Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 662
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 2 131--137
PL Wytwarzanie energii elektrycznej przez stosy ogniw paliwowych FC-42/HLC byłoby niemożliwe bez auto-nomicznego układu sterowania pracą urządzeń pomocniczych. Autonomiczny układ sterowania składa się z zespołu pomiaru napięcia i natężenia prądu ogniwa wraz z zabezpieczeniem podnapięciowym i nadprądowy[...]
EN Electricity production by the FC-42/HLC fuel cell stacks would be impossible without autonomic system that controls auxiliary devices. Autonomic control system consists of fuel cell’s voltage and current measuring unit with undervoltage and overcurrent protection, anode purge unit, compressor’s cont[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The main purpose of this study is to design an active vehicle suspension ensuring high vibration isolation efficiency and stability though the limited consumption of external energy. Active systems used in vehicle suspensions widely employ parallel (full active) structures. It shall be analysed and [...]
3
100%
Journal of KONES
EN An idea of use of artificial intelligence technology for determination of selected parameters of roadheader operation, by a direct implementation of artificial neural network in control system of machine, was presented in the paper. The roadheaders operates in hard coal mines underground in extremel[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 4 1151-1168
PL W pracy przedstawiono sposób projektowania systemu sterowania semi-aktywnym układem zawieszenia siedziska. Analizowano algorytm sterowania semi-aktywnego, który bazuje na modelu odwrotnym elementu sprężystego lub tłumiącego oraz na kontrolerze głównym. Procedura optymalizacji zaproponowana w pracy d[...]
EN The paper deals with the control design of semi-active seat suspension systems. A semi-active vibration control strategy basing on the inverse dynamics of a spring or damper element and a primary controller is studied. The optimisation procedure proposed in the paper makes it possible to calculate c[...]
5
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper we explore the linear difference equations with fractional orders, which are functions of time. A description of closed-loop dynamical systems described by such equations is proposed. In a numerical example a simple control strategy based on time-varying fractional orders is presented.
6
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this article authors described the control system for Flywheel Energy Storage. The device consists of the power electronic system and control system. The control system based on the FPGA. The power electronic system consists of the special rectifier and converter.
7
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The architecture of the six legged robot is described in this paper. Robot kinematics for single leg and for the multi-legged platform is presented. For the control of the robot equipped with a number of sensors a three-layer control system has been designed. It consists of a host computer (in the f[...]
8
100%
Elektro Info
2002 nr 2 35--36
PL Rosnące koszty energii zmuszają do oszczędniejszego korzystania z jej zasobów. Odpowiednie sterowanie źródłami i urządzeniami wytwarzającymi lub pobierającymi energię pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacji.
9
100%
Napędy i Sterowanie
PL Współczesny rynek aplikacji oraz inwestycji przemysłowych i modernizacyjnych to nieustanna potrzeba monitoringu oraz wizualizacji procesów produkcyjnych, w których dotykowe panele operatorskie stanowią kluczowe komponenty systemów automatyki. Apator Control Sp. z o.o. jako producent i dystrybutor dl[...]
10
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 2 14-17
PL Inteligentny system sterowania oświetleniem to analogowy lub cyfrowy system sterowania, który dostosowuje poziom natężenia oświetlenia elektrycznego w rytm zmian poziomu światła dziennego dochodzącego do stanowiska pracy. Do podstawowych zalet przemawiających za stosowaniem inteligentnych systemów s[...]
EN Intelligent lighting control system is an analog or digital lighting control system, which adjusts the level of electric lighting according to a changing rhythm of daylight reaching the workplace. Energy efficiency possibility to adjust electrical equipment to curent needs, considerable flexibility,[...]
11
100%
Computer Methods in Materials Science
PL W ramach niniejszej pracy podjęto próbę opracowania regułowego systemu ekspertowego (SE) pozwalającego na przewidywanie kluczowych parametrów wyjściowych procesu zawiesinowego. Baza wiedzy systemu ekspertowego została opracowana na podstawie drzew klasyfikacyjnych (algorytm C4.5). Drugim zadaniem ni[...]
EN The main goal of the paper is an attempt to develop a rule-based expert system (ES) allowing prediction of the key output parameters of a flash smelting process. The expert system knowledge base was built with classification trees (C4.5 algorithm). The second task of the present study was to develop[...]
12
100%
Napędy i Sterowanie
PL Już w 2002 r. firma Siemens oficjalnie poinformowała o planach zakończenia produkcji sterowników rodziny SIMATIC S5. W 2006 r. rozpoczęły się dostawy w trybie obsługi sprzedaży części zamiennych. Taka sytuacja coraz częściej powoduje konieczność wymiany sterowań S5, dzięki czemu przy okazji migracji[...]
13
100%
Energetyka
2009 nr 10 678-682
PL Przedstawiono doświadczenia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. w pracach nad modernizacją układów automatyki bloków energetycznych. Prace wdrożeniowe poprzedzone zostały badaniami modelowymi i zweryfikowane w trakcie prób przeprowadzonych na blokach energetycznych w elektrowniac[...]
EN In the paper, the experience of the Institute of Power Systems Automation Ltd concerning the modernization of the power block automation is presented. The implementation work have been preceded by the model-based studies and verified during the tests carried out on the power blocks in the electric p[...]
14
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 6 19-23
PL Opisano model układu sterowania mechanizmem kierownicy w turbinie wodnej. Wskazano na główne zadanie opisanego układu - sterowanie wielkością strumienia wody przepływającej przez łopatki kierownicy, co służy utrzymaniu zadanej stałej prędkości obrotowej. Podkreślono znaczenie ciśnieniowego sprzężeni[...]
EN This article is introductory elaboration of the theoretical model of the hydraulic control system of water turbine guide apparatus control. Main goal of proposed hydraulic system configuration is control of water flow on water turbine blades, to keep its constants velocity. The system uses pressure [...]
15
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule zaprezentowany został komputerowy system sterowania ruchem kolejowym zaprojektowany i zrealizowany przez pracowników Zakładu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z przemysłem, a następnie wdrożony na czterech posterunkach w warszawskim [...]
EN The main objective of the paper is to present a railway traffic control system designed and implemented by the employees of the Traffic Control Division's Rail Transport Warsaw University of Technology in cooperation with industry, and then implemented in several posts in the Warsaw subway. Discusse[...]
16
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy zaproponowano nowatorski sposób uruchamiania układu regulacji z regulatorem PID bez ingerencji użytkownika. Przedstawiono opis metody wstępnego doboru nastaw bazujący na znajomości postaci transmitancji modelu i wykorzystujący algorytm identyfikacyjny wykorzystujący szeregi funkcji Walsha. P[...]
EN In this article proposes an innovative way of activate a control system with PID controller without any interference from the user. A concise description of a method of preliminary self-adjustment of the controller was also presented. This method relies on the knowledge of the model transfer functio[...]
17
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy przedstawiono projekt modernizacji układu sterowania robota przemysłowego PR-02 z napędem pneumatycznym o strukturze kinematycznej RTT. Zastosowano nowy blok zaworów elektromagnetycznych, do którego przystosowano układ sterowania elektro-pneumatycznego. Wykonano sterownik do komunikacji komp[...]
EN The paper deals with control system modernization of pneumatic manufacturing robot PR-02 of kinematical structure RTT. A new block of solenoid valves with the adjusted electro-pneumatic control system was applied. The controller ensuring communication between PC and PR-02 through LPT port was devise[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących weryfikacji hipotezy dotyczącej domniemanego związku pomiędzy subiektywną oceną własności lotnych statku latającego a obszarem zmienności pewnej funkcji sygnałów sterujących i sterowanych, zapisanej w postaci liczby zespolonej. Relacjonowane ekspery[...]
EN This paper presents research results concerned verification of hypothesis connected with supposed subjective flight properties estimation of flying ship and range of control parameters described on complex number plane. Reported flying test positively verify presented hypothesis and allow us to form[...]
19
100%
Napędy i Sterowanie
PL Prosta i bezproblemowa instalacja elementów systemu sterującego bezpieczeństwem w projektowaniu nowoczesnych instalacji jest niezbędna. W szafie sterowniczej muszą być monitorowane, a następnie oceniane pod kątem prawidłowego działania i krzyżowania się obwodów różne sygnały z rejonu eksploatacji ur[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono metodę syntezy układu sterowania ruchem masy inercyjnej w zawieszeniu magnetycznym dla przyspieszeniomierza. W matematycznym modelu obiektu uwzględniono zidentyfikowaną dynamikę elementów składowych układu rzeczywistego. Syntezy dokonano pod kątem uzyskania określonych włas[...]
EN In mentioned paper we designed the current control system of magnetic suspension. The displacement of the mass was estimated from current and magnetic flux signals. The control circuit contained the Hall probes as a sensors, PID controller, and magnetic flux amplifiers. In the case of assumed ideal [...]
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last