Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corporate strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2012 Vol. 1, No 3 65–-74
EN At the moment the problem of dealing with external environment is an important issue of effective corporate strategic management in the enterprise. One of the factors of company interaction with external environment is company stakeholders. At the moment the theoretical basis of stakeholder analysis[...]
2
100%
Logistyka
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Poszukiwania innowacji, innowacyjnych rozwiąz[...]
EN Changing tastes of customers and the permanent development of technology are forcing entrepreneurs to expand agile attributes of supply chains. Agility allows for quick response to stimuli, but this requires adequate competence and resources, which is often hard for single businesses primarily in te[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 241-254
EN In modern theory of finance capital structure and financial risk play an important role in creating the market value of companies. The article presents the scope of decisions made by companies regarding the sources and methods of capital acquisition and ways of its use. Basic models of capital struc[...]
4
100%
Management
2002 Vol. 6, no 1 155-166
EN This article examines the relationship between a company's inventory policies and their broader strategic objectives. Rather than accepting that one fonn of inventory policy - such as Just-in- Time - is universally superior and so should feature in every company's strategy, the article uses fonnulai[...]
5
100%
Management
2003 Vol. 7, no 2 239-249
PL Jednym z kluczowych obszarów zarządzania funduszami emerytalnymi jest strategia akwizycji, posiadająca zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na rynku. Artykuł prezentuje strategie akwizycji OFE w kontekście problematyki zarządzania personelem, jako najistotniejszy element strategii dystrybucj[...]
EN Canvassing strategies seem to be one of the significant area of management of open pension funds (OFE), which highly determine their success in the market. The paper presents various canvassing strategies applied by OFE as a crucial element of personnel management, distribution strategies (within ma[...]
6
100%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 4 299--307
EN Enterprises have to search for a balance between the economy and the objectives set by the company. Achieving goals is related to the selection strategy. The strategy is a way to create value for stakeholders. The choice of strategy is conditioned by various factors. One of them is the responsibilit[...]
7
88%
Management
PL W artykule przedstawiono problem roli naczelnej kadry kierowniczej w strukturze korporacji. W warunkach polskiej gospodarki przez korporację rozumie się spółki kapitałowe, których liczebność znacznie wzrasta w ostatnich latach z uwagi na proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uw[...]
EN The article presents the question of the role of top management in the corporate structure. In the conditions of Polish economy, the term 'corporation' Eludes capital companies whose number has dramatically increased in recent ars due to the process of privatization of state enterprises. In the arti[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 4 4070--4075
PL Ocena efektywności procesów logistycznych oraz stały monitoring i kontrola realizacji strategii w przedsiębiorstwie są obecnie bardzo ważnym obszarem controllingu. W artykule proponuje się wykorzystanie aplikacji IBM Cognos Metric Studio do pomiaru i oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.[...]
EN Evaluation of the effectiveness of logistics processes and continuous monitoring and control of the corporate strategy realization is currently a very important area of controlling. The article proposes the use of IBM Cognos Metric Studio to measure and evaluate the logistics processes in the enterp[...]
9
63%
Management
PL W artykule prezentowana koncepcja zarządzania wartościami organizacyjnymi. Wszystkie organizacje wspierają się na czterech filarach: kultury organizacyjnej, strategii organizacyjnej, wizerunku organizacji oraz misji organizacji. Wszystkie cztery są ze sobą ściśle powiązane i reprezentują odbicie war[...]
EN In the paper the concept of organizational value management is presented. Each organization is supported by four pillars: corporate culture, corporate strategy, corporate image and corporate mission. All of that four are strongly connected and represent the reflection of organizational values. The g[...]
10
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 77--86
PL Wielu organizacji identyfikuje i zwiększa swój potencjał, przygotowujący się na nowe wyzwania, poprzez wprowadzenie nowych strategii, procesów i zadań. Innowacja taka może być kluczem do przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie wybranych technologii i strategii rozwoju może zmniejszyć koszty, przygoto[...]
EN Many organizations identifies and increases its potential, that prepare for future roles, by entering new strategies and tasks. Process innovation can be the key to competitive advantage. Exploiting specific technologies and development strategies can decrease costs, prepare for new challenges, impr[...]
11
63%
Problemy Jakości
PL Artykuł przedstawia genezę, istotę, proces, klasyczny model, ewolucję oraz przyszłe trendy zarządzania strategicznego, które obejmuje następujące kwestie: strategia i jej środowisko (proces strategu i top management), strategia ogólna korporacji i modele finansowe, wzrost i wejście na rynki, branża [...]
EN The article presents genesis, essence, process, classical model, evolution and future trends of the strategic management which includes the following issues: strategy and its environment (the process of strategy and top management), the overall corporate strategy and financial models, growth and ent[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 207--220
PL Współczesne porty morskie tworzą swoistą przestrzeń społeczno-gospodarczą o wielopłaszczyznowym i wielopodmiotowym charakterze. Z tego też tytułu strategia określona i realizowana przez zarządzające nimi podmioty musi prowadzić do uporządkowania nie tylko własnej organizacji, ale również uporządkowa[...]
EN Strategic management of seaports goes beyond their authorities’ structure and covers their social and economical surroundings. The port authority should concentrate its potential on activities aimed on increasing the position of the port that creates space for growth for the functional segments. An [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 71 151--164
PL W artykule poruszono aspekty związane z efektywnością strategii zrównoważonego rozwoju. Wskazano różnice pomiędzy efektywnością a skutecznością. Zwrócono uwagę na elementy dotyczące zarówno strategii, jak i idei zrównoważonego rozwoju. Jako ściśle zintegrowaną z koncepcją zrównoważonego rozwoju opis[...]
EN The paper discusses aspects related to the effectiveness of the sustainable development strategy. It indicates differences between efficiency and effectiveness. Attention is paid to the elements of strategy and sustainable development. Described as tightly integrated with the concept of sustainable [...]
14
63%
Polish Journal of Management Studies
2018 Vol. 18, No. 1 403--417
PL W artykule przedstawiono dwie powiązane ze sobą strategie, które należy zastosować wobec wyzwań związanych z odpowiedzialnością społeczną. Jako strategie zintegrowane, uznają one siły nierynkowe i społeczne, jednocześnie zajmując się tradycyjnymi problemami biznesowymi i uwzględniając rzeczywistość [...]
EN This article offers two interrelated strategies to be used facing corporate social responsibility challenges. As integrated strategies, they both recognize non-market and social forces while dealing with traditional business issues and taking into account the reality of the market. Avant-garde advoc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last