Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  container
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Współcześnie rozwijane są konstrukcje nowych niekonwencjonalnych intermodalnych jednostek ładunkowych, które charakteryzują się wymiarami mniejszymi niż standardowe. Powinno to podnieść wartość użytkową tych jednostek. Z drugiej strony prowadzi to do wielu problemów, które należy rozwiązać, Artykuł [...]
EN Nowadays new unconventional intermodal transport units, which are characterized by dimensions larger than standardized ones, are being developed. This should brink higher utility value of such units. On the other hand this leads to many problems which should be solved. The paper also includes some b[...]
2
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 2 187--193
EN This study recruited 14 young male participants to examine human 4-h maximum acceptable weight of lifting (MAWL) and maximum weight of lifting (MWL) for different modes of asymmetric lifting and containers. The results showed that asymmetric lifting with trunk rotation decreased MAWL and MWL by 9.1 [...]
3
100%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 2 45-47
PL W pierwszej części artykułu zostały przedstawione niektóre z kosztów zewnętrznych generowanych przez transport samochodowy w kontekście dyskusji nad kształtem przyszłej sieci transportowej naszego kraju. W tej części prezentujemy, jak należy wykorzystać różne gałęzie transportu lądowego w sposób ra[...]
EN The first part of the paper described some of outward costs generated by road transport in the context of the debate on the shape of the future of logistics systems in Poland. This part presents how to make use of the advantages of different sectors of land transport in a rational way, in order to d[...]
4
100%
Logistics and Transport
EN This paper indicates the repetition of the formation of alliances of shipping companies exhibiting characteristics of cartelization, i.e. the division of markets, well-known from the late nineteenth and early twentieth centuries. The article analyzes the cause of the emergence of cartels in the nine[...]
5
100%
Logistics and Transport
EN This article is about the design of intermodal terminals. The classification of intermodal terminals and their role in the transport chain have been presented. Particular attention has been paid to the design of functional zones of the intermodal terminal serving both containers as well as swap bodi[...]
6
88%
Journal of Polish CIMAC
EN The blowing extrusion is one of the most widely used techniques for the production of hollow plastic products. In order to improve the efficiency of designing plastics processing the blow products from thermoplastic materials used in Computer Aided Engineering software. This paper presents the blowi[...]
7
88%
Logistyka
PL V súčasnosti sa vyvíjajú nové nekonvenčné prepravné jednotky intermodálnej dopravy, ktoré sa vyznačujú väčšími rozmermi ako majú klasické, ako aj vyvíjajú nové spôsoby manipulácie. Toto by malo priniesť ich vyššiu úžitkovú hodnotu. Na druhej strane to však prináša mnohé problémy, ktoré je potrebné r[...]
EN Nowadays new unconventional intermodal transport units which are characterized by dimensions larger than standardized ones or new ways of manipulation are being developed. This should bring higher utility value of such units. On the other hand this leads to many problems which should be solved, incl[...]
8
75%
LogForum
PL Problemy związane z pakowaniem występują w wielu gałęziach przemysłu. Obecnie, przy coraz istotniejszym udziale handlu międzynarodowego, koszty transportu bezpośrednio wpływają na zyski. Efektywne pakowanie jest bardzo ważne, gdyż redukcja nawet kilku zbędnych cm3 kontenera może zaoszczędzić wiele p[...]
EN Packaging problems arise in many industries. Nowadays, with ever growing international trade, transportation costs directly affect the profits. Efficient packing is very important because even reduction a few wasted cm3s of a container can save a lot of money. This work is about a sample packaging p[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zostały przeanalizowane niektóre aspekty zastosowania metod steganograficznych do przechowywania powiadomień tekstowych w innych powadomieniach tekstowych. Przeprowadzono również analizę porównawczą metod lingwistycznych i syntaktycznych w steganografii tekstowe.
EN In the paper some aspects of steganography methods application of the latent accommodation of one text messages in others text messages named by containers are considered. The comparative analysis and an estimation of linguistic and syntactic methods of text steganography are performed.
10
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 72--78
PL Przedmiotem artykułu jest przegląd środków technicznych i metod wspomagających proces przemieszczania i składowania ładunków w terminalach z użyciem kontenera jako intermodalnej jednostki transportowej.
EN Object of the statement is review of devices, methods supporting the process of transferring and storing charges in terminals with using the container as the intermodal transport unit.
11
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Referat naświetla zagadnienie wymiarowania części technologicznej obiektu obsługi ładunkowej transportu intermodalnego. Podane zależności odniesiono do parametrów kontenerów wielkich serii 1 ISO.
EN Paper presents the problem of designing technological part of intermodal transport terminal. Provided dependences relate to 1 ISO series containers.
12
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 40 (112) 95--99
EN In computing, the Least Significant Bit (LSB) is the bit position in a binary integer giving the units value, that is, determining whether the number is even or odd. We do not use this format. In conventional Intel bit ordering, the Most Significant Bit (MSB) is numbered 7 and the least significant [...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 2 155--161
Technical and organizational aspects of safety and security in widespread container usage in maritime transport, as well as in other modes of transport, remain a fundamental, yet often unrecognized, part of global logistic chains. When renting a container, clients are often unaware of the technical [...]
PL Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa związane z powszechnym używaniem kontenera jako jednostki ładunkowej w transporcie morskim oraz pozostałych gałęziach transportu stanowią niezwykle ważny, choć często niezauważany, element w globalnych łańcuchach dostaw. Gestorzy ładunków wynajmując [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 302--307
PL Przedstawiono koncepcję zastosowania systemów CAD do konstrukcji kontenera warsztatowego. Opracowano modele przestrzenne uwzględniające niezbędne modyfikacje konstrukcji oraz wyposażenie w odpowiedni osprzęt umożliwiający wykonywanie czynności remontowo-naprawczych przeprowadzanych w dowolnym tereni[...]
EN The article describes the concept of using CAD systems for the construction of the workshop container. Spatial models have been developed, taking into account the necessary modifications of the structure and equipment with appropriate accessories for performing renovation and repair carried out in a[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 2 567--576, CD1
PL W artykule został opisany proces współpracy terminala kontenerowego z uczestnikami transportu intermodalnego - kontenerów. Ponadto, autor dokonał opisu procesu obsługi jednostek intermodalnych, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo i organizację pracy w rejonach manewrowych, planowanie opera[...]
EN In the article author describes process of cooperation container terminal with participants of containers intermodal transport. Moreover author has presented process of intermodal units services the mainly concentrated on such aspects as: security and labour organization in maneuverings rail term[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 212--215
PL W artykule przedstawiono projekt konstrukcji innowacyjnego roweru z dodatkowym napędem pneumatycznym. Sprężone powietrze przeznaczone do napędu roweru jest magazynowane w specjalnych zbiornikach.
EN The article presents the structural design of innovative bicycle with an additional pneumatic drive. The compressed air used to drive the bicycle is stored in special containers.
17
75%
Logistyka
2014 nr 2 57--61
PL Do przewozów intermodalnych kolejowo – drogowych wykorzystuje się bardzo zróżnicowane konstrukcyjnie środki transportu kolejowego, zależne od rodzaju przewozowych jednostek ładunkowych oraz technologii przeładunkowych w terminalach. Można je podzielić na wagony platformy przeznaczone to transportu k[...]
EN For the intermodal rail road intermodal transport are used very varied in design means of rail transport dependent on intermodal transport units and transshipment technology. They can be divided into platform wagons designed to containers transport and swap bodies and sophisticated in design wagons [...]
18
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1008--1024, CD
PL Intensywny wzrost przewozów towarów spowodował, że zaczęto poszukiwać alternatywnych form przewozu czy też łączenia transportu drogowego z innymi gałęziami transportu. Zaistniała konieczność wprowadzania różnych rozwiązań logistycznych. Coraz większe znaczenie zaczął odgrywać transport intermodalny.[...]
EN Intense growth in freight has led to the search for alternative forms of transport or combining road transport with other transport sectors. There was a need for different logistical solutions. Intermodal transport has become increasingly important. Aspects of bringing benefits to all participants i[...]
19
75%
Archives of Transport
EN The right to safety of purchased goods is one of the most important consumer rights. Therefore, an accurate analysis of safety of machinery and equipment purchased on the secondary market is an extremely important issue. One of its elements should be the assessment of the degree of service live usag[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania obejmowały termiczną obróbkę ziemniaków z wykorzystaniem pary wodnej i gorącej wody. Celem badań było określenie strat ciepła spowodowanych skraplaniem się pary wodnej na metalowych częściach przenośnika ślimakowego (łopatkach) i cylindrycznej obudowie parownika. Określono równanie bilansu c[...]
EN The work was aimed to study the thermodynamic terms of potato treatment in covered containers. Roughly cut potatoes are blanched. To improve the process efficiency, estimation of the possible condensation heat loss is of certain interest. With this aim in view the heat-balance equation has been set [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last