Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conversion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of New Technologies in Environmental Science
2019 Vol. 3, nr 3 153--165
EN The work deals with the peculiarities of the solar-electrical power conversion in the solar power system (SPS) based on the Solar Dish Stirling technology and designed at the laboratory of the Institute of Energy Saving and Energy Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
2
80%
Przemysł Chemiczny
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 3 515--524
EN Although the gas insulated structures have a high degree of reliability, the unavoidable defects are primary reason of their failures. Partial discharge (PD) has been regarded as an effective indication for condition monitoring and diagnosis of gas insulated switchgears (GISs) to ensure their reliab[...]
5
70%
Journal of KONES
EN Preliminary studies of Pt/Rh-MgO/Al2O3 and Pt/Rh-MgO/CeO2/Al2O3 catalysts for storage and reduction of NOx in exhaust gases at rich and lean fuel mixture were performed. NOx conversion and time of reaching steady state for lean mixture was used for comparison of catalytic and sorption activity. Cata[...]
6
70%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badano aktywność katalityczną modyfikowanego węgla aktywnego 43/1 w reakcji dehydrochlorowania 1,2-dichloroetanu do chlorku winylu w zakresie temperatur 573-623 K. Wyjściowy węgiel poddano procesom modyfikacji poprzez utlenianie stężonym kwasem azotowym bądź wygrzewanie w wysokich temperaturach (102[...]
EN Results of catalytic tests on activated carbons with defferent surface chemical nature are reported. The carbons with various amounts of oxygen and/or nitrogen surface functional groups were obtained by modification of commercial activated carbon D43/1 (Carbo Tech, Essen, Germany). As-received carbo[...]
7
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Witruwiańska triada, firmitas, utilitas, venustas, określa zasady projektowania - tworzenia architektury. Coraz częściej jednak zakres projektowy architekta poszerza się o zadania przekształceń funkcjonalnych budynków, stosownie do zmian jakie niesie czas.
EN Vitruvian triad, firmitas, utilitas, venustas, defines principles of designing - creation of architecture. However, quite often the architects designing domain is widened of tasks of functional conversions of buildings, according to changes of time.
8
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule podjęto problem rewaloryzacji i adaptacji ruin katedry w Hamar w Norwegii jako przykład konserwacji trwałej ruiny. Współcześnie niejednokrotnie można spotkać zniszczone i zaniedbane obiekty zabytkowe, często w stanie ruiny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: brak fundusz[...]
EN The paper summarizes the problem of revaluation and conversion of cathedral ruins in Hamar, Norway, as an example of ruin renovation. Nowadays, there frequently exist crumbling and neglected historical buildings which fall into ruin. There are numerous causes of this state: lack of means for expensi[...]
9
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1057--1060
PL W artykule opisany został problem zmiany kolorystyki wynikający z procesu konwersji obrazu. Zmiany te zostały zauważone w czasie analizy termogramów, gdzie istotnym jest właściwe odwzorowanie barw, w celu prawidłowego określenia rozkładu temperatur. Korekcja obrazu oparta jest na obserwacji paska pa[...]
EN The paper describes the problem of color changes resulting from the image conversion process. These changes were observed during the analysis of thermograms (Fig. 1.). It is essential to proper representation of color, in order to properly determine the temperature distribution. Defining the transfo[...]
10
61%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This paper presents an estimation method of the conducted electromagnetic interference EMI emissions in soft switching inverters. Estimation process is carried out by a number of Wiener filters, which represent different operation conditions as reflected through subsequent power converter states det[...]
11
61%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 6 17-30
EN Waste plastic of cylinder lattice to liquid fuel production process was performing two step processes. 1st step process was perform muffle furnace with ceramic crucible and 2nd step process was perform glass reactor with condensation unit. Thermal degradation process was performing with furnace and [...]
12
61%
Nukleonika
EN Abstract In this work, the mass throughput rate in a radiation processing center, equipped with an X-ray facility, is calculated by means of a curve against the thickness of the material, along with the variation of dose uniformity. Therefore, depending on the desired dose value, the best thickness [...]
13
61%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 2 221--225
EN The article analyzes the information on modern developments in the utilization of phosphogypsum. Only a few directions give the prospect of large-scale use of both freshly formed phosphogypsum and phosphogypsum accumulated in dumps. Under the conditions of the Russian Federation, it is promising to [...]
14
61%
Transport Problems
2018 T. 13, z. 3 151--161
EN This report introduces the study results of a Citroen Berlingo converted into an electric car. It presents the energy properties of road and laboratory tests. Initially the structure of the converted car is described, and characteristics of the main car elements are given. Then, the power and energy[...]
15
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 837-842
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Elektryczna maszyna przełączająca jest ważnym elementem wyposażenia kolejowych systemów – rozjazdów. Dwa ważne parametry tej maszyny to prąd konwersji i siła. Bazując na nowej maszynie przełączającej ZD(J) 9 przeanalizowano obwód sterowania oraz przeprowadzono optymalizację systemu.
EN As a piece of important railway electrical equipment, electric switch machine changes the working direction of turnout by using motor as power and can reflect the state of turnout position. There are two important parameters in the working process of the switch machine: conversion current and force.[...]
17
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono oceną zmian organizacyjnych i efektów ekonomicznych gospodarstwa w procesie przestawiania z konwencjonalnego systemu produkcji na ekologiczny. Badania prowadzono w latach 2004-2007 w Zakładzie Doświadczal­nym Grabów należącym do IUNG — P1B w Puławach. Oceną organizacyjno-ekonom[...]
EN This paper presents an assessment of organization change and economic effects in the process of conversion of the farm from conventional into organic farming system. The research was conducted in 2004-2007 at the Experimental Station Grabów of IUNG-PIB Puławy. The organizational and economic assessm[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 1 61--64
PL Celem niniejszej pracy było wyznaczenie charakterystyk sprawności płaskiego kolektora cieczowego typu KSC – AE/200S i modułu fotowoltaicznego typu SF 50, co było niezbędne do wyznaczenia sprawności autonomicznego układu do c.w.u., który wspólnie tworzą oba te urządzenia. W pierwszej części zestawion[...]
EN The purpose of this work was to determine the performance characteristics of a flat liquid collector type KSC - AE/200S and an SF 50 photovoltaic module, which was necessary to calculate the efficiency of the autonomous system to the heat source, which together form both these devices. The first par[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Przedmiotem zainteresowania prezentowanej pracy są procesy transportu energii kinetycznej zachodzące w bliskim obszarze swobodnej strugi osiowosymetrycznej w obecności istniejących tam dużych zorganizowanych wirów, znanych pod nazwą struktur koherentnych. Dla formalnego opisu tych procesów sformułow[...]
EN The paper is focussed on the kinetic energy transport processes in the near region of axi-symmetric jet in the presence of naturally existing three types of large-scale organized vortices, the so-called coherent structures. For a formal description of these processes the equations of the kinetic ene[...]
20
51%
Polimery
2011 T. 56, nr 3 240-243
PL Badano wzajemną zależność temperatury zeszklenia (Tg) i stopnia konwersji (α) podczas reakcji sieciowania systemu epoksydowego EPY® stosowanego do produkcji podkładek fundamentowych maszyn. Dokonano weryfikacji wyprowadzonych z równania DiBenedetto trzech modelowych zależności Tg
EN There has been studied correlation between the glass transition temperature (Tg) and the conversion degree (α) in the cure reaction of the EPY® epoxy system (applied for machine foundation chocks), following evaluation of both these parameters. Three model correlations of Tg = [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last