Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper slag
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2375--2380
EN This paper discusses the impact of complex chemical reagents during the process of decopperisation of slag. The beneficial effect of carbide response factors with the participation of nitrogen was indicated as well as the role of stimulators surfactants. Based on the results of the research the basi[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The carbothermic reduction of copper slag at the different binary basicity (CaO/SiO2 ) was carried out for recovering iron by wet magnetic separation. Calcium carbonate is found to be capable of improving the iron recovery, as well as increasing the particle size of metallic iron signific[...]
3
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1793--1798
EN Copper slag is a by-product obtained during smelting and refining of copper. Copper smelting slag typically contains about 1 wt.% copper and 40 wt.% iron depending upon the initial ore quality and the furnace type. Main components of copper slag are iron oxide and silica. These exist in copper slag [...]
4
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 6 307-310
PL Przestawiono wyniki badań kąta zwilżania ciekłych żużli syntetycznych i żużli pochodzących z przemysłu miedziowego. Badania prowadzono metodą kropli leżącej z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą i komputerem. w zakresie temperatur 1423÷1623 K. Przeprowadzone badania [...]
EN In the paper, the results of the study on the contact angles of liquid synthetic slags and the copper industry slags have been presented. In the study, the sessile drop method was used and a high-temperature microscope coupled with a camera and a computer were employed, in the temperature range of 1[...]
5
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Copper smelter slag and copper smelter slag flotation tailings were leached using sulphuric acid solutions, without or with the addition of either ferric sulphate or hydrogen peroxide. Copper extraction from the slag was typically found to be twice as high as that from the slag flotation tailings. H[...]
6
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania żużla pomiedziowego, stanowiącego odpad ścierniwa POLGRIT, w przemyśle cementowym jako składnika cementu. Stwierdzono, że odpad ten z uwagi na wysoką zawartość fazy szklistej oraz krzemionki reaktywnej posiada właściwości pucolanowe. Odpad ścierniwa POLGR[...]
EN The article describes possibility of cupric slag utilization which is waste of POLGRIT abrasive used as cement component in cement industry. There was stated that this waste has pozzolanic properties caused by high content of glassy phase and reactive silica. Waste of POLGRIT abrasive can be used as[...]
7
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowego żużla pomiedziowego pochodzącego z hutnictwa miedzi jako podstawowego składnika spoiw hydraulicznych otrzymanych na drodze aktywacji alkalicznej. W procesie stosowano szkło wodne sodowe o zmiennym module krzemianowym oraz techniczny metakr[...]
EN The paper describes the possibility of using copper slag, an industrial waste from smelting of copper as a basic component of hydraulic binders obtained by means of the alkaline activation. For the purpose, the aqueous sodium silicate and technical sodium metasilicate were used. Mortars, having unde[...]
8
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 17 21--36
PL W artykule opisano badania, których celem było opracowanie nowej rodziny spoiw hydraulicznych na bazie żużla pomiedziowego, stanowiącego odpad przemysłowy z hutnictwa miedzi. Granulowany i szybowy żużel pomiedziowy nie wykazuje aktywności hydraulicznej, dlatego w badaniach podjęto próby ich alkalicz[...]
EN The article describes research aimed at developing a new family of hydraulic binders based on copper slag, which is industrial waste from smelting of copper. Granulated and lump copper slags do not show hydraulic activity, so the studies were based on their alkaline activation. For this purpose the [...]
9
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 27 84--94
PL W pracy przedstawiono wyniki badań promieniotwórczości naturalnej kruszyw wyprodukowanych w KGHM Metraco S.A. z żużla powstającego przy produkcji miedzi. Porównano poziom aktywności promieniotwórczej kruszyw naturalnych i sztucznych oraz surowców i materiałów budowlanych. Zwrócono szczególną uwagę n[...]
EN In this elaboration, the results of testing the aggregates natural radioactivity, produced by KGHM Metraco form slag originated from production of copper, were shown. The level of natural and artificial aggregates as well as raw and building materials radioactivity was compared. The attention was fo[...]
10
63%
Szkło i Ceramika
2016 R. 67, nr 2 16--19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące nowego rodzaju spoiwa bezklinkierowego powstałego w wyniku aktywacji alkalicznej granulowanego żużla pomiedziowego. Ważnym elementem przeprowadzonych badań było określenie wpływu standardowych i przyspieszonych warunków dojrzewania na właściwości mecha[...]
EN The article presents the results of research on a new type of non-clinker binder obtained as a result of alkaline activation of a granular copper slag. An important element of the study was determination of the maturation conditions effect (standard or accelerated) on the mechanical properties of th[...]
11
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule zaprezentowano badania na temat możliwości zastąpienia całości lub części drobnego kruszywa w betonie żużlem pomiedziowym - odpadem z piaskowania. Badano beton z w/c = 0.6 i zawartością cementów CEM I 32.5 R i CEM II/B-V 32.5N 300 kg/m3. Stosunkowo wysoka wartość współczynnika w/c pozwoli[...]
EN In the article the possibility of using a surface blast-cleaning waste as a replacement of fine aggregate in concrete manufacturing was presented. Concretes with w/c ratio 0.6 and 300 kg/m3 dosage of cements: CEMI 32.5R and CEMII/B-V 32.5N were tested. The quite high value of the w/c ratio resulted [...]
12
51%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 3 821--834
PL W pracy badano wpływ mieszanin żużla miedziowego i odpadów poflotacyjnych w kopalni miedzi Bor na efektywność odzysku miedzi na drodze flotacji oraz parametry kinetyki flotacji w urządzeniu do flotacji pracującego w trybie cyklicznym. Poprzez równoczesne wprowadzenie starych odpadów poflotacyjnych r[...]
EN In this study the effect of mixtures of copper slag and flotation tailings from copper mine Bor, Serbia on the flotation results of copper recovery and flotation kinetics parameters in a batch flotation cell has been investigated. By simultaneous adding old flotation tailings in the ball mill at the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last