Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cores
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2017 nr 20(1) 5--15
EN The purpose of this paper was presentation of the value of cores electrification during their flow in the modified Wurster apparatus, applied for dry encapsulation of pharmaceutical materials. Previous works of the authors dealt with vulnerability of the particles of different diameter, produced by [...]
2
88%
Przegląd Geologiczny
PL Pomiary gammametryczne na rdzeniach są nową techniką wykorzystywaną w stratygrafii i sedymentologii, niestosowaną dotychczas szerzej w Polsce. W ramach kompleksowych badań basenu triasowego Niżu Polskiego pomiary takie przeprowadzono na rdzeniach dolnego i środkowego pstrego piaskowca otworów Wrześn[...]
EN GR core measurements using a hand-held scintillometer are a new technique of stratigraphical and sedimentological investigations, which have not been until! recently widely applied in Poland. Such measurements have been completed for cores of the Lower and Middle Buntsandstein of the Września 1G-1 a[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Opracowanie omawia sposób oceny skuteczności cieczy kwasujących na przykładzie próbek skał węglanowych, przy zastosowaniu nowoczesnej, nieniszczącej techniki wizualnej — mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT). Badania micro-CT pozwoliły na wizualizację i ilościową analizę zmian objętości struktur[...]
EN This paper describes acidizing efficiency on carbonate rock core samples with the use of non-invasive visualization technique — X-ray computed microtomography (micro-CT). Micro-CT researches enabled visualization and quantitative analysis of pore structure changes due to samples acidizing. Channels [...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem podjęcia tematu było zbadanie efektywności wypierania ropy gazem/wodą/kondensatem jako potencjalnej metody oddziaływania na złoże ropy dla zwiększenia jego stopnia sczerpania. Przedstawiono wyniki kilkunastu badań procesów wypierania ropy z długich rdzeni wiertniczych dolomitu głównego. Użyto [...]
EN Laboratory displacement tests were performed to study oil recovery efficiency in fractured systems under miscible and immiscible conditions. The purpose of the study was to determine the influence of different parameters of displacement process on the achieved oil recovery factor. The gas/water/cond[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Spektrometryczne pomiary gamma prowadzone na rdzeniach wiertniczych formacji skał łupkowych należą do standardowych analiz geofizycznych. Niniejsza praca przedstawia możliwości wykorzystania nowych technik pomiarowych, umożliwiających przyspieszenie prac serwisowych oraz zwiększenie dokładności otrz[...]
EN Spectrometric gamma measurements carried out on the cores of shale formations belong to the standard geophysical analyses. The paper presents new technique uses to the measurement process which is quicker and received results are more precise. The data performed in this paper are from two different [...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Niniejsza praca przedstawia możliwości wykorzystania pomiarów metrowych odcinków rdzeni wiertniczych w celu dokładniejszego rozpoznania ośrodka skalnego. Badania na rdzeniach zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod tomografii komputerowej [3] oraz absorpcji promieniowania gamma. Wykonane anali[...]
EN Presented study shows possibility of the use of one meter core measurements in order to get more accurate identification of the rock structures. Tests performed on the core was carried out with the use of computed tomography method [3] and absorption of natural gamma radiation measurements. Obtained[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W ramach projektu BlueGas w obszarze basenu bałtyckiego z utworów syluru i ordowiku opisano i przeanalizowano dostępne rdzenie wiertnicze z 30 otworów. Materiał pozwolił na wyróżnienie facji osadowych, które zgrupowano w zespoły facjalne. W utworach ordowiku wyróżniono cztery zespoły (ZFI-ZFIV), któ[...]
EN Under the BlueGas project in the area of Baltic Basin from the Ordovician and Silurian deposits, available cores from 30 boreholes have been described and analyzed. The core materials allowed to distinguish facies and facies association. In the Ordovician section four facies associations (ZFI-ZFIV) [...]
8
75%
LogForum
PL Wstęp: Regeneracja części samochodowych jest rozwijającym się sektorem w Polsce. Większość firm w tym sektorze należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Regeneracji pozwala osiągnąć korzyści wynikające z zamykania pętli przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw. Używane produkty okre[...]
EN Background: Remanufacturing of automotive components is a developing sector. The majority of companies in this sector belong to the group of SMEs. The remanufacturing benefits to the circular economy concept. The used products referred as "cores" are in the remanufacturing process bring back to as g[...]
9
51%
Geologos
2016 Vol. 22, No. 3 191--200
EN Often analyses of depositional environments from sparse data result in poor interpretation, especially in multipartite depositional settings such as the Niger Delta. For instance, differentiating channel sandstones, heteroliths and mudstones within proximal environments from those of distal facies i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last