Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost estimating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaprezentowano próbę zastosowania zespołów sieci w oszacowaniach kosztów realizacji obiektów budowlanych we wczesnej fazie budowlanego procesu inwestycyjnego. Przedstawiono zmienne proponowanego modelu, typy rozważanych w trakcie modelowania sieci neuronowych oraz sposób i wyniki trenowan[...]
EN This paper presents attempt to apply neural network committees in the estimation of the realization costs of residential buildings at the early stage of construction project. The variables of proposed model, types of neural networks concerned and the way of training networks are introduced. For the [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 129--136
PL Projektowane ściany działowe w budownictwie szpitalnym muszą spełniać wymagania dla pomieszczeń, w których wykonywane są świadczenia lecznicze zapisane we właściwych rozporządzeniach i aktach prawnych. Na rynku budowlanym oferowanych jest szereg materiałów spełniających takie wymagania. Podczas etap[...]
EN The planned hospital partition walls need to meet the requirements for spaces used to provide medical services specified in the relevant regulations and laws. A wide range of materials which meet these requirements are available in the construction market. During the design stage it is worth making [...]
3
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 71--79
PL Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia budowlanego wykonywana przy wykorzystaniu technologii BIM może usprawnić proces wyceny na wszystkich etapach projektowania oraz wykonawstwa. Coraz więcej projektantów decyduje się na używanie BIM w zakresie obejmującym także oszacowania kosztowe; w prze[...]
EN Technical and economic analysis of a construction project carried out using BIM can improve the process of cost-estimating at all stages of design and construction works. More and more designers choose to use BIM within a range of cost estimates; however, in contrast to design software, cost-analysi[...]
4
84%
Archives of Civil Engineering
PL Realizacja robót budowlanych na placu budowy jest podstawowym etapem przedsięwzięcia budowlanego. W praktyce, z punktu widzenia realizacji robót na placu budowy lub przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, ryzyko czasu i kosztów często powinno być dokładnie badane ze względu n[...]
EN Construction risk assessment is the final and decisive stage of risk analysis. When highly changeable conditions of works execution are predicted, risk should be evaluated in the favorable, moderate, and difficult random conditions of construction. Given the random conditions, the schedule and cost [...]
5
67%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 1 147--161
EN The paper presents methods of determining the location of cost buffers and corresponding contingency costs in the CPM schedule based on its work breakdown structure. Application of correctly located cost buffers with appropriately established reserve costs is justified by the common overrunning of s[...]
6
67%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 389--397
PL Zaproponowana w artykule metoda planowania kosztów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem kontyngencji wskazuje na możliwość zastosowania do tego celu buforów czasu. Wzbogacenie wykonywanych obliczeń na etapie planowania robót o wartość kontyngencji kosztów jest ważna z praktycznego punktu widz[...]
EN The proposed method presented in this article concerns cost estimating of projects, including contingency. It points to the possibility of application of time buffers for this purpose. From the practical point of view, the enhanced calculation at the planning stage of works, taking into account cost[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 210--215
PL Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę pr[...]
EN The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last