Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 104
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control algorithm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 129-136
PL Na przykladzie sterowania suwnicą ramową przedstawiono metody prototypowania algorytmów regulacji w zintegrowanym, otwartym środowisku programowo-sprzętowym.
EN Prototyping methods of control algorithms in an open and integrated environment are shown for a 3D crane laboratory model.
2
100%
Journal of KONES
EN The air supply method of the cathode side of the fuel cell can contribute to improvement of the system performance. A fuel cell is a stochastic object. Application an adaptive extremum control with bi-parameter identification provides to automatical adjusting the parameters of a controller to actual[...]
3
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Emission rules have significant impact on market of mobile working machines. They bring new challenges for transmission, working, controlling and vehicle management functions. Extensive knowledge from design, control system, optimization, automation, signal processing, system modeling etc. are welco[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 41--46
EN The paper presents the control algorithm dedicated to a variable speed energy conversion system in a small hydropower plant. The energy conversion system consists of propeller water turbine, permanent magnet synchronous generator and power electronic converter. The main purpose of the algorithm, apa[...]
5
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
1998 T. 23 147-178
PL W pracy rozważany jest uogólniony algorytm sterowania predykcyjnego w dziedzinie czasu ciągłego CGPC, który potencjalnie przeznaczony jest do sterowania obiektami ciągłymi różnego typu (biorąc pod uwagę stabilność i minimalnofazowość). Istotną trudność stanowi jednak fakt, że jak dotąd nie podano re[...]
EN In this paper the Continuous-Time Generalised Predictive Control algorithm is discussed. The algorithm is designed for controlling stable or unstable and minimum-phase or non minimum-phase objects whose instability or non minimum-phase properties are not over dominating. A tuning rule for the design[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this article site percolation is studied on an LxL square lattice with a thick, symmetric barrier. Long-range connectivity is the result of the occupancy probability defined on the site. The influence of the thin and thick barrier on the percolation is analysed and the algorithm of control of the[...]
7
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 54 25-32
EN A new control algorithm for log2(N, 0, p) switching networks composed of 2x2 switching elements has been proposed recently. Under this algorithm. log2(N,O, p) switching networks with even number of stages are wide-sense nonblocking (WSNB) if p is the same as for the rearrangeab[...]
8
88%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 252--257
EN The paper considers wide-band voltage controlled power electronics current source. The current source has been designed as a part of 1-channel reference current generator designed for current meters testing. The control module of the generator utilizes a specialized Analog Devices Inc. DSPs based mi[...]
9
88%
Journal of KONES
EN Biofuel production to power compression ignition engines on a small scale, using alkaline catalysts is not a difficult process. The problem could be the collection of excess alcohol, which is used during production in this conduct of process of biofuel. The authors attempted to develop the control a[...]
10
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The paper deals with the new method of analysis, synthesis and experimentation of single-phase power active filters. By using a new particular transformation theory, the ordinary single-phase system can be transformed into an equivalent two-axes orthogonal one. The new original thought is based on[...]
11
75%
Silniki Spalinowe
PL Sposób zasilania w tlen strony katodowej ogniwa paliwowego istotnie wpływa na jego żywotność i efektywność wykorzystania energii chemicznej wodoru. Ogniwo paliwowe jest obiektem stochastycznym. W artykule opisano sterowanie powietrzem zasilającym ogniwo w celu określenia i stabilizacji pracy systemu[...]
EN Supply method of the fuel cell cathode side significantly affects the durability and efficiency of the hydrogen energy conversion. A fuel cell is a stochastic object. The paper presents air flow control of the PEM fuel cell in order to find and hold the maximum value of the net power produced by the[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 254-259
PL Opracowanie dotyczy zagadnienia sterowania ruchem wieloczłonowego, szeregowego robota mobilnego. Konstrukcja oraz schemat kinematyczny robota wzorowane są na morfologii węża. W opracowaniu w pierwszej części omówione zostały powody podjęcia tego tematu badań. W części drugiej wymienione zostały znan[...]
EN This elaborations covers an issue of motion control, of serial mobile robot. Design and kinematic diagram of the robot are modeled on the morphology of the snake. The first part discusses the reasons for this research topic. The second section lists the known structures on which the control algorith[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In the article ship�fs three-phase power networks with variable, asymmetrical and non-linear load to compensate for the non-active components of power more and more often used active filters are presented. Getting high energy performance of active filter depends of the control algorithm. In this art[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych pojazdów kołowych z napędem hybrydowym. Dla wybranego układu kinematycznego pojazdu hybrydowego przedstawiono modele matematyczne obwodów: elektromagnetycznego, elektrodynamicznego, kinematycznego oraz silników spalinowych. Mod[...]
EN The paper present.s a review of constructions solution a modern wheel vehicle hybrid drives systems. For selected kinetic system of hybrid vehicle presented a mathematical model's of: electromagnetic system, electro dynamic system, kinetic system, and petrol motor models. A multilevel control system[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 415-423
PL W celu zapewnienia odpowiednich wrażeń ruchowych pilotowi szkolonemu w symulatorze lotu stosowane są systemy ruchu symulatora. Jednym z najważniejszych elementów takich systemów jest oprogramowanie, które w odpowiedni sposób przekształca przyspieszenia występujące podczas symulowanego lotu na przysp[...]
EN Simulator motion systems are used in order to provide suitable motion sensations to a pilot trained in simulator. One of the most important components of the system is software. In suitable manner, the software transfers accelerations acting during simulated flight into required accelerations of mov[...]
16
75%
Systems Science
EN This paper concerns a control system for a resource distribution in a complex of parallel operations. The operations are described by relational knowledge representation with uncertain parameters characterized by an expert. The knowledge obtained from an expert is further corrected online by applyin[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych wybranych algorytmów sterowania przełożeniem przekładni CVT. Analizowane wskaźniki dowodzą, że działanie rozpatrywanego układu napędowego można polepszyć, formułując algorytmy sterowania sprawdzające układ o nieustannie zmiennym przełożeniu do u[...]
EN In his paper the investigations results of continuously variable transmission control algorithms have been presented. The analyzed indexes proved that the operation of considered powertrain can be improved by through formulating control algorithms that convert the drive train of unceasingly ratio ch[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Artykuł dotyczy sterowania przekształtnikiem matrycowym przy pomocy komputera klasy PC. Opisany jest w nim algorytm sterowania przekształtnikiem z modulacją wektorową, budowa układu sterującego oraz sposoby realizacji programu sterującego. W związku z ograniczeniami, związanymi z czasem wykonywania [...]
EN The paper refers to the control of matrix converter using PC computer. It characterizes the control algorithm of the converter with a vector modulation, the control unit structure and methods of the control software composing. The code minimalization, taking into account the time of execution and th[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 188 11-24
PL Przedstawiono równania określające prądy i strumienie sprzężone uzwojeń oraz moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej, zasilanej ze źródła napięcia sinusoidalnego, pracującej w stanie ustalonym. Wyznaczono zależności określające algorytmy skalarnego sterowania częstotliwościowego silnika indukc[...]
EN The equations determining the currents and flux linkages of the windings as well as the electromagnetic torque of an induction machine operating in steady state and supplied from a sinusoidal voltage source are presented in the paper. The relationships describing the frequency scalar-control algorit[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 28--31
PL W artykule przedstawiono algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie sześcioma ruchomymi wzbudnikami. W ramach weryfikacji praktycznej opracowanego algorytmu zaprezentowano możliwość uzyskiwania przy jego zastosowaniu dość[...]
EN The paper presents an algorithm for control of 2D temperature of the surface of induction heated rotating steel cylinder. Moving inductors are used as heat sources in the analyzed system. The proposed algorithm has been proven to be an efficient solution by ensuring a quite sophisticated temperature[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last