Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 232
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 623-632
PL Artykuł opisuje przykład praktycznego zastosowania rozproszonego systemu sterowania w Modułowym Systemie Produkcyjnym firmy FESTO, który znajduje się w Laboratorium Automatyki Mechatroniki i CIM na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Zawiera on najważniejsze informacje wiążą[...]
EN This article describes example of practical application of distributed controll system in FESTO Modular Production System (MPS) which is in the Laboratory of Automatics, Mechatronics, Integrated Manufacturing Systems and Production Management Methods at the Faculty of Mechanical Engineering, Silesia[...]
2
100%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper presents selected problems of the controllable pitch propeller (CPP) pneumatic and hydraulic control systems. For this aim a description of the collision of the rescue fire ship with the trestle of the fuel pier in the North Port in Gdańsk was used. Activities undertaken by author, include[...]
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 119 123--131
PL W niniejszym artykule zebrano uwagi opisujące obecny stan i problemy związane z obsługą komputerowych systemów sterowania oraz zasygnalizowano potrzebę i zaproponowano możliwe sposoby poprawy tego stanu rzeczy. Artykuł jest punktem wyjścia do badań nad sposobem projektowania interfejsów użytkownika[...]
EN This article summarized remarks describing the current status and problems of computer control systems using and suggested possible ways of improving this state of affairs. The article is the starting point for research of designing user interfaces for sighting systems or systems used in a systems c[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 816-818
PL W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie regulatora rozmytego do stabilizacji parametrów pracy pompy próżniowej. Opisano wymagania stawiane regulatorowi od strony podzespołów wykonawczych, jak również ograniczenia wynikające z zastosowanego układu sterowania. Zaprezentowano strukturę, tablic[...]
EN The paper presents practical application of a fuzzy logic controller to stabilization of work parameters of a vacuum pump shown in Fig. 1 cooperating with the machine filling bottles with beer. A fragment of the filling machine visualisation system (Fig. 2) containing a controlled object together wi[...]
5
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 3 27-33
PL Centra dyspozycji i sterowania systemami energetycznymi narażone są na różnego typu niebezpieczeństwa. Należą do nich miedzy innymi klęski żywiołowe, ataki hakerów, czy terrorystów, a także niezamierzone błędy popełniane przez personel. Artykuł przedstawia metody zapobiegające tym zagrożeniom. Propo[...]
EN Control centers of energy systems are subjects to different kind of threats such as natural disasters, hackers, or terrorist attacks, or finally unintentional personnel errors. The article introduces some protections methods against those threats. It proposes a protocol to be used for routine self-a[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 167-175
PL W artykule przedstawiono projekt układu sterowania trzyosiowego szeregowego manipulatora elektropneumatycznego zbudowanego z dwóch siłowników beztłoczyskowych, siłownika tłoczyskowego z prowadnicą i efektora w postaci przyssawki podciśnieniowej. Do sterowania zastosowano przemysłowy sterownik SPC200[...]
EN In paper design of control system of three-axis serial electro-pneumatic manipulator was presented. Manipulator consists of two rodless cylinder, one standard cylinder and vacuum suction cup (manipulator efector). To control of designed manipulator the SPC200 controller was used. The manipulator dia[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1265-1267
PL W artykule przedstawiono rozproszone systemy pomiarowo-sterujące zainstalowane w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S. A.. Omówiono sposoby gromadzenia, wizualizacji i archiwizacji analogowych sygnałów pomiarowych z urządzeń elektrycznych i cieplnych.
EN In the paper the distributed measuring and control systems installed in Heat and Power Plant "Zielona Góra" S. A. are presented. The ways of gathering, visualization and storage of the analog measuring signals from electric and thermal devices are provided.
8
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 595-602
PL Rozważono problem doboru wartości regulatora ułamkowego rzędu zapewniającego zadany zapas stabilności układu regulacji z obiektem niestabilnym pierwszego rzędu z opóźnieniem. Transmitancja operatorowa regulatora wynika z zastosowania idealnej transmitancji Bodego jako wzorca dla układu otwartego z r[...]
EN The paper presents the design problem of fractional order controller satisfying gain and phase margin of the closed-loop system with time-delay first order unstable plant. The transfer function of the controller follows directly from the use of Bode's ideal transfer function as a reference transfer [...]
9
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 744-753
PL W artykule opisano układ sterowania napędem elektrohydraulicznym z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Przedstawiono budowę i wyniki badań dotykowego dżojstika liniowego z cieczą magnetoreologiczną. Artykuł zawiera także wyniki badań doświadczalnych procesu sterowania napędem elektrohydraulicznym za pomoc[...]
EN The article describes control system of electrohydraulic drive with force feedback. The structure of linear haptic joystick and their research basic results are presented. The article encompasses also investigation results of three control methods of electrohydraulic servo drive made by haptic joyst[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 135-144
PL Zastosowanie sieciowych systemów sterowania pozwala na skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego procesu produkcyjnego a tym samym na obniżenie kosztów. Nowoczesne rozwiązania sieciowych systemów sterowania dzięki swojej wielofunkcyjności wykraczają poza ich pierwotne przeznaczenie, jako techni[...]
EN The use of the network control systems allows shortening the time of the preparation of the production process, and the same lowering their costs. The modern solutions of the network control systems thanks for their multifunctionality go behind their basic destination, as the machines control system[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 145-149
PL W artykule omówiono opis budowy, możliwości oraz przeznaczenie wielostanowiskowego systemu akwizycji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego, powstałego z myślą o zapewnieniu kompleksowej oceny przebiegu procesu produkcji w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Zgrzewarki objęte działaniem syste[...]
EN It has been described the construction, capabilities and purpose of a network system for measuring and acquisition of resistance welding parameters. The system is based on the idea that the complex assessment of the production process run in modern production plants may be provided. The welding mach[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 180-189
PL Zwrócono uwagę na istotność zagadnienia zabezpieczenia systemów sterowania infrastrukturami krytycznymi przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przedstawiono w zarysie tematykę poruszaną na Warsztatach CRITIS'09 dotyczącą zabezpieczenia w przemyśle procesowym. Omówiono zawartość projektu naj[...]
EN The mind is given on the essentiality of the problem of the critical infrastructure security against internal and external threats. The themes concerning the process industry discussed during the Workshop CRITIS'09 are outlined. The content off the newest draft of the relevant International Standard[...]
13
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 645-654
PL Lekkie roboty (LWR) są nową generacją urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, które zaprojektowano tak mogły wykonywać czynności w otoczeniu człowieka. Z powodu zredukowanej masy ramion są podatne na deformacje oraz charakteryzują się złożonym modelem dynamiki, co w konsekwencji zmusza [...]
EN Light-weight robots (LWR) are a new generation of industrial appliances that was designed to operate in an unknown environment with humans. Due to reduced mass such construction might to achieve a higher elasticity in the arms and a more complex dynamic behaviour, which requires advanced control tec[...]
14
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 684-688
PL Projektowanie niezawodnego, nieczułego na zakłócenia, wbudowanego systemu sterowania jest jednym z podstawowych aspektów tworzenia systemu sterowania. Artykuł ten przybliża ideę systemu monitorującego pracę systemu wbudowanego. Określa podstawowe założenia i wymagania dotyczące takiego mechanizmu, o[...]
EN Designing reliable embedded control systems is one of the basic aspects of control systems. In this paper the idea of monitoring embedded system is presented. The main assumptions and requirements for such system are explained. Possible solutions of these problems are presented.
15
80%
Napędy i Sterowanie
PL Podniesienie dostępności i czasu działania systemu sterowania procesem technologicznym jest rzeczą niezbędną dla większości przedsiębiorstw głównie ze względu na ponoszone koszty związane z produkcją, podnoszeniem wydajności i rentowności oraz w celu wzrostu satysfakcji klienta i reputacji firmy na [...]
16
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Sformułowano Podstawową Zasadę Sterowania (PZS) dla układów ze sprzężeniem i obiektami mającymi zera minimalno-fazowe, lub nie mającymi zer. Pokazano, że proste regulatory zaprojektowane zgodnie z tą zasadą, zastosowane do silnie nieliniowych obiektów występujących w programach demonstracyjnych MATL[...]
17
80%
Napędy i Sterowanie
PL Niedawno na rynku automatyki pojawił się zupełnie nowy produkt – kompletny system sterowania maszyną SYSMAC, stworzony przez firmę Omron. Platforma ta wprowadza niespotykaną dotąd jakość w systemach sterowania. Za pomocą jednego połączenia i jednego oprogramowania jesteśmy w stanie łączyć kontrolę r[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie algorytmów heurystycznych w systemach sterowania ruchem suwnic między innymi w celu wyznaczania bezkolizyjnej trajektorii ruchu ładunku przemieszczanego przez urządzenie transportowe w trójwymiarowej przestrzeni roboczej OXYZ. Przedstawione zostało sprzętowo-p[...]
EN The aim of the paper is heuristic algorithms applying in control systems of cranes for designing no-collision movement trajectory of the load shifted by transportation device in three-dimensional workspace. In the paper is presented the hardware-software solution of the control-measurement system wh[...]
19
80%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN According to IEC 61131-3 norm, controllers and distributed control systems can be programmed in textual and graphical languages. In many scenarios using a graphical language is preferred by the user, because diagrams can be more legible and easier to understand or modify also by people who do not ha[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 58 57-67
EN High productivity and quality of the product together with high reliability af the manufacturing system, which are now priorities in the design and automation of textile machinery, also mean that much capital is needed to introduce the newest manufacturing techniques and technologies. The expectatio[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last