Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
2
86%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 263-268
PL Przedstawiono badania dotyczące określenia jednostkowej energii rozdrabniania rdzeni kolb kukurydzy cukrowej na rozdrabniaczu bijakowych w zależności od trzech średnic otworów sita oraz trzech odmian (Shaker, Boston i Garrison). Najwyższe wartości jednostkowej energii rozdrabniania wystąpiły dla odm[...]
EN The study presents the research concerning determination of specific energy consumption of grinding process of sweetcorn cobs stems in a beater grinder depending on three diameters of sieve meshes and on three varieties (Shaker, Boston and Garrison). The highest values of specific energy consumption[...]
3
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przyjęto za cel przeprowadzenie oceny czterech typów kombajnów do zbioru kolb kukurydzy metodą Wskaźnika Zespolonego i wyznaczenie spośród nich optymalnego do zbioru kolb kukurydzy. Optymalnym kombajnem spośród badanych okazał się kombajn BOURGOI JDL 410D, który uzyskał najwyższą wartość Wsk[...]
EN The purpose of the work was to evaluate four types of harvesters picking corn cobs using the "Complex Index" method, and to select one of them as optimal for corn cob harvesting. The BOURGOI JDL 410D harvester turned out to be optimal among all tested ones - it reached highest Complex Index value of[...]
4
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 144--145
PL Przedstawiono budowę i zasadę działania rozdrabniacza wielotarczowego RTW-5:KZ. Badano wielokrawędziowe rozdrabnianie ziaren kukurydzy. Mierzono wielkość ziaren kukurydzy przed i po rozdrobnieniu. Sporządzono charakterystyki użytkowe poboru mocy.
EN The paper describes the concept of comminution, construction and operation of multi-disc mill RTW-5:KZ. The comminution of com grain using a multi-edge grinding was analyzed. A com grain size was examined before and after comminution. The results are shown as power consumption characteristics.
5
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono analizę różnego stopnia rozdrobnienia zielonki oraz uzysku biogazu na podstawie danych literaturowych. Szczególną uwagę zwrócono na wiadomości dotyczące kukurydzy oraz sorga. Zestawiono również informacje na temat innych roślin m.in. słomy i żyta. Wskazano różnice w zalecany[...]
EN Analysis of different degree of green forage fragmentation and biogas yield was presented in the article based on literature data. Special attention was paid to information on corn and sorghum. Moreover, information on other plants, inter alia on straw and rye was listed. Differences in recommended [...]
6
72%
Inżynieria Rolnicza
2012 R. 16, nr 3 237-244
PL W pracy zaprezentowano zmiany wybranych właściwości teksturalnych ziarna kukurydzy cukrowej spowodowane zastosowaniem różnych zabiegów technologicznych. W badaniach porównano twardość i sprężystość ziarna kukurydzy świeżej, gotowanej, poddanej obróbce cieplnej w piecu konwekcyjno-parowym oraz konser[...]
EN The paper presents the changes of textural properties of the selected sweetcorn grain after different technological treatments. The study compared the hardness and elasticity of fresh, cooked,thermal treated in a convection-steam oven and preserved corn grain. The results found that all applied trea[...]
7
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych oraz analizę kosztów pracy spalarni, związanych z ograniczeniem zużycia oleju opałowego przez współspalanie go z osadkami kukurydzy. Badania były przeprowadzone w Centrali Nasiennej w Środzie Śląskiej, gdzie na dobowe zużycie energii do suszenia[...]
EN The article presents results of the operating research and costs analysis of a combustion plant work, which concern limiting the use of fuel oil by co-incineration with corn rachis. Thestudies were conducted in the Seed Central Site in Środa Śląska, where 63% of energy obtained from rachis and 37% o[...]
8
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono charakterystykę kukurydzy odmiany Magitop według danych producenta oraz innych autorów. Ponadto przedstawiono wyniki wstępnych badań kiszonki z kukurydzy tej odmiany jako substratu do biogazowni. Materiałem wykorzystanym do badań były kiszonki z kukurydzy odmiany Magitop o c[...]
EN The article presents description of Magitop corn according to the producer's data and other authors. Moreover, results of the initial research of maize silage of this variety as a substrate for biogas works was presented. The material used for research was maize silage of Magitop variety of four var[...]
9
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Określenie cech geometrycznych i gęstości rdzeni kolb kukurydzy ma znaczenie dla projektowania technologii zbioru i pozbiorowej obróbki kolb kukurydzy. W pracy przedstawiono wyniki badań cech geometrycznych i gęstości rdzeni kolb nowo wyhodowanych mieszańców kukurydzy. Zastosowany do wyników badań t[...]
EN The knowledge of the geometrical properties and mass density of corn cob pith is also importante in the designing and performance of harvesting and processing machines. The objectives of this study were to characterizing the values of geometrical properties and mass density cob pith for new plant ra[...]
10
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Wiedza na temat związku pomiędzy odpornością na ściskanie ziarniaka a odmianą mieszańca kukurydzy jest szczególnie ważna dla projektowania procesów zbioru kukurydzy i parametrów pracy maszyn. Wyniki przeprowadzonego testu Tukey'a wykazały statystycznie istotne różnice wartości odporności na ściskani[...]
EN The paper presents characterizing of influence of corn variety and strength along axis the thickness, width and length of grain on the values of compressive strength for corn grain under static longitudinal stress between parallel flat plates. The data obtained in the tests were analyzed statististi[...]
11
72%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 237-241
PL W pracy poddano analizie możliwość wytworzenia modelu neuronowego zależności pomiędzy charakterem częstotliwościowym sygnału akustycznego generowanego w trakcie swobodnego transportu grawitacyjnego ziarniaków kukurydzy a ich wilgotnością. Wytworzono modele neuronowe, określono ich jakość i generowan[...]
EN The paper presents an analysis of possibility to develop a neural model for relationship between frequency-related character of an acoustic signal generated during free gravitational transport of corn seeds and their humidity. Neural models were developed, and their quality and generated measurement[...]
12
72%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 169-174
PL W pracy dokonano analizy zasadności używania kiszonki z kukurydzy jako substratu do produkcji biogazu na tle innych, dostępnych substratów pochodzenia rolniczego. Zawarto także symulację produkcji biogazu w oparciu o kiszonkę z kukurydzy.
EN The work presents analysis of reasons for using corn ensilage as a substrate for biogas production compared to other available substrates of agricultural origin. Moreover, it contains biogas production simulation based on corn ensilage.
13
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy określono wskaźniki postępu technicznego w wybranych technologiach uprawy zbóż oraz przedstawiono w jakim zakresie prace transportowe oddziaływają na postęp. Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Postęp techniczny wyrażono w aspekcie ekonomic[...]
EN The paper specifies technological progress indices for selected technologies of corn growing and shows to what degree transport works affect the progress. The studies were performed in 30 farmsteads located in the area of Małopolska. The technological progress was expressed in the economical and pow[...]
14
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie możliwości zmniejszenia obciążeń energetycznych toporowego zespołu rozdrabniającego stosowanego w sieczkarni polowej przez redukcję częstotliwości cięcia i zastosowanie dodatkowych elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy. Stwierdzono, że zmniejszenie częst[...]
EN The aim of this research was to estimate the possibility of reduction energetic loading of flywheel chopping unit used at forage harvester by reduction of cut frequency and use of additional elements that assist in chopping of corn plants. It was found that decreasing cut frequency by decreasing num[...]
15
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zebrano szereg danych źródłowych dotyczących wpływu nawożenia startowego na rozwój i plonowanie kukurydzy. Wykazano, że nawożenie w formie startowej sprzyja pobieraniu składników oraz zwiększa plonowanie o 1-8 dt ziarna oraz zmniejsza wilgotność ziarna o ok. 1%. Przy odpowiednim siewniku i w[...]
EN This paper includes a number of references pertaining to the effect of initial fertilization on growth and crop of corn. It was proved that the initial fertilization improves taking the nutrients from soil, increases the crop by 1-8 metric decatons of grain and reduces its moisture by about 1%. By h[...]
16
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań było określenie wpływu zastosowania dodatkowych elementów roboczych wspomagających pracę toporowego zespołu tnącego sieczkarni polowej na poprawienie jakości pociętej kukurydzy. Badaniom poddano różne konstrukcje listew promieniowych, płytki dennej oraz łopatek rzutnika, których wzajemne[...]
EN The purpose of the research was to determine the impact of introducing extra working elements to support operation of a flywheel cutting unit in a field cutter on cut corn quality improvement. The tests covered various designs of radial bars, bottom plate and feeder beater vanes, which positions in [...]
17
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu gęstości siewu oraz prędkości roboczej pneumatycznego siewnika precyzyjnego Demeter Variosem VM4 firmy Kongskilde na jakość siewu nasion kukurydzy średniowczesnej odmiany "Kosmo" 230. Badania polowe przeprowadzono w 2011 roku na glebie kompleksu ży[...]
EN Results of the research concerning influence of sowing density and operational speed of a pneumatic precision sieve Kongskilde Demeter Variosem VM4 on the quality of sowing of corn seeds of middle-early variety "Kosmo" 230. Field research was carried out in 2011 on the soil of a weak rye complex on [...]
18
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 56-57
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ziarna kukurydzy - uprawianej na glebach lekkich z ograniczonym nawożeniem azotem - na cele energetyczne do wytwarzania bioetanolu. Wydajność procesu fermentacji ziarna oceniano energooszczędną metodą bezciśnieniowego uwalniania skrobi, obejmującą oznac[...]
EN Possibility of application of com grown on light soil with limited nitrogen fertilization for bioethanol production purposes is presented in the paper. Fermentation process yield was estimated using the energy-saving method of pressureless starch release comprising the determination of dry matter, s[...]
19
72%
Environment Protection Engineering
EN The aim of the research was to analyze and evaluate both growth and physiological features of corn, cultivated in various solis and fertilised with sewage sludge. The present study investigates the effect of manuring on energy plant development, especially those cultivated on low-quality soils, and [...]
20
72%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1228-1230
PL Obserwowano wpływ warunków uprawy oraz jakości surowca na ilość wytworzonego etanolu oraz wydajność procesu. Ilość etanolu wytworzonego podczas fermentacji zacierów kukurydzianych wahała się w przedziale 58,7–63,7 g/L, a wydajność procesu wynosiła 81,41–88,2% wydajności teoretycznej. Lepszą wydajnoś[...]
EN Maize grown in the presence of a mixt. of herbicides was used as raw material for prodn. of EtOH by fermentation at 30°C. The concn. of EtOH in the corn mash after fermentation was 58.7–63.7 g/L at the process efficiency 81.41–88.2% of theor. The use of herbicides resulted in an increase in EtOH yie[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last