Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contact pressure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 331-346
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie kontaktowe z uwzględnieniem generacji ciepła dla dwóch ślizgających się półprzestrzeni. O jednej z półprzestrzeni założono, że jest gładko zakrzywiona co powoduje Hertzowski początkowy rozkład ciśnienia. Druga z półprzestrzeni jest izolatoerm. Wykorzystując założenie,[...]
EN The problem of transient contact with frictional heating and wear for two non-uniform sliding half-spaces is considered. One of the two halfspaces is assumed to be slightly curved to give a Hertzian initial pressure distribution; the other is a rigid non-conductor. On the assumption that the contact[...]
2
86%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents numerical modeling and simulation of impact tool with contact of substitute soil. Neoprene plate is used as the substitute soil. The results of numerical simulation are compared with experimental results. FEM System ABAQUS/Explicit is applied to solve the numerical problem.
3
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN A test rig for studying the biomechanical behaviour of post-mortem human knees is built. For loading the quadriceps tendon a special clamping device is constructed, so the forces up to 3000 N could easily be transferred to the tendon. Several post-mortem human knees used in this study are tested to [...]
4
86%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 113-113
PL W artykule przedstawiono wyniki współpracy tulei żeliwnych, stalowych i brązowych z różnymi uszczelnieniami dławnicowymi w zależności od nacisków stykowych i prędkości ślizgania. Dokonano oceny efektywności niektórych metod utwardzania powierzchni tarcia. Stosownie do danych pomiarowych zdefiniowano[...]
EN Wear measurement results of iron, steel and bronze sleeves pair with different gland packing in dependence with contact pressure and sliding velocity are presented in paper. Effectiveness of some methods of friction surfaces hardening evaluation is done. According to measured data the law of wear di[...]
5
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 275--278
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania nacisków kontaktowych dla układu szyna-koło. Rozwiązanie postawionego problemu stanowi wiedzę podstawową niezbędną do prawidłowego projektowania części. Dotychczasowe rozwiązania problemu na drodze analitycznej (z zastosowaniem teorii Hertza) były rozwiązan[...]
EN The paper presents a methodology for the determination of contact pressure for the rail-wheel system. The solution to the problem posed is the basic knowledge necessary for proper part design. Previous solutions to the problem in the analytical way (using Hertz's theory) were approximate because of [...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 68, t. 1 255--260
PL Osiowo-symetryczne zagadnienia kontaktowe termosprężystości z uwzględnieniem wytwarzania ciepła były rozpatrywane w pracach [1-5]. Dostrzeżono istotny wpływ odkształceń, spowodowanych lokalnym nagrzewaniem ciał, na parametry kontaktowe. Celem pracy było otrzymanie przybliżonych rozkładów ciśnienia k[...]
EN Axi-symmetric contact problems with heat generation have been considered in [1-5]. Thermal deformation of surfaces of contacting bodies was found to have a significant influence on solution of contact problems. The main idea rests on application of the algorithm presented in [6] to derive approximat[...]
7
86%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono teoretyczną analizę procesu obrotowego obciskania trzema walcami. Szczególną uwagę poświęcono wyznaczeniu szerokości powierzchni kontaktu materiał - narzędzie oraz nacisku powierzchniowego. Przeanalizowano wpływ podstawowych parametrów procesu na wartość nacisku powierzchn[...]
EN Theoretical analysis of rotational compression process carried out by means of three rolls has been presented in the present study. Particular attention was paid to determination of material - tool contact surface width and to contact pressure. Effect of basic process parameters on the value of cont[...]
8
86%
Technical Issues
2016 nr 3 113--119
EN In this paper the analytical solution of the boundary–value heat conduction problem for a brake rotor was developed. A solid brake disc is heated by frictional heat flux during braking with constant deceleration. Intensity of the heat flux affecting friction surface of the disc is proportional to th[...]
9
72%
Mechanik
PL W artykule zaproponowano nowy sposób przygotowania powierzchni do nagniatania gładkościowo umacniającego. Szczegółowej analizie poddano zagadnienie kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabianym. Opracowano aplikację w programie ANSYS/LS-DYNA, która umożliwia dokonywanie obliczeń dla różnych modeli mat[...]
EN In the article was proposed was new method of the surface preparations to smoothness and hardness burnishing. The detailed analysis was subjected from work-piece and tools the contact problem. The results of theoretical considerations of plastic formation regular asperities process obtain on the gro[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań śrubowego łącznika szyn na wysoką moc. W celu wyznaczenia gęstości prądu i ciepła Joule'a przeprowadzono badania nacisku oraz wnikania styku, przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.
EN In this paper high power bolted busbar connectors which pads and busbars are sectioned by cutting one or two longitudinal slots in order to increase the real contact area and to improve the reliability of their performance are investigated. Applying the method of finite elements models of contact pr[...]
11
72%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 8, nr 39 193-200
PL W pracy zastosowano metodę osobliwych równań całkowych do rozwiązania zagadnienia, w którym paraboliczny stempel kontaktuje się z powierzchnią półprzestrzeni sprężystej osłabionej szczeliną. Wykorzystana metoda umożliwiła jednoczesne określanie rozkładu ciśnienia kontaktowego pod stemplem oraz oblic[...]
EN This work makes use of a singular integral equations method to solve a plane contact problem where a parabolic punch is acting on a surface of an elastic half-space wakened by a single edge crack. Used method gives possibility for simultaneously calculating the contact pressure and the values of str[...]
12
72%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metody badań na zużycie ze smarowaniem według schematów o wyznaczonych parametrach modeli zużycia. Przyrząd dla badań zaprojektowano za pomocą programu Solid Works. Otrzymane dane z badań poddano obróbce komputerowej, stostując program MathCad.
EN The wear test methods with lubrication under three schemes, with the definition of parameters of multi-factor wear process models have been offered. The tests have been designed by means of Solid Works program. The numerical algorithm for the solution of research task was based on MathCad program.
13
72%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Slide ways are presented as a crucial component affecting machining accuracy. The design requirements imposed on the guide joints are discussed. The effect of contact deformability and inherent deformations of particular components of the slide way system on non-uniformity of contact pressure at the[...]
14
72%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Stripe wear occurs when the components of hip prostheses move a sufficient distance laterally to contact the edge of the acetabular cup, causing abnormally high contact stresses. In this research, edge loading contact of prosthetic hip is analyzed in the most commonly used material pairs. The contac[...]
15
72%
Archive of Mechanical Engineering
PL Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiędzy tarczą hamulca a klockiem ciernym występujących w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejściowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystan[...]
EN The main purpose of this study is to analyze the thermomechanical behavior of the dry contact between the brake disc and pads during the braking phase. The simulation strategy is based on softawe ANSYS11. The modeling of transient temperature in the disc brake is actually used to identify the factor[...]
16
72%
Autex Research Journal
2017 Vol. 17, no. 3 268--276
EN The paper presents the approach to analyse of reaction forces and contact pressure for ring-traveller system in twisting machine. The theory of the ballooning yarn has been adapted for the calculation of reactions, and the motion equation is developed for traveller with two reaction forces. The comp[...]
17
72%
Mechanik
2018 R. 91, nr 1 88--90
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania ciała człowieka w celu wykonania symulacji MES rozkładu nacisków na elementy siedziska. Wykonano model CAD z uwzględnieniem wewnętrznych cech anatomicznych (kości). Jako pozycję człowieka przyjęto taką, w której podparte były klatka piersiowa, pośladki oraz p[...]
EN The paper presents the method of human body modeling in order to perform the FEM simulation of pressure distributions on the seat components. A CAD model was developed, taking into account internal anatomical features. As a human position, the system was based on the support of the chest, buttocks a[...]
18
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 101 27--35
EN Cycloidal (also called epicyclical or convex-concave) gears are used less often than common involute gears, which are very easy to manufacture and can be modified by corrections to the gear profile. Cycloidal gears are very sensitive to the proper axial distance between the pinion and the gear. The [...]
19
58%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 84 105--111
PL Artykuł opisuje metodykę, obliczenia oraz rezultaty optymalizacji przyporu zazębienia za pomocą metody elementów skończonych dla przekładni jednostopniowej – typ AGV-250. Przekładnia ta jest przeznaczona dla pociągów podmiejskich. Wyniki obliczeń deformacji elementów przekładni zostały zastosowane p[...]
EN This article describes the methodology, calculations and results of gear-mesh optimization by finite element method for single-stage gearbox – type AGV-250. Gearbox is meant for regional trains. Results of the calculations are used for examination of changes in the gear-mesh of the tooth flank under[...]
20
58%
Tribologia
2011 nr 2 13-22
PL Na podstawie metody autorskiej badania mechaniki styku w połączeniu cylindrycznym oraz kinetyki jego zużywania przy tarciu ślizgowym przeprowadzono analizę numeryczną obszaru zastosowania klasycznego wzoru Hertza dla określenia nacisków stykowych. Zmodyfikowano wzory Hertza celem oszacowania maksyma[...]
EN On the basis of the author's research method of cylindrical conjunction contact mechanics and wear kinetics during sliding friction, numeral analysis of classical Hertz formula using sphere for contact pressures has been made. Hertz formulas for the valuation of tribocontact pressures and angles dur[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last