Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 9 351-358
PL W artykule przedstawiono badania korozyjne wybranych stali o podwyższonej (S355MC, S355N) i wysokiej wytrzymałości (S500MC, S700MC, S690QL). Badania korozyjne wykazały różnice w szybkościach korozji, które wynikają ze składu chemicznego. Dla badanych stali wyznaczono istotność wpływu poszczególnych [...]
EN In the paper corrosion tests of high-strength low alloy steels (S355MC, S355N) and extra high-strength steels (S500MC, S700MC, S690QL) are presented. Chemical composition caused difference in corrosion rate of tested steels. For tested steels relevance of particular chemical elements influence on co[...]
2
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1479--1486
EN The paper presents the results of research on nanocomposite nickel/graphene oxide (Ni/GO) coatings produced by electrochemical reduction method on a steel substrate. Discussed is the method of manufacturing composite coatings with nickel matrix and embedded graphene oxide flakes. For comparative pur[...]
3
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 27-32
PL Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) jest coraz częściej wykorzystywana w laboratoryjnych i terenowych badaniach powłok ochronnych, inhibitorów korozji, warstewek pasywnych i do oceny kinetyki procesów korozyjnych. Metoda ta, w odróżnieniu od metod stałoprądowych, umożliwia nieniszczącą[...]
EN EIS is being used more and more often for laboratory and in situ research of protective coatings, corrosion inhibitors, passive layers and corrosion process kinetics. As distinct from direct current methods, this method enables to estimate barrier properties of non conductive coatings with no destru[...]
4
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 10 392-395
PL W artykule przedstawiono badania korozyjne tytanu i jego złączy spawanych. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG oraz za pomocą spawania laserowego i elektronowego. Oględziny zewnętrzne próbek, które eksponowano przez 1000 godzin w naturalnej wodzie morskiej o temperaturze 65oC, wyka[...]
EN In this paper corrosion tests of titanium and its welded joints are presented. TIG, laser beam and electron beam welding methods were used to make the welded joints. Visual inspection of specimens that were exposed for 1000 hours in natural sea water at temperature of 65oC, showed crevice corrosion [...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Jednym z głównych wymagań dla uziemień EMC i ochrony odgromowej jest zapewnienie ich długotrwałego i niezawodnego działania przez okres rzędu 20-30 lat. Firma Galmar - producent stalowych pomiedziownych uziomów i drutów rozpoczęła w 2003roku wieloletni projekt badań korozji uziomów w warunkach polow[...]
EN One of the main requirements for lightning protection and EMC earthing system is to provide reliable service for long time (usually not less than 20 - 30 years). The main phenomenon influencing this performance is the corrosion process in soil. The Galmar company – manufacturer of copper coated eart[...]
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 11 424-426
PL W artykule przedstawiono badania złączy spawanych z tytanu w szybkim przepływie wody morskiej. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG i za pomocą spawania elektronowego. Badania wizualne eksponowanych w środowisku korozyjnym próbek nie wykazały żadnych oznak korozji równomiernej i lo[...]
EN In this article tests of titanium welded joints in fast sea water flow are presented. TIG welding and electron beam welding were used to make the welded joints. Visual observation did not show uniform and local corrosion of exposed in corrosion environment specimens neither on parent material nor in[...]
8
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 170-179
PL W artykule dokonana jest ocena wpływu oddziaływania roztworu chlorku sodu jako jednego z najbardziej niebezpiecznych związków stymulujących procesy korozji na wybrane właściwości mechaniczne powłok akrylowych. Badane powłoki nałożone były zarówno na podłoże stalowe, jak i podłoże stalowe ocynkowane.[...]
EN In the article was assessed the influences of the sodium chloride solution as one of the most dangerous compounds to stimulate of corrosion processes on selected mechanical properties of acrylic coatings. Tested coatings were imposed both on galvanized and ungalvanized base steel. The study included[...]
9
75%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 4 132--139
PL W badaniach analizowano antykorozyjne i tribologiczne właściwości powłok cynkowych nanoszonych na żeliwo (GJL-250) i stal (DC01). Porównywano następujące rodzaje powłok cynkowych: galwaniczną (PN-EN ISO 4042), ogniową (PN-EN ISO 10684) i płatkową (PN-EN ISO 10683). Prezentowane wyniki są efektem dru[...]
EN The research work compares anticorrosion and tribological properties of different zinc coatings created on cast iron (GJL-250) and steel (DC01). The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683. Presented results a[...]
10
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule opisano wyniki badań warstw azotowanych na odpornej na korozję stali utwardzanej wydzieleniowo typu Sandvik NanoflexTM. Azotowanie gazowe prowadzono w temperaturze 450÷475°C. Otrzymane warstwy poddano badaniom metodami: mikroskopii świetlnej i elektronowej skaningowej, mikroanalizy rentge[...]
EN This article presents results of research of nitrided layers on Sandvik NanoflexTM precipitation hardened stainless steel. Nitriding was conducted with gaseous method at temperature from range 450÷475°C. The layers were investigated with following methods: light microscopy, SEM, X-ray microanalysis [...]
11
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 6 489--473
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych szybkości procesów korozyjnych zachodzących w rurach wydobywczych odwiertów naftowych na skutek prowadzenia zabiegów kwasowania. Przebadano korozyjność stosowanych obecnie cieczy kwasujących, porównano stopień ochrony inhibitorów korozji i wskaza[...]
EN Issues of laboratory test corrosion processes in tubes as a results of oil wells acidizing were submitted in this article. Corrosivity of acidizing fluids currently use were tested, grades of inhibitors protection were compared and the best inhibitors were indicated. Laboratory tests were performed [...]
12
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 93-98
PL W referacie przestawiono wyniki badań szybkości korozji prętów zbrojeniowych w stanie pasywnym oraz z zainicjowaną korozją chlorkową. Pomiary wykonano w dwóch typach elementów próbnych: belkach z pojedynczą wkładką zbrojeniową oraz płytach z siatką czterech prętów. Badania przeprowadzono metodą pola[...]
EN In the paper the test results of corrosion rates of reinforcement bars in passivation states and with initiated chloride corrosion were presented. The measurements were carried out in two types of test elements: beams with single bar and slabs with four rods mesh. The researches were carried out by [...]
13
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 605-607
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie odporności korozyjnej galwanicznych powłok Zn-Ni w atmosferze mgły solnej. Charakterystykę przeprowadzono w 5% NaCl w komorze solnej KÖHLER model HK 400. Czas trwania testu wynosił 96 godzin. Badania przeprowadzono dla powłok osadzonych na podłożu ze s[...]
EN Zn-Ni galvanic coatings have been deposited under galvanostatic conditions (j = -10 and -30 mAźcm-2) an alkaline bath on ST3S steel surface . It was stated, that chemical composition of obtained coatings small dependent on the galvanic conditions. The content of nickel in Zn-Ni coatings was in the r[...]
14
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 220-224
PL Przedstawiono badania korozyjne zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu pod Gubałówką w Zakopanem. W wytypowanych miejscach podpory wycięto mechanicznie wraz ze stalowym zbrojeniem trzy walcowe rdzenie. W warunkach laboratoryjnych, zachowując kontakt stalowych prętów z betonem wykonano pomiary polaryz[...]
EN The corrosion tests of the reinforcement of the reinforced concrete support of the viaduct under Gubałówka in Zakopane were presented. In selected points of the support three cylindrical cores with the steel reinforcement were mechanically cut out. In laboratory condition, keeping the contact of ste[...]
15
63%
Inżynieria Powierzchni
2009 Nr 1 16-28
PL PPrzedstawiono problemy dotyczące metod i kryteriów oceny trwałości powłok z farb wodorozcieńczalnych stosowanych do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. Zaprezentowano wyniki badań metodą spektroskopii impedancyjnej jako alternatywę do typowych badań komorowych. Stw[...]
EN Problems of choosing criteria for assessment of durability of waterborne protection coatings on hot-dip galvanized steel were discussed. Test results obtained with EIS method as alternative to typical chamber tests were presented. It was found that this method enables assessment of durability of wat[...]
16
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2008 z. 8 37--40
EN In the paper the polarization tests of reinforcing rods in concrete and water were shown. The basis of tests results was affirmed, that influence of factors which determined the shape and character of polarization curves i.e. speed of electrical charge transfer and speed of reactants transfer was ve[...]
17
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2015 nr 3-4 39--44
PL W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne techniki stosowane w badaniach korozyjnych w celu określania zarówno przyczyn, mechanizmu, jak i skutków korozji. Przegląd technik stosowanych we współczesnych badaniach materiałów pod kątem zniszczeń korozyjnych uświadamia szybki rozwój metod badawczych.
EN Paper presents selected modern techniques used in corrosion research to identify both the causes, mechanisms and effects of corrosion. Overview of the techniques used in contemporary materials research for corrosion damage gives an overview of the rapid development of research methods.
18
63%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper is a file of analytical information with intent to summarize so far known knowledge and to anticipate new development and possibilities of improving oxygen converter lining. Technological methods currently used in steel production put high requirements for the quality parameters of used r[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Air abrasion process is used for cleaning casting surface of prosthetic components, and to prepare the surface of these elements for the application of veneering items. Its side effect, however, is that abrasive particles are embedded in the treated surface, which can be up to 30% of the surface and[...]
20
63%
Production Engineering Archives
2018 Vol. 18 50--53
EN Amorphous materials based on magnesium are new materials for potential biomedical application, especially for new implants, as they bear resemblance to titanium implants. Mg66Zn30Ca4 alloy has specific properties, especially mechanical and corrosive, therefore, it ha[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last