Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper alloys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 1 399-405
EN During repairing screw propellers by welding and plastic deformation it is indispensable to know their material features and strength properties relative to the propeller part subject to repair. The authors have conducted statistical and empirical research aimed at determining those features dependi[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W niniejszym artykule pokazano wybrane wyniki badań zależności między składem chemicznym a pojawiającymi się w strukturze stopów miedzi z cynkiem wydzieleniami międzymetalicznymi. Wydzielenia te, zwane też twardymi, oddziałują silnie na właściwości stopu, przede wszystkim na jego plastyczność, tward[...]
EN In this article there are presented the chosen results of research on relations between the chemical composition and the intermetallic inclusions appearing in copper-zinc alloys. These inclusions, also called hard ones, influence strongly the alloy properties, and especially its plasticity, hardness[...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 166--179
EN Purpose: The aim of the work was to investigate the microstructure and hardness of archaeological metal. Design/methodology/approach: The investigations of the microstructure were made on ZEISS SUPRA 25 with EDX method. Investigation of structure were made on PANalytical’s X’Pert diffractometer. Fin[...]
4
88%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: A growing trend to use the new copper-based functional materials is observed recently world-wide. Ultrafine grained copper, solid solution hardened and age-hardened copper alloys are applied where combination of high electrical conductivity with high strength is required. Design/methodology[...]
5
88%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 115-120
PL W pracy przedstawiona zostanie analiza struktur wlewków mosiężnych wykonanych w odmiennych warunkach technologicznych. Szczególnej analizie poddane zostaną wtrącenia niemetaliczne oraz charakterystyka ilościowa i jakościowa tworzących się faz. W dyskusji uwzględniony zostanie wpływ powstających twar[...]
EN It was showed the brass refining with the many-carbide reagents introduced in the slag on the metal flow with the slag and gas in to the refining metal. The most interesting was the distribution of the non-metallic inclusions.The paper presents the results of the structure analysis of the brass afte[...]
6
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1329--1337
EN The casting workshop was discovered with numerous artifacts, confirming the existence of the manufacturing process of metal ornaments using ceramic molds and investment casting technology in Lower Silesia (Poland) in 7-6 BC. The research has yielded significant technological information about the br[...]
7
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Investment casting technology that utilizes lost-wax casting is one of the most-important achievements of ancient society. In Lower Silesia, Poland (Grzybiany, Legnica county), a 7-6 BC casting workshop was discovered with numerous artifacts, confirming the existence of the manufacturing process of [...]
8
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 46, nr 2 161--168
EN Purpose: The aim of the investigations is to test the influence of the complex thermomechanical treatment on the structure and mechanical properties of low-alloy copper alloys with cobalt, beryllium and nickel of the kind CuCo2Be (CB4) and CuCo1NiBe (CCNB). Design/methodology/approach: The range of [...]
9
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, któ[...]
EN Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with better properties or with ty[...]
10
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono zagadnienia oceny wpływu modyfikacji oraz wielowariantowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2. Analizę przepro- wadzono na podstawie badań wytrzymałości (Rm, Rp0,2, A, Z), twardości (HB), badań kalorymetrycznych i dylatometrycznych, a[...]
EN The article discusses problems related with the evaluation of the effect of modification and multi-variant heat treatment on mechanical properties of CuAl10Fe3Mn2 aluminium bronze. The evaluation was based on the results of mechanical tests (Rm, Rp0,2, A, Z), hardness measurements (HB), calorimetric[...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach przetapiania stopów miedzi w redukujących warunkach topienia. Wskazano na konieczność kompleksowego uwzględniania zarówno oddziaływań o charakterze rafinacyjnym jak i wpływających na kształtowanie się struktury pierwotnej[...]
EN The paper presents the analysis of the refining processes of copper alloys. There are shown that during refining processes in the reduced conduction may be vireos inclusion increased. It affects not only on the extraction process, but also on the crystallisation the copper alloys. Therefore it is ne[...]
12
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Omówiono problematykę badawczą realizowaną w Zakładzie Metali Nieżelaznych, skoncentrowaną na poszukiwaniu żużli pokrywajaco-rafinujacych dla aluminium i jego stopów. Drugi obszar działalności Zakładu obejmuje badania rafinacji metali nieżelaznych za pomocą mediów gazowych, a także ocenę stopnia zag[...]
EN The research problems, which are performed in the Chair for Non-Ferrous Metals Founding and concentrated on searching covering and refiners slags for aluminium and its alloys, are described. The second area of the activities includes investigations of refining non-ferrous metals by means of gaseous [...]
13
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule została zaprezentowana analiza procesów ekstrakcji żużlowej należących do najczęściej stosowanych zabiegów podczas topienia stopów miedzi. Wykazano dużą rozbieżność w opiniach dotyczących wpływu żużli, jak również charakteru ich oddziaływania z rafinowanym metalem lub jego atmosfery topie[...]
EN In the article the analysis of the slag extraction processes which belongs to the most often applied treatments during melting of copper alloys is presented. A sharp divergence of opinions concerning the effect of slags and the character of their reaction with the refined metal or with its melting a[...]
14
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 6 322-325
PL Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące substancji powierzchniowo aktywnych w ciekłych metalach i ich możliwego wpływu na przebieg wysokotemperaturowych procesów metalurgicznych oraz omówiono pojęcia nadmiaru powierzchniowego i aktywności powierzchniowej wykorzystywane do charakterystyki układ[...]
EN In the paper, the basic knowledge regarding surface-active substances in liquid metals has been presented. The changes in surface tensions of liquid metals (caused by these substances) and their possible effect on the course of high-temperature metallurgical processes have also been described. Surfa[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Stop C65500 jest wysoko wytrzymałym stopem inżynierskim charakteryzującym sie bardzo dobrą odpornością korozyjną w wielu agresywnych środowiskach. Połączenie odporności korozyjnej, wysokiej wytrzymałości i podatności do przeróbki plastycznej sprawia że jest powszechnie stosowanym stopem miedzi. W pr[...]
EN C65500 is a high strength engineering alloy that has excellent resistance to a wide range of corrosive environments. Combination of corrosion resistance, strength, and formability place it among the most widely used copper alloys. In the present study, a C65500 alloy was subjected to severe plastic [...]
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy dokonano prezentacji porównawczej mikrostruktury i własności miedzi Cu99,9E oraz jej stopów CuSn6 i CuNi12Zn24 poddanych wygrzewaniu oporowemu w obwodzie prądu stałego o natężeniu 90-97A. Wykazano, że pod wpływem wygrzania twardość wszystkich metali zmniejszyła się do 45-55% wartości początk[...]
EN This paper aims to comparatively present the microstructure and properties of Cu99,9E copper and its CuSn6 and CuNi12Zn24 alloys treated by resistive heating in a direct current circuit at 90-97A. It has been determined that as a result of the heating the hardness of metals has decreased to 45-55% o[...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 4 164-168
PL Przestawiono wyniki badań gęstości i napięcia powierzchniowego ciekłych stopów Cu-Pb o zawartości ołowiu 1 i 5% mas. Badania prowadzono z wykorzystaniem metody opartej na prawie Archimedesa w zakresie temperatur 1433 ÷ 1493 K. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oszacowano gęstość, której warto[...]
EN The surface phenomena are playing significant role in metallurgical processes. Determination of a basic parameter like a surface tension, for liquid slag and liquid metals is encountering the difficulties caused by necessity of making tests at high temperatures, aggressiveness of tested liquids to m[...]
18
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 4 162-164
PL Opierając się na wynikach przeprowadzonych metodą kropli leżącej pomiarów napięcia powierzchniowego ciekłej miedzi oraz ciekłych stopów Cu-Sb i Cu-S opracowano zależności opisujące zmiany tego parametru w funkcji aktywności, odpowiednio antymonu i siarki. Na ich podstawie określono nadmiar powierzch[...]
EN Based on the measurements of surface tension of a liquid copper and liquid Cu-Sb and Cu-S alloys, performed by the sessile drop method, the dependencies describing variability of this parameter as a function of activity of antimony and sulphur, respectively, have been derived. These were used to det[...]
19
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Aktywność termodynamiczną ołowiu w ciekłych stopach Cu-Pb-Ti oraz Cu-Pb-V wyznaczono metodą równowagowego nasycania. Badania prowadzono w temperaturze 1473 K. Roztworem wzorcowym był ciekły stop Cu-Pb. Na podstawie wyników wykonanych doświadczeń obliczono wartości parametrów oddziaływania tytanu i w[...]
EN The thermodynamic activity of Pb in liquid Cu-Pb-Ti and Cu-Pb-V alloys has been determined by the equilibrium saturation method at T=1473K. The Cu-Pb alloy was accepted as a reference mixture. The interaction parameters of titanium and vanadium on the lead activity, εTiPb> and [...]
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2005 Vol. 50, iss. 4 1089-1102
PL Praca dowodzi, że rozwój tekstury w odkształcanych stopach miedzi uzależniony jest od lokalizacji plastycznego płynięcia spowodowanej przez pasmach ścinania. Badania przeprowadzone na stopach CuZn30, CuNi25, CuSn5P obejmowały ich krzyżowe walcowanie oraz obserwacje strukturalne i precyzyjne pomiary [...]
EN The paper shows that the development of texture in deformed copper alloys depends on acroscopic localisation of plastic flow induced by shear bands. Investigations carried out on CuZn30, CuNi25, CuSn5P alloys comprised thier cross-rolling, structural observations and precise measurements of texture.[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last