Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 968
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2003 T. 22, z. 3 283-290
EN The paper considers the active reduction of torsional Vibration of work machine driven by constant current electric motor. Loading of work machine is of cyclic type. The constant ratio gear is fitted between output shaft of electric motor and input shaft of machine. Control system of electric motor [...]
2
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN In this paper the rehabilitation device for upper arm based on artificial muscles is introduced. Presented automated rehabilitation device has three degrees of freedom: 2 DOF in arm and 1 DOF in elbow that provides almost all basic rehabilitation exercises. Artificial pneumatics muscles will be test[...]
3
80%
Journal of KONES
EN Oceans fill two-third surface of the Earth and they are house for majority alive organisms of our planet. However human possibilities of cognition of this environment are very limited. To defeat these limitations lots of scientists dealing with exploration of depths, concentrates on unmanned, remote[...]
4
80%
Journal of Machine Engineering
EN Thermal errors caused by the influence of internal and external heat sources in machine tool structure can cause more than 50% of total machine tool inaccuracy. Therefore, research on thermal behavior of machine tool structures is crucial for successful manufacturing. This paper provides an insight [...]
5
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 67--75
EN In this work the matrix methods for risk assessment in water supply system SZW have been presented. The three risk levels were assumed: tolerable, controlled and unacceptable. The two parametric matrix for risk assessment combines the point scale of the probability that the threat appears (P) with t[...]
6
80%
Journal of KONES
EN The future of cars will be connected with "by-wire" systems. The Technical University of Liberec, Department of vehicles and Engines has developed a design of testing equipment for directional control system testing. The objective of the newly designed equipment is to incorporate a wheel with a real[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł przedstawia algorytmy kontroli świateł ruchu drogowego na skrzyżowaniu. Model skrzyżowania pozwala na programowanie i testowanie sygnalizacji świetlnej zgodnie z ustalonym algorytmem sterowania. Wizualizacja programu umożliwia podgląd aktualnych stanów programu i zdalne wymuszanie dostępu w [...]
EN The following article presents algorithms of traffic lights control on intersection. A model allowing programming and testing of traffic lights according to established control algorithm was also presented. A visualization of program performance allowing preview of current states of program and remo[...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 2 279-295
PL W pracy dokonano analizy dynamiki sterowanej przeciwlotniczej wyrzutni pocisków rakietowych umieszczonej na ruchomej podstawie (pojeździe samochodowym). Zastosowano sterowanie programowe dla ruchu podstawowego wyrzutni realizowanego w procesie przechwytywania celu oraz sterowanie stabilizujące zabur[...]
EN In the work, dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base (wheeled vehicle) is analysed. Pre-programmed controls were used for basic motion of the launcher during target interception, and stabilizing controls were applied to counteract disturbances resulting fro[...]
9
80%
Polish Hyperbaric Research
2007 Nr 1(18) 7-15
PL W artykule przedstawiono problemy opracowania modelu ruchu pojazdu typu ROV z zastosowaniem techniki logiki rozmytej. Szczególnie przedstawiono wyniki eksperymentów związanych z ruchem pojazdu w płaszczyźnie pionowej po zadanych trajektoriach. Badania wykonano na Wydziale Techniki Morskiej Politechn[...]
EN The paper presents problems of the ROV movement model elaboration basing on the fuzzy logic technique. There are presented results of experiments focusing movements of the ROV in a vertical plane according to defined trajectories. Investigations have been carried out at the Faculty of Maritime Techn[...]
10
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Different variations of one simple Model-Reference Variable-Structure Control (MRVSC) method are presented and used for planar robot control. The quality of trajectory tracking was tested by simulation with respect to robot parameter changes, different complex sinusoidal external disturbances and me[...]
11
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The design of outdoor autonomous robots requires the careful consideration and integration of multiple aspects: sensors and sensor data fusion, design of a control and software architecture, design of a path planning algorithm and robot control. This paper describes partial aspects of this research [...]
12
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 270-272
PL W pracy rozpatrywane jest podwójne uszczelnienie ze współśrodkowym rozmieszczeniem stopni. W konstrukcji tego uszczelnienia wykorzystano znane własności "samoregulujących się" czołowych uszczelnień impulsowych. Efekt samoregulacji wysokości szczeliny uzyskano poprzez zastosowanie odpowiednich modyfi[...]
EN The analysis concerns a double seal with a concentric arrangement of sealing degrees. The design of the seal is based on some known properties of self-controlled face impulse seals. The surface geometry of the ring faces was modified so that the height of the gap could be self-controlled. In order t[...]
13
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 495-498
PL W artykule opisano budowę i badania dwuosiowego aktywnego dżojstika dotykowego, w którym wykorzystano silniki prądu stałego jako elementy wywołujące uczucie dotyku.
EN The article describes the construction and research of 2-DOF active haptic joystick, which uses DC motors as components that cause a sense of touch.
14
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 12 157-159
PL Praca przedstawia projekt i układ sterowania sześcionogiego robota kroczącego zwanego hexapodem. Hexapod jest robotem, który chodzi na sześciu nogach. Ponieważ do utrzymania stabilności robota wystarczą mu tylko trzy nogi, hexapod posiada dużą elastyczność w chodzeniu. Dla przykładu, nawet jeśli jed[...]
EN This paper presents the design and control system of the walking six-feet mobile robot further referred as a hexapod. Hexapod is a robot, i.e. motor vehicle that walks on six legs. Since for the keeping stability of the robot only three legs are sufficient, hexapod possesses the great flexibility in[...]
15
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 354-363
PL W artykule autorzy zaprezentowali system autonomicznej nawigacji i sterowania bezzałogowej platformy naziemnej. Całość systemu nawigacji składa się ze zintegrowanego układu INS/GPS współdziałającego z układem nawigacji wizyjnej. Autorzy zaprezentowali zastosowaną metodę nawigacji wizyjnej oraz przyk[...]
EN In the paper authors presents system of autonomous navigation and control for UGV. The whole navigation system is the compilation of integrated INS/GPS and visual navigation. Authors present the visual navigation method and some results from field tests of the platform.
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 627-632
PL W artykule opisano strukturę układu sterującego ramieniem robota AL5A. Układ zawiera obwód zasilający, moduł izolacji galwanicznej oraz moduł wykonawczy z układem FPGA. Matryca FPGA zawiera algorytm sterujący zaimplementowany w języku VHDL. Rozwiązanie charakteryzuje się zwartą konstrukcją oraz stos[...]
EN This paper describes an idea of AL5A robot's control circuit. It includes of power supply circuit, optically coupled isolators and FPGA control chip. A control algorithm was implemented into the FPGA chip using VHDL language. The solution of control circuit has compacted structure and it is characte[...]
17
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 662-667
PL W pracy przedstawiono doświadczenia i wybrane problemy, jakie napotkano podczas pracy nad projektem FP6 SOFIA (Safe Automatic Flight Back and Landing of Aircraft), mającym na celu opracowanie koncepcji i algorytmów pozwalających na automatyczny powrót samolotu na ziemię w przypadku pojawienia się ni[...]
EN The article presents experience and chosen problems met during the work on the FP6 SOFIA (Safe Automatic Flight Back and Landing of Aircraft) project, which purpose was to develop concepts and techniques enabling the safe and automatic return to ground in case of hostile actions.
18
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 668-676
PL W pracy zaprezentowano algorytm samonaprowadzania bomby kierowanej na cel ruchomy przy pomocy układu optycznego dla wykrywania i śledzenia celów ruchomych, emitujących promieniowanie w zakresie podczerwieni. Metoda sterowania polega na wykorzystaniu trajektorii fazowych uchybów sterowania. Wyniki ba[...]
EN The paper discusses an algorithm the guidance of smart bombs used against mobile targets using the optical system for detect and track the mobile targets emitting infrared radiation. The described method involves phase trajectories of the system errors. The results of the computer simulation are pre[...]
19
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 546-553
PL Prezentowana praca przedstawia stan aktualny oraz projekt rozwoju, rozwiązania interfejsu człowiek-maszyna opracowanego dla systemu polskiego telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart. Zgodnie z ideą stanowiska operatora-chirurga opartej na założeniu, że całość konstrukcji odpowiada naturalnej syt[...]
EN Current state and the assumptions of development of surgeon-machine interface for polish Robin Heart telemanipulator is presented. For the main idea basing on assumptions, that the whole construction corresponds to natural surgeon environment "in the inner space of patient body" new project of the i[...]
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy przedstawiono propozycję syntezy regulatora redukcyjnego obiektu wysokiego rzędu, opisanego transmitancją operatorową. Zasadniczą ideą konstrukcji regulatora jest redukcja słabo tłumionej części transmitancji obiektu. Pełna redukcja tej części transmitancji jest możliwa wyłącznie przy dokład[...]
EN In the paper the proposition of construction a cancellation controller for high-order control plant is presented. The plant under consideration is described by the transfer function. The main idea of construction of controller is to reduce the poorly damped part of the transfer function. The full re[...]
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last