Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 174
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corporate social responsibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Problemy Jakości
PL Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się pomóc w stworzeniu lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska.
3
100%
Problemy Jakości
EN Corporate social responsibility is a concept where changing stakeholders' expectations are identified and included into management strategy, which direction is to acquire mutual benefits. Recession will not decrease usefulness or utility of the CSR idea determined in this way. Quite the contrary, cr[...]
4
100%
Problemy Jakości
EN The article presents the essence of Corporate Social Responsibility concept as well as selected methods of its implementation (like ISO 26000, codes of conduct, social responsibility reports etc.) The final part presents the results of the author's survey of a sample of 300 business entities in Pola[...]
5
85%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2017 nr 1 119--130
PL W artykule przedstawiono zagadnienie interesariuszy jako istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Omówiono zarys koncepcji, a także drogę rozwoju odpowiedzialności biznesu w Polsce. Studia literatury przedmiotu i własne obserwacje autorki pozwoliły na zidentyfikowanie najważniejszych interesariu[...]
EN The article presents the issue of the stakeholders as the essence of corporate social responsibility. The author discussed outline of the concept and schedule of development of business responsibility in Poland. By researching subject resources and the author’s own observations, it highlights the mo[...]
6
80%
Problemy Jakości
EN The improvement of quality management systems in compliance with the existing models and standards requires the improvement of many business processes functioning within a particular organisation. One of significant, though in Polish conditions underestimated elements of improvement, arę issues rela[...]
7
80%
Ekonomia i Zarządzanie
2013 Vol. 5, no. 2 242--254
PL Z perspektywy interesariuszy działalność przedsiębiorstwa nie może być postrzegana wyłącznie w kategoriach tworzenia wartości dla danej organizacji, ale przede wszystkim w kategoriach dzielenia wartości pomiędzy różne grupy interesariuszy. Celem przedsiębiorstw wdrażających koncepcję społecznej odpo[...]
EN From the perspective of stakeholders the company's operations cannot be seen solely in terms of creating value for the company, but also in terms of sharing of values between different groups of stakeholders. The purpose of implementing the concept of corporate social responsibility is not only prof[...]
8
80%
Challenges of Modern Technology
EN The aim of this paper is to examine the applying of economic-mathematical methods for evaluating the performance of corporate social responsibility in Ukraine. We identified a set of quantitative and qualitative indicators which can estimate the state of socially oriented business management. The re[...]
9
80%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 117--119
PL Wpracy przedstawiono podstawowe definicje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opisano działania na rzecz społecznej odpowiedzialności podejmowane przez przedsiębiorstwa górnicze w aspektach środowiskowych, pracowniczych, lokalnych i innych. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści jakie mogą[...]
EN The paper presents the basic definitions of Corporate Social Responsibility. The main achievements in Corporate Social Responsibility of mining companies concerning ecological, social, local and other aspects were described. Particular attention was paid to the benefits that may accrue from these [...]
10
80%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 3 7--22
PL W dobie globalizacji gospodarka światowa staje w obliczu wielu wyzwań, związanych z pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, kryzysów finansowych oraz pogłębianiem nierówności społecznych. To działalność człowieka, między innymi przedsiębiorstw, doprowadza nasz świat do granic wzrostu. Wobec tych [...]
EN In the globalized era, the world economy is facing many challenges resulting from deterioration of the environment, financial crises, and deepening of social inequalities. Human activities, including business activity, are leading the world to the limits of growth. Emerging challenges raise the need[...]
11
80%
Problemy Jakości
EN The introductory part of this article discusses the developmental conditions, basic definitions and prospects of corporate social responsibility. The following part analyses the new challenges to quality management that arise from CSR development. The analysis brings the author to the conclusion tha[...]
12
80%
Problemy Jakości
13
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 2 (223) 175-187
EN Currently it is possible to observe regular and coherent evolution of thinking about the meaning of natural and social environment for the contemporary human, as well as about multilateral understanding of health, well-being and quality of life of an individual. This evolution has naturally develope[...]
14
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 6 (227) 139--153
EN According to the assumptions, the concept of corporate social responsibility should be a part of long-term strategy of a company in which striving to achieve high profits can be reconciled with the ethics of business activity and high standards of safety. The examples discussed in the article show t[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 34 (106) 91--96
EN The paper presents some of the problems connected with reporting issues relating to corporate social responsibility reporting. Against the background of the solutions used in this field in the world characterized by the method (compulsory and voluntary) which are in the range used in the two countri[...]
16
80%
Problemy Ekorozwoju
2014 Vol. 9, nr 1 157--166
PL Prezentowany artykuł ma na celu analizę kluczowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto porusza zagadnienia związane z praktycznym jej zastosowaniem oraz z rolą jaką pełni w urzeczywistnianiu idei zrównoważonego rozwoju. W artykule przyjęto tezę, że choć koncepcja społeczn[...]
EN This article aims to analyse the key assumptions of corporate social responsibility (CSR). Furthermore it discusses issues related to its practical implementation and its role in the realisation of sustainable development. The article adopts the theory that although the concept of corporate social r[...]
17
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 742-750
PL Organizacja wewnętrzna procesów produkcyjnych i niezawodność urządzeń technologicznych, wywierają istotny wpływ na jakość życia licznych grup społecznych. W szczególności dotyczy to zintegrowanych i elastycznie programowanych systemów zautomatyzowanej produkcji. W referacie pokazano koncepcję odpowi[...]
EN Internal organization of production processes and the reliability of technological equipment, have a significant impact on quality of life for many groups. In particular, this applies to programmable integrated and flexible automated production systems. The paper shows the concept of social responsi[...]
18
80%
Logistics and Transport
EN Various supply chain stakeholders show an increasing interest in environmental and social issues related to business, since it has become a crucial factor in creating competitive advantage. Among the concepts that have been used – apart from CSR – are sustainable development, corporate citizenship, [...]
19
80%
Problemy Jakości
EN Earlier work of authors in this magazine revealed the essence of the concept have corporate sodal responsibility CSR. Stretegic context of CSR, however, requires some basie trace of substantive and methodological topics. Among them, show that there is consistency of values and norms brought by CSR w[...]
20
80%
Problemy Jakości
EN The authors of the earlier articles in the pages of Quality Problems presented quite comprehensively the entire spectrum of conditions related to the methodology and implamentation of CSR in the operating conditions of the modern enterprise. The purpose of this action was not only to disseminate kno[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last