Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conveyor belt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Brak wypracowanych i wdrożonych systemów oceny i kontroli stanu taśm oraz subiektywność podejmowanych decyzji mogą powadzić do nieprecyzyjnego wyznaczania momentu demontażu taśmy z przenośnika i związanych z tym strat. Traktując słowno-literowe opisy stanu taśmy z jednolitej klasyfikacji ich uszkodz[...]
EN A lack if designed and implemented belt condition evaluation and system and the subjectivity of decisions taken may lead to inaccurately determined belt replacement dates and thus to losses. By treating the verbal (literal) descriptions of belt wear in uniform classification of conveyor belt failure[...]
2
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Współczesny świat opiera się w dużej mierze na kompozytach polimerowo tekstylnych, duża część z nich to kompozyty tekstylno gumowe. W obecnych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowania codziennego życia bez korzystania z takich produktów, nawet jeśli nie dostrzegamy ich wokół siebie. Aby zr[...]
EN The modern world relies to a great extent on textile/polymer composites, the big part of which are rubber/textile compositions. In fact, it is difficult to imagine the functioning of modern everyday life without the use of such products, even if we can't notice them around. It is only necessary to c[...]
3
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Współczesny świat opiera się w dużej mierze na kompozytach polimerowo tekstylnych, duża część z nich to kompozyty tekstylno gumowe. W obecnych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowania codziennego życia bez korzystania z takich produktów, nawet jeśli nie dostrzegamy ich wokół siebie. Aby zr[...]
EN The modern world relies to a great extent on textile/polymer composites, the big part of which are rubber/textile compositions. In fact, it is difficult to imagine the functioning of modern everyday life without the use of such products, even if we can't notice them around. It is only necessary to c[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 123-128
PL Przenośniki taśmowe o dużej wydajności są napędzane silnikami indukcyjnymi pierścieniowymi . O wyborze rodzaju napędu decydują warunki rozruchowe. W przypadku gdy napęd jest rozwiązany w oparciu o dwa bądź : większą liczbę silników , istnieje możliwość połączenia ich w układ kaskadowy - rys.l. W ukł[...]
EN Large capacity belt conveyors are usually driven with slip-ring induction motors . The choice of the type of the drive depends on the starting conditions. If the drive system consists of two or more motors , it is possible to connect them into a cascad e - Fig.l . When the motors are connected into [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 239-244
PL Przenośniki rurowe z taśmą gumową stanowią alternatywę dla ransportu materiałów sypkich-pylących. Podstawowym elementem takiego przenośnika jest taśma o specjalnej konstrukcji charakteryzująca się odpowiednimi parametrami, które determinują jej zdolność do uzyskiwania kształtu rurowego [...]
EN Pipe conveyors with rubber belt are alternative for transportation of bulk dusting materials. The basie element of that kind of belt conveyor is the special construction belt characterized by proper parameters determining their ability to obtain tubular shape Crosswise stiffhess is the main paramete[...]
6
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2010 nr 3 109-120
PL Prewencja przeciwpożarowa jest zawsze związana z określonymi rygorami i kosztami. W polskim górnictwie każdy potencjalny pożar zaistniały w wyrobisku podziemnym jest poddawany analizie, przy czym rozpatrywane są szczegółowo czynniki prowadzące do jego powstawania, przebiegu i likwidacji. Efektem tyc[...]
EN Fire prevention is always associated with certain discipline and costs. In Polish mining industry each underground fire is analyzed, and special attention is paid on factors which caused the fire, its course and process of extinguishing. Conclusions and recommendations aimed to prevent the similar f[...]
7
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Estimation of size distribution by image analysis is a key issue in mineral engineering. However, only the surface information of ore piles can be captured, which is a headache problem in this field while only a few researchers pay attention to this problem. A new surface probability model was propo[...]
8
80%
Mining Science
2015 Vol. 22 161--169
EN In order to achieve the high standards of safety and operational reliability required of belt conveyors, there is a requirement for systematic testing of conveyor belts and their joints. This article describes joint testing methods and presents an analysis of the causes of reduced strength of multi-[...]
9
80%
Mining Science
EN The paper analyses the results of the strength tests of finger splices of conveyor belts carried out at the Belt Transport Laboratory (LTT). The article presents a statistical analysis of data and assessment the reasons of the reduced strength of finger splices. The results of these tests are a valu[...]
10
80%
Mining Science
EN Article discusses issues related to the weakened strength of the joints in conveyor belts. Joints are the weakest element of the belt and should be taken aimed at eliminating the errors made that may be caused by multiple factors. Every breakdown generates additional costs in the company so this is [...]
11
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 4 6--10
PL Przedstawiono metodę pomiaru oporów ruchu pojedynczego zestawu górnego na przenośniku taśmowym w warunkach w eksploatacyjnych przy losowozmiennej strudze urobku. W badaniach zastosowano system identyfikujący złącza na ruchomej taśmie. Dzięki temu możliwe było przypisanie wyników pomiarów konkretnym [...]
EN The measurements method of resistance to motion of a single carrying idler installed in the belt соnvеуоr loaded with a randomly vаrіаblе transported bulk stream has been presented. For the purpose of these tests the system of automatic identification of соnvеуоr belt joints in the running belting h[...]
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono specyfikę transportu taśmowego w branży górnictwa surowców skalnych a szczególnie górnictwa kruszyw łamanych. Produkcja kruszyw łamanych w Polsce prowadzona jest w bardzo rozproszonych i różnorodnych zakładach górniczych, które stosują w coraz większym zakresie transport prz[...]
EN The paper presents the specificity of belt transport in the industry of rock minerals mining, especially crushed aggregates. Crushed aggregates extraction in Poland is carried in many different and dispersed mines (quarries), which increasingly employ the belt conveyor transport. Unfortunately there[...]
13
80%
Transport Problems
PL Artykuł przedstawia rodzinę algorytmów zastosowanych do długich odcinków taśm przenośnikowych nawijanych na bębny w kasetach przystosowanych do transportu szynowego. Zaproponowana metoda przedstawia sposób gromadzenia długich odcinków taśm przenośnikowych na typowych wagonach kolejowych. Prezentowan[...]
EN The paper introduces the family of the algorithms designed to improve the process of winding up the long conveyor belt passages on reels located inside the bulk containers, used for i.e. rail transport. The proposed method provides the convenient storage technique of the long belt passages , enablin[...]
14
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2016 Nr 1 16--22
PL W artykule przedstawiono wpływ czasu starzenia cieplnego na wytrzymałość taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych wieloprzekładkowych typu EP 1000/3, zarówno przed, jak i po 4-krotnym przyspieszonym starzeniu cieplnym. Starzenie cieplne przeprowadzono w czterech cyklach - każdy po 7 dni. Omówiono wyn[...]
EN The article shows the effects of heat aging on the strength of the rubber multiply conveyor textile belts EP 1000/3 before and after 4-cycles of accelerated heat aging. Heat aging was done in four cycles - each after 7 days. The results of the study were discussed.
15
80%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 4 62--63
PL Dobry gospodarz wie, że należy dbać nie tylko o sprawność urządzeń, ale także o ich czystość, od której również ta sprawność zależy. Instalacje przemysłowe służące do transportu materiałów sypkich nie są odstępstwem od tej reguły. Tym bardziej, że – z jednej strony – często pracują w trybie ciągłym,[...]
16
80%
Mining Science
2018 Vol. 25 195--206
EN This paper presents the results of investigations into stress distribution in the adhesive bonds of multiply conveyor belt splices. The splices were cold-vulcanized with the use of chemically hardening glues having various strength parameters. The research results demonstrated that the length of spl[...]
17
80%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 2 (6) 18-21
EN In any point of the belt contact with the drum a relative speed compensation takes place that is carried out by a slippage even when the relevant contact spots are fairly clean and dry. This leads to heat generation that is being absorbed by both materials involved – by the belt as well as by the dr[...]
18
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2019 R. 60, nr 3 39--46
PL Artykuł omawia optymalne rozwiązanie konstrukcyjne dźwigarów dla pras wulkanizacyjnych wobec możliwości pozyskania od producentów nowych elementów składowych. Przeprowadzone badania potwierdziły całkowitą przydatność wprowadzonych udoskonaleń osiągając lepszy wynik funkcjonalności prasy wulkanizacyj[...]
EN The article discusses optimal solutions of aluminium girder structures for vulcanizing presses considering the possibility to obtain new ingredients from producers. The research conducted have confirmed complete efficiency of introduced improvements in obtaining better results of a vulcanizing press[...]
19
70%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 2 28-30
20
70%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2012 Nr 3 57--62
PL W artykule przedstawiono metodykę i wyniki oceny efektów ekonomicznych wdrożenia rozwiązań, zaproponowanych w raporcie końcowym projektu rozwojowego NCBiR ,,Przenośnik taśmowy o zwiększonej efektywności ekonomicznej i energetycznej zbudowany i eksploatowany wg zasad równoważonego rozwoju”. Efekty ek[...]
EN The analysis of financial results of utilisation of new engineering solutions proposed in the R&D project „Belt conveyor of increased economic and energy consumption effectiveness operated according to the sustainable development policy” is presented. The project consists of 6 independent tasks for [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last