Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contact system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2008 nr 11 64-71
PL Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi [...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Niemieckie i szwajcarskie rozwiązania zastępujące w tunelach kolejowych i na stacjach podziemnych tradycyjną łańcuchową sieć trakcyjną tzw. prądową szyną jezdną mocowaną do stropu lub do ścian tunelu. Przykładowe parametry takiej szyny jezdnej i sposób jej mocowania. Zalety i słabe strony tej innowa[...]
EN German and Swiss solutions replacing in the railway tunnels and traction substation, the traditional chain contact system so called traffic conductor-rail fasten to floor or to tunnel wall. The exemplary parameters of such type of traffic rail and the way of its fastening. Advantages and disadvantag[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 70--76
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiki ruchu styków. Dokonano optymalizacji konstrukcji układu stykowego na przykładzie zestyku tulipanowego. Przedstawiono możliwości wykorzystania program SolidWorks do analizy dynamiki ruchu styków.
EN This work presents an analysis of dynamics process for electric contacts, along with means to optimize constructions of this type (through an appropriate selection of their sizes and shape). Formulated are the final conclusions from the research carried out with the help of SolidWorks software.
4
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zjawiska fizyczne zachodzące w wielkoprądowych układach stykowych łączników elektrycznych podczas załączania prądu w układach kompensacji mocy biernej, towarzyszące łukowi elektrycznemu, dynamice ruchu styków lub sczepianiu styków, są o wiele groźniejsze w skutkach niż zjawiska występujące w układac[...]
EN The issues concerning the topics of this work refer in particular to high current contact systems and physical phenomena occurring in them during enclosing current in a reactive compensation system. The physical phenomena occurring in this kind of contact systems, such as electric arc, dynamics of c[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 183-186
PL Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane.
EN Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane ze specyfiką stosowania specjalistycznego oprogramowania do analiz skomplikowanych układów pod względem geometrii jak również złożoności obliczeniowej. Jest to próba pokazania metodologii postępowania przy tego typu analizach. Do badań wzięto wysokop[...]
EN The article presents selected aspects related to the specific application of specialized software for the analysis of complex systems in terms of geometry as well as computational complexity.It is an attempt to show the methodology of dealing with this type of analysis. A high-current contact system[...]
7
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 2 28--31
PL Przeprowadzono badanie czynników określających wielkość strat mocy w sieci trakcyjnej. Następnie określono zależności pomiędzy wielkością strat mocy w sieci trakcyjnej a liczbą pociągów i ich dyslokacją na odcinkach międzypodstacyjnych.
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznieni[...]
EN The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the [...]
9
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 1 14--18
PL Kolejowa sieć trakcyjna narażona jest na działanie przepięć pochodzenia zewnętrznego (wyładowania atmosferyczne) i wewnętrznego (przepięcia komutacyjne). Artykuł przedstawia koncepcję zastosowania warystorowych ograniczników przepięć do ochrony sieci trakcyjnej.
10
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wyniki badań łączeniowych dwóch rodzajów styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne w komorze próżniowej wyłącznika.
EN The paper presents research results of switching capacity of two types of contacts generating axial and radial magnetic field at vacuum chamber of circuit breaker.
11
63%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 2 40-44
PL Przedstawiono tendencje w kształtowaniu stalowych konstrukcji wsporczych kolejowej sieci trakcyjnej, dominujące w latach pięćdziesiątych, siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Omówiono aktualny stan tych konstrukcji eksploatowanych na terenie Dolnego Śląska. Podano czynniki decydujące o trwałości[...]
EN A short review of the way of shaping of the railway overhead structures in fifties seventies and nineties has been presented. The current state of such structures employed in the region Lower Silesia has been discussed. Some factors having significant meaning for the durability of the overhead struc[...]
12
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 12 526--529
PL Transfer energii elektrycznej w sieci trakcyjnej kolejowej, realizowany jest poprzez bezpośredni kontakt ślizgowy nakładek stykowych z przewodami jezdnymi. Do 2011 r. w Polsce wykorzystywano płozy miedziane, które powodowały zbyt duże zużycie kosztownych przewodów jezdnych oraz uniemożliwiały wjazd [...]
EN The electrical energy transfer in a traction power network takes place through direct sliding contact between a contact strip and an overhead contact line. Until 2011, Roland only utilized the copper contact strips that had been causing excessive wear of the overhead lines and moreover, the rolling [...]
13
63%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 180 87--91
EN The system of supplying railway traction vehicles with electricity is carried out through direct contact of the contact wires with contact strips of the pantograph of the locomotive. Since 2011 in Poland, in accordance with the interoperability specification of the TSI LOC & PAS, the previously used[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 43--46, CD
PL W artykule opisano zagadnienia związane z ochroną sieci trakcyjnej 3 kV DC przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych i procesów komutacyjnych. Zwięźle uwidoczniono problemy wynikające z istnienia tych przepięć, ich źródeł i przedstawiono aktualny stan ochrony przed tymi przepięcia[...]
EN The article presents issue of determinating an optimal distance between varistors located on 3 kV DC catenary. Line attenuation as a function of distance has been determined during preliminary tests for the following measurement configurations: catenary network unloaded (open), catenary network char[...]
15
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2019 Nr 2(119) 13--23
PL W pracy przedstawiono kolejny etap badań numerycznych, prowadzących do oceny wpływu przejazdu pociągu przez nierówność progową toru na dynamiczną interakcję pomiędzy pantografem a górną siecią jezdną kolejowej trakcji elektrycznej. Wcześniejsze badania wykazały, że nierówność progowa, występująca w [...]
EN The paper presents the next stage of numerical tests, leading to the assessment of the impact of train movement over the track threshold inequality on the dynamic interaction between the pantograph and the upper contact line of the electric traction. Previous studies have shown that the threshold un[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last