financial and economic crisis on situation of metallurgical companies in Polish steel market. Both the key areas of changes and the reorganization actions were described. All the companies’ activities were realized to adopt them to new situation connected wi[...]
14
63%
Archiwum Energetyki
PL Optymalizacja kosztów strat w sieci elektroenergetycznej o dużej zmienności obciążenia jest zagadnieniem NP-trudnym. W problemach tej klasy duże znaczenie ma opracowanie efektywnych algorytmów, które pozwalają szybko znaleźć rozwiązanie. Uzyskanie rozwiązania dokładnego jest w tym przypadku bardzo t[...]
EN Cost optimization for losses in an electric power network with high load variability is a NP-hard. In problems of this category it is of relevance to devise effective algorithms, which will enable us to promptly find a solution. Obtaining a precise solution in this case is very difficult, since even[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 5 1744--1754
PL W artykule przedstawiono możliwości i warunki logistycznego porządkowania obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Istotą logistyki personalnej jest wspomaganie procesu zapewniania organizacji zasobów ludzkich w odpowiedniej wielkości i o odpowiednich kompetencjach, niezbędnych do realizowania przez n[...]
EN The article presents the possibilities and conditions for the logistic ordering of the HRM area. The nature of personnel logistics is to support processes that are to ensure that the organisation has the right amount of human resources with appropriate competencies that it needs to implement its bus[...]
16
63%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 2 195--213
PL Celem artykułu jest przedstawienie istoty i klasyfikacji czynników wpływających na kształtowanie się kosztów przedsiębiorstwa na podstawie literatury polskiej z zakresu rachunkowości oraz próba zidentyfikowania kluczowych czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatyczne[...]
EN The aim of the article is to present the essence and classification of the company's cost determining factors on the basis of Polish literature on accounting and to make an attempt to identify the key cost determining factors at commercial enterprises of the IT branch - groups of companies listed on[...]
17
63%
Logistyka
PL Dążąc do minimalizacji kosztów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie realizującym obsługę miejskiej sieci transportu publicznego, przewoźnicy starają się pogrupować kursy tak, aby wykonać je przy pomocy jak najmniejszej liczby pojazdów oraz zredukować sumaryczny koszt pracy kierowców. Sposób minimali[...]
EN In order to reduce operational costs in public city transportation company, a carrier endeavours to group vehicles' rides in such a way that enables to minimize the number of buses utilized and to decrease total cost of drivers' work. Reducing method depends on the contract with local government whi[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 740--744
PL Mimo trudnych i ciągle zmieniających się realiów rynkowych w transporcie park samochodowy w Polsce systematycznie rośnie. Działalność transportowa związana jest jednak również z ponoszeniem kosztów eksploatacji pojazdu. Koszty te mają bezpośredni wpływ na rentowność prowadzonej działalności transpor[...]
EN In spite of the difficult and still changing market reality in the transport a car park in Poland systematically grows. However the transport activity is also connected with incurring operating costs of the vehicle. These costs have a direct effect to the profitability of the conducted transport act[...]
19
63%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 4 1133--1144
PL Koszty użytkowania sprzętu stanowią jedną z najpoważniejszych pozycji w zestawieniu kosztów eksploatacyjnych kopalni, dlatego też każda poprawa wydajności sprzętu powoduje w efekcie zmianę jednostkowego kosztu produkcji. Wyraźnie pokazuje to wagę i konieczność stosowania nowoczesnych metod eksploata[...]
EN Maintenance cost of the equipment is one of the most important portions of the operating expenditures in mines; therefore, any change in the equipment productivity can lead to major changes in the unit cost of the production. This clearly shows the importance and necessity of using novel maintenance[...]
20
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 2 24--29
PL Zarówno transport wewnętrzny, jak i zewnętrzny stanowią podstawowe ogniwa każdego łańcucha dostaw. Łączą one ze sobą dwa skrajne bieguny przepływu towarów – od początku procesu produkcyjnego aż do dostarczenia go do klienta. O ile transport wewnątrzzakładowy dotyczy głównie produkcji i ma dosyć ogra[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last