Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1032
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
EN An important indicator of corrosion hazard in PF boilers is flue gas content in the boundary layer near watertubes. In practice, the two flue gas components are measured: O2 and CO. High content of CO (over 5 000 ppm) and O2 below 1% indicates reductive atmosphere corresponding to the high rate of l[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2004 z. 78 267-271
EN A study was conducted of the material of a pair of haemostatic forceps (in the following referred to as haemostat). The purpose was to find the causes of corrosion damage of the haemostat working surface, i.e. the sintered carbide jaws. The haemostat arms of the haemostat were made of chromium antic[...]
3
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Wydobywany gaz ziemny w swoim składzie zawiera zanieczyszczenia, CO2, rtęć, solankę. Powodują one zagrożenie wynikające z korozji rur wydobywczych i instalacji technologicznych. W celu ochrony i zapobiegania zjawiskom korozji stosowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne, których efektywność z[...]
EN Mined natural gas includes in composition contaminating, CO2, mercury presents, salts, they cause it from corrosion of mining tube contaminating subsequent threat and technological installation. For protection and preventions are applicable use phenomena of corrosions different kind of solution tech[...]
4
100%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
EN It has been described the impressed current system of cathodic protection of water chambers in a cluster of ship's cooler. The system was designed by lnstytut Morski. It has been presented the general principle of the system and their elements as follows: anodes, multichannel module power unit with [...]
5
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 322--330
PL W referacie przedstawiono przypadki wystąpienia korozji naprężeniowej i wżerowej w stalach austenitycznych użytych do budowy wymienników ciepła oraz instalacji poboru wody przemysłowej. Opisano mechanizmy inicjacji uszkodzeń korozyjnych oraz etapy ich rozwoju. Wykazano istotny wpływ procesów technol[...]
EN The paper presents cases of stress and pitting corrosion in austenitic steels used to build heat exchangers and systems of industrial water consumption. The authors have described mechanisms of corrosion damages initiation and stages of their development. They have also demonstrated a considerable i[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 1 129--137
EN This study is devoted to the optimal design of compressed columns with a circular cross section under axial compressive forces and exposed to a corrosive environment. The initial volume of the structure is taken as an optimality parameter. The main constraint is the buckling of a loaded column at th[...]
7
80%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 12 566--569
PL Przeprowadzono badania wpływu dodatku krzemu oraz modyfikacji pierwiastkami ziem rzadkich na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% roztworze NaCl. Wykonano badania potencjodynamiczne oraz badania potencjostatyczne. Badania wykazały, że dodatek krzemu oraz dodatek krzemu z jednoczesną modyfikacją [...]
EN The influence of an addition of silicon and rare earth elements on the corrosion resistance of ZnAl22Cu3 alloy in 3% NaCl has been examined. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out .Studies have shown that the addition of silicon alone and silicon with rare earth elements to ZnAl22[...]
8
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 3 265--275
EN Retractable type fall arresters constitute a most effective group of components used in personal protection systems protecting against falls from a height. They are designed primarily for outdoor use, which results in exposure to atmospheric factors associated with risk of corrosion of metal element[...]
9
80%
Optica Applicata
EN A fiber optic sensor system is developed to probe the surface texture of corroded metals. The present work is based on the principle of scattering of light by objects. A light beam from an LED source is focused onto the corroded surface. Specular and diffuse reflection of the surface is measured ver[...]
10
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 3 140--143
PL W pracy badano odporność korozyjną powłok cynkowych „Galfan”, ZnAl22Cu3 oraz ZnAl40Cu3 uzyskanych na blachach głębokotłocznych. Badania przeprowadzono w środowisku „kwaśnego deszczu” przy wartości pH=3,5. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne. Powierzchnię powłok po badani[...]
EN The corrosion resistance of “Galfan” ZnAl22Cu3 and ZnAl40Cu3 zinc coatings obtained on deep-drawing steel sheets via hot galvanizing was examined in the study. The study was conducted in an “acid rain” at pH = 3.5. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out. Coatings after the corrosi[...]
11
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zdarza się, że rozważania teoretyczne dotyczące ochrony katodowej nie są zgodne z danymi eksperymentalnymi. W niniejszym artykule omówiono problemy zagrożenia korozyjnego struktur podziemnych i ochrony katodowej oraz przedstawiono porównanie wyników obliczeniowych z pomiarowymi przy wyznaczaniu gęst[...]
EN Sometimes, the theoretical considerations concerning the cathodic protection are incompatible with experimental data. The present article describes problems relating to corrosion hazards and cathodic protection and comparison of calculated and experimental results of the current density and potentia[...]
12
80%
Instal
2009 nr 4 22-25
PL W artykule omówiono problem korozji instalacji i układów przygotowania ciepłej wody wykonywanej z rur stalowych ocynkowanych i przedstawiono przykłady jej błędnych rozwiązań. Na wstępie krótko scharakteryzowano proces korozji. Następnie omówiono najczęstsze przyczyny korozji. Na podstawie obserwacji[...]
EN The problem with corrosion in hot water preparation systems made of galvanised steel pipes as well as the examples of its incorrect solutions was presented in the article. To begin with the corrosion process was briefly described. Than the most often reasons of corrosion were discussed. On the obser[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL Powłoki organiczne są najbardziej powszechnie stosowanym i stosunkowo tanim sposobem ochrony przed korozj metalowych elementów i obiektów inżynierskich. Obecnie nie istnieją wiarygodne i skuteczne metody wyboru i oceny organicznych powłok przeciwkorozyjnych. Można to tłumaczyć skomplikowaniem kinety[...]
EN Organic coatings are the most common and cost effective mode of corrosion protection for metallic objects and engineering structures. Nowadays, there are no reliable and efficient methods for the choice of protective coatings and evaluation of their efficiency. This can be explained by the very comp[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 41-43
EN Main oil and gas pipelines are designed for long-term service, exceeding 30 years therefore the degradation processes taking place in the materials should be considered. The aim of the paper is to present results obtained in the investigations of the in-bulk degradation pipelines and oil storage tan[...]
15
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 41-45
PL W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elemen[...]
EN The paper presents personal equipment protecting against falls from a height from the point of view of their susceptibility to the effect of corrosive media. Two basic effects of corrosion affecting personal protective equipment are distinguished strength reduction and disturbances in the functioni[...]
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 167-169
PL Niniejszy artykuł opisuje metodę obliczania gęstości prądu oraz rozkładu potencjału wokół konstrukcji metalowych znajdujących się w ziemi. Równania wraz z wymaganymi warunkami brzegowymi rozwiązano w przestrzeni 2D metodą elementów skończonych (MES). Ochronę stalowego zbiornika przed korozją osiąga [...]
EN The present article describes the method of computation of the current density, potential and polarization distribution around metallic structures buried in soil when conductivities of both electrodes have finite values. First partial differential equations together with appropriate boundary conditi[...]
17
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this study was to assess the extent to which magnesium alloy WE43 is susceptible to metal forming and to assess its structure after hot forming. Corrosion resistance evaluation of WE43 alloy in NaCl solutions, after casting and extrusion forging, was also made. Basic groups o[...]
18
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the comparison of corrosion resistance of AISI 316L stainless steel in variouscorrosive media such as artificial urine, Tyrode's physiological solution and artificial plasma. Design/methodology/approach: The tests were carried out on samples of the following surfaces: gri[...]
19
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wpracy przedstawiono wpływ niewielkich ilosci chromu w ferrytycznych stopach Fe-Cr na ich własności elektrochemiczne i korozyjne w bezwodnym roztworze CH3OH-0.1M H2SO4. Żelazo i badane stopy ulegają w tych warunkach korozji w zakresie aktywnym. Przedstawiono mechanizm korozji oraz wpływ chromu na re[...]
EN The research presents the influence of a little amount of chromium in ferritic Fe-Cr alloys on their electrochemical and corrosive properties in anhydrous CH3OH-0.1M H2SO4 solution. In this environment iron and investigated alloys are subject to corrosion in the active range. The research presents t[...]
20
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych stopu Ti-6Al-4V w roztworach HCl. Oceniano zarówno zmiany szybkości korozji stopu, jak też zmiany wyglądu powierzchni badanych próbek. Zaobserwowano wpływ wanadu na zmianę mechanizmu korozji, co sprzyjało wzrostowi szybkości korozji tego s[...]
EN Results of Ti-6Al-4V alloy corrosion investigation in HCl water solution are presented. There were estimate corrosion speed and surface changes. During investigation it was observed that presence of [Beta] phase change corrosion mechanism and it has, probably, influence on increasing of corrosion sp[...]
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last