Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contour maps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN In order to achieve the task of formulating an optimal drainage model for the Calabar area, the Calabar drainage system was studied using some cartographic techniques to analyze its surface run-off and channel characteristics so as to determine how floods are generated. A morphological analysis was [...]
2
72%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Na mapach zagęszczonych poziomic z obszaru Dolnego Śląska widoczny jest wpływ osnowy tektonicznej na rzeźbę przedpola Sudetów. Z analizowanego obrazu wynika, że nieciągłości tektoniczne są silniej odzwierciedlone w rzeźbie terenu niż formy polodowcowe. Ogólnie krajobraz przedpola Sudetów został uksz[...]
EN The patterns revealed by condensed contour maps of Lower Silesia suggest a tectonic control on the present-day topographic relief of the Sudetic Foreland. The analysed maps seem to reflect structural/ brittle tectonic features of the bedrock rather than glacial landforms. Analysis shows that the lan[...]
3
72%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 403--408
PL W artykule zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania stosowania geostatystycznej procedury interpolacyjnej, krigingu zwyczajnego, przy sporządzaniu map izoliniowych. Wskazano, że skuteczność stosowania krigingu zwyczajnego do interpolacji i konstrukcji map izoliniowych zależy od wiarygodności semiwar[...]
EN The paper focuses on the constraints on application of geostatistical interpolation procedure – ordinary kriging for contour maps construction. It has been emphasized that effectiveness of the kriging application for interpolation and contour maps construction depends on the reliability of semivario[...]
4
72%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 3 791--806
PL Prawo geologiczne i górnicze a w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z dnia 22 grudnia 2011 r. nakłada na dokumentatora złoża obowiązek ilustrowania zmienności jakości kopaliny za pomocą map. W odniesieniu do złóż węgla kamiennego rozmi[...]
EN The basic sources of information on the parameters characterizing the quality of coal (i.e. its ash and sulphur contents) in the deposits of The Upper Silesian Coal Basin (Poland) are drill core sampling (the first stage of exploration) and channel sampling in mine workings (the second stage of expl[...]
5
72%
Górnictwo Odkrywkowe
2017 R. 58, nr 3 56--63
PL W artykule przedstawiono charakterystykę węgla kamiennego ze złoża „Brzeszcze”. Analiza statystyczna wykazała zróżnicowaną zmienność parametrów złożowych. W przypadku wartości opałowej, zawartości siarki całkowitej i gęstości przestrzennej jest ona mała (odpowiednio 5,96 %, 18,85% i 3,99%). Wilgoć c[...]
EN The article presents characteristic of bituminous coal from “Brzeszcze” deposit (Upper Silesian Coal Basin in Poland). Statistical analysis showed diversity of deposit parameters. Variability of calorific value, sulphur content and ash content is small (properly 5,96%, 18,85% and 3,99% for each of t[...]
6
72%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono podstawy trzech wariantów geostatystycznej procedury interpolacyjnej - krigingu: zwyczajnego (metoda parametryczna) oraz wskaźnikowego i probabilistycznego (metody nieparametryczne). Wymienione metody zastosowano do interpolacji wybranych parametrów polskich złóż. Przypuszczenia co do [...]
EN Basic of the three variants of geo-statistical interpolation procedure . kriging . are presented: ordinary (parametric metod) as well as index and probabilistic (non-parametric methods). The methods mentioned above have been used for interpolation of selected parameters of polish deposits. Obtained [...]
7
58%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono subiektywny wybór problemów związanych z procesem modelowania złóż. Omówiono istotę modelowania oraz cechy informacji geologicznej wykorzystywanej w tym procesie. Na podstawie kilku wariogramów empirycznych wskazano znaczenie identyfikacji istnienia autokorelacji parametrów [...]
EN The article presents a subjective selection of problems associated with the process of modeling the deposits. It discusses the essence of modeling and features of geological information used in this process. Based on several empirical variograms, the significance of identifying the existence of auto[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last