Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coopetition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
2013 Vol. 17, no. 1 220--233
PL Studiując specjalistyczną literaturę krajową jak i zagraniczną, która dotyczy zagadnienia koopetycji można zauważyć, że w ostatnim czasie zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne. Nie można natomiast tego samego powiedzieć o koopetycji z perspektywy praktyki gospodarczej. Wyniki zaprezentow[...]
EN Analysing the literature dealing with coopetition on both national and international levels, one cannot help but notice that this notion has recently become increasingly more popular. The same cannot be said however, of the notion of coopetition from a practical point of view. The empirical results [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 52 127--134
PL Stopień rozpoznania rozwoju organizacji w naukach o zarządzaniu powoduje kierowanie uwagi badawczej w stronę coraz bardziej złożonych zjawisk, które nań wpływają. Pośród nich szczególną popularność uzyskują paradoksy, takie jak oburęczność czy koopetycja. Artykuł identyfikuje pozytywny, choć niejedn[...]
EN Organizational development has been in focus of management research for decades. Recent insights focus attention on more complex explanatory phenomena. Paradoxes, such as ambidexterity and coopetition have been particularly popular lately. This paper identifies a positive, although ambiguous relatio[...]
3
100%
Logistyka
2011 nr 6 32-34
PL Koopetycja to rewolucyjny sposób myślenia, który łączy konkurencję i współpracę. Koopetycja w łańcuchu dostaw odnosi się do współzależności (jednocześnie współpracy i konkurencji) pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami lub większą grupą firm. Artykuł ma na celu prezentację tej koopetycji.
EN Coopetition is a revolutionary mindset that combines competition and cooperation. Coopetition in supply chain refers to the interdependence (simultaneous co-operation and competition) between two or more firms. This paper aims to present to Coopetition strategy management.
4
88%
Polish Maritime Research
2013 S 1 5--12
EN The increasingly competitive nature of maritime freight transport has stimulated carriers to improve efficiency and lower costs. The industry has gradually matured, and it has recently become the case that the larger a carrier is, the more competitive advantage it has. Therefore, carriers form strat[...]
5
88%
Polish Maritime Research
2018 nr 1 51--60
EN The Mediterranean Sea has seen an increase of ports hosting cruise ships during the first fifteen years of the 21st century. The increase in cruise ship presence in Mediterranean ports is associated with the dynamism of cruise traffic in recent years, with an average annual growth of 7.45% for cruis[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 52 135--146
PL Koopetycja jest połączeniem konkurencji i współpracy, a relacje koopetycyjne mogą w różny sposób wpływać na rozwój przedsiębiorstwa. Firmy high-tech powinny być otwarte na współpracę z otoczeniem, w tym również współpracę z konkurentami. Nie zawsze jednak tak się dzieje. W opracowaniu przedstawiono [...]
EN Coopetition is a combination of competition and cooperation, and coopetition relationships may affect the company's development in different way. High-tech enterprises should cooperate with competitors. But not always they do. This paper presents the results of research on the impact of the coopetit[...]
7
75%
Logistyka
2017 nr 5 11--15
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania teorii gier kooperacyjnych w podejmowaniu decyzji logistycznych. Wskazano, że kooperacja pozwala na generowanie korzyści i efektów synergicznych i może być z powodzeniem stosowana w procesie podejmowania decyzji w całym łańcuchu dostaw.
EN The article presents the possibilities of applying the theory of cooperative games in logistic decision making. It was indicated that co-operation allows for the generation of synergies and synergies and can be successfully used in decision-making throughout the supply chain.
8
75%
Problemy Jakości
PL Internacjonalizacja i globalizacja mają konsekwencje dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Otoczenie branżowe (sektorowe) jest jednym z fundamentalnych determinant konkurencyjności i strategii przedsiębiorstw. Dziś, konkurencyjność nabiera globalnego charakteru. Rozwój kooperacyjnych relacji (stosu[...]
EN Internationalisation and globalisation has consequences for enterprise's competitiveness. The industrial (sector) environment is one of the fundamental determinants of enterprises competitiveness and strategies. Today the competitiveness has global nature. Emergence of cooperative linkages (relation[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 357--369
PL Wzrost znaczenia elektromobilności oraz dążenie do upowszechnienia korzystania z pojazdów elektrycznych nierozerwalnie związane są z rozwojem innowacyjnych technologii oraz nowych modeli biznesowych. Z jednej strony, powstają regulacje prawne nakreślające plany rozwoju w tym zakresie, z drugiej zaś [...]
EN The growing importance of electromobility and the desire to spread the use of electric vehicles are inextricably linked with the development of innovative technologies and new business models. On the one hand, regulations are being created outlining the development plans in this regard, on the other[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 130 183--192
PL Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty koopetycji, jak również diagnoza motywów i barier koopetycji w małych przedsiębiorstwach. Do badań został wykorzystany wywiad oraz kwestionariusz ankiety z pięciostopniową skalą Likerta, przebadano 138 małych przedsiębiorstw. Badania pozwoliły na z[...]
EN The aim of this study was to identify the nature co-opetition. Moreover, the diagnosis of motives and barriers to coopetition. The study was based on interview and questionnaire with a five- point Likert scale, 138 small businesses were surveyed. Studies allowed to verify the thesis that the strateg[...]
11
75%
e-Informatica Software Engineering Journal
EN Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose sought values are conflicts of interests, firms may behave uncooperatively l[...]
12
63%
LogForum
PL Międzynarodowa sieć połączeń lotniczych obejmuje swym zasięgiem cały świat, łącząc lotniska znajdujące się na wszystkich pięciu kontynentach. Bazą tych sieci są wielkie porty lotnicze, służące jako centra (między-) narodowych przepływów. Z punktu widzenia modelu biznesowego, większość międzynarodowy[...]
EN Background: International network-carriers span the globe by linking airports on all five continents. At the core of those networks are hub-airports that serve as the centers for (inter-)national in- and outbound traffic flows. From a business model point of view, the major international carriers ar[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 52 147--155
PL W artykule zwrócono uwagę na rolę menedżera w procesie tworzenia więzi międzyorganizacyjnych. Podjęto próbę wskazania na istotę roli cech osobowościowych menedżerów w realizacji strategii organizacji ze względu na jej sukces. Porównano działania dwóch menedżerów (założycieli) w aspekcie rozwoju prze[...]
EN The article focuses on the role of the manager in the process of inter-organizational relationships. An attempt was made to indicate the nature of the role of personality traits of managers in the implementation strategy of the organization due to its success. Compared the action of the two managers[...]
14
63%
Logistyka
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska koopetycji jako współczesnego kierunku rozwoju procesów konkurencji jakości usług logistycznych. W prezentowanym artykule zjawisko koopetycji ujęte zostało zarówno z punktu widzenia jego istoty, jak również innowacyjnej formy relacji, w których usługa log[...]
EN The aim of the article is to present the phenomenon of the coopetition as the contemporary direction of the competition quality logistic services processes. In the article the coopetition has been presented both from the perspective of its nature, and from the perspective of the innovative form of t[...]
15
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat koopetycji i jej możliwości implementacji w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań międzynarodowych i globalnych. Celem jest również wskazanie obszarów przewagi konkurencyjnej, jaką można osiągnąć dzięki nowym sposobom zarzą[...]
EN The article presents theoretical considerations of coopetition and possible implementation of coopetition in supply chains. Particular attention was paid on international relations and global issues of supply chain. The aim is also to indicated to areas of competitive advantage that can be achieved [...]
16
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 6 449-456
PL Przedstawiono rolę telekomunikacji na obszarach wiejskich i słabo zurbanizowanych. Omówiono ogólne zasady połączenia konkurencji i kooperacji (kooperencji). Scharakteryzowano doświadczenia amerykańskie i europejskie w tym zakresie oraz przedstawiono odpowiednie wnioski dla Polski.
EN The role of telecommunications in country and poorly urban developed areas is presented. Basic rules of combination of competition and cooperation are discussed. American and European experience as writ as, recommendations are characterised and appropriate conclusions for Poland are presented.
17
63%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 97--107
PL Nieuchronność i sukcesywność wdrażania elementów wspólnotowej polityki energetycznej oraz pozostawiona w tym względzie krajom członkowskim swoboda realizacji celów, powinna przekładać się na działania uwzględniające specyfikę lokalnych rynków, tak aby w możliwie harmonijny sposób przeprowadzić proce[...]
EN The inevitability and gradual implementation of elements of EU energy policy, together with the freedomof themethod of use by member states to achieve the policy’s objectives, should be translated into actions to address the specific circumstances of local markets. The aim is to carry out the libera[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 481--490
PL Praca nawiązuje do wdrożenia koopetycji pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją detali z tworzyw sztucznych na rynku motoryzacyjnym, a także ograniczeń firm związanych z zasobami. Koopetycja pozwoliła czterem współpracującym firmom na wspólne pozyskanie 38 nowych projektów, czego nie u[...]
EN The paper refers to the implementation of the coopetition between companies manufacturing plastic parts in the automotive industry and companies’ limitations, which are associated with resources. Due to the coopetition, four cooperating companies obtained together 38 new projects, which could not be[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 491--500
PL Opracowanie związane jest z zarządzaniem ryzykiem w analizie wykonalności nowych projektów. Założeniem artykułu jest zaproponowanie koopetycji w celu minimalizacji ryzyka. Podczas badań 219 przedsięwzięć zanotowano 74% projektów zakończonych niezgodnie z wymaganiami, czego powodem były ograniczenia [...]
EN The elaboration is related to the risk management in the feasibility study of the new projects. The article aim is to propose the coopetition as a purpose of minimizing the risk. During the study of 219 projects, recorded that 74% of them had not been finished in accordance with requirements, and th[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 501--511
PL Artykuł nawiązuje do procesu zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach, które mają zamiar podjąć się wdrożenia modelu koopetycji, jako współpracy z konkurentami rynkowymi. Celem artykułu jest przedstawienie zwiększenia efektywności zastosowania koopetycji poprzez wdrożenie procesu zarządzania zmianą. [...]
EN The article refers to the change management process in enterprises, which are going to implement the coopetition model, as a cooperation with market competitors. The article aim is to present the efficiency growth of applying the coopetition by the change management process implementation. Basic pro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last