Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  constructional material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 293-300
EN In the paper results of comparative studies concerning the possibilities of cutting of some materials by means of the AWJM method were presented. Roughness parameters (very significant technological and operational factor) of surfaces after cutting were compared. Cutting was performed on the two mat[...]
2
100%
Mechanik
2000 R. 73, nr 12 856-858
EN Features and characteristics of whitehearth and blackhearth malleable cast iron as compared with ductile cast iron.
3
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 11 836-838
PL Opisano badania procesów elektroerozyjnego kształtowania powierzchni materiałów konstrukcyjnych stosowanych szczególnie w przemyśle lotniczym i silnikowym (np. części turbin). W celu polepszenia właściwości eksploatacyjnych, np.: odporności na korozję, twardości, zmniejszenia chropowatości powierzch[...]
EN Described are electro-erosion processes applied for shaping of structural materials used in aviation and engine industry (e.g. for production of turbine parts).
4
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2000 nr 1 33-42
PL W artykule przedstawiono wyniki badań współczynnika tłumienia materiałów lekkich. Podjęcie badań tego typu uzasadnia się ciągle rosnącymi wymaganiami odnoszącymi się do parametrów dynamicznym materiałów konstrukcyjnych. Wymagania narzucane są poprzez postęp w technologii budowy maszyn przejawiający [...]
EN In the paper selected dynamic properties and selected lightweight materials are investigated. Using resonance frequency testing the loos factor and the Young's modulus for different types of lightweight materials under room and increased temperature are determined.
5
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
6
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 145-148
EN The application of electromagnetic inductors enable carrying out the research at variable frequency load. The computational algorithm for estimating fatigue life was presented. Furthermore, scheme of measurement system used to perform fatigue tests on electromagnetic inductor was discussed.
7
63%
Diagnostyka
2011 nr 1(57) 25-29
PL W artykule przedstawiono ideę badania wytężenia materiałów konstrukcyjnych energetyczną metodą wyznaczania widmowych charakterystyk, opisujących zmiany strukturalne obiektów mechanicznych. Wytężenie materiału definiowane jest jako ogół zmian charakterystyk strukturalnych występujących w materiale w [...]
EN This article presents results analysis of the structural degradation of technical materials samples. The results have been determined by the analysis of the distribution under dynamic load (a discrete model of structure dynamic load). The aim of this research is to describe the process of structural[...]
8
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The knowledge of fatigue strength is required in numerous areas of engineering design, and in particular, in components of working machines. Destruction processes of machine components have an energetic dimension. An energy model of construction effort and energy measure capacity and effort of sampl[...]
9
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 2 38-41
PL Na podstawie analizy przeprowadzonych badań można przedstawić następujące wnioski. Dla stopów aluminium analizowanych w pracy, ważnej grupy materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, aktywowanie energetyczne warstwy wierzchniej w atmosferze ozonu może być alternatywą dla stosowanych obecnie metod[...]
EN The purpose of the article was to present results of energetic properties of the surface layer of aluminum alloys. Values of free surface energy after machining with abrasive cloth of P320 granularity, degreasing and ozonization with different concentrations in the same time were compared. The influ[...]
10
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na granicy metalu i niektórych tworzyw sztucznych występuje naturalna elektryczna warstwa podwójna wywierająca wpływ na wytrzymałość zmęczeniową. Warstwa ta wpływa na zwiększenie siły adhezji powłoki do metalu, oraz powoduje nawodorowanie i przeskok ładunku elektrycznego. Autorzy artykułu w oparciu [...]
EN There is natural electric double layer on the surface of metal and some of plastics which influence on fatigue strength of the material. The layer increase adhesive force of the shell to the metal and causes hydrogenation and electric charge transition. Authors, on the base on chosen own research, p[...]
11
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2001 R. 45, nr 5 131-136
PL Omówiono ogólne kierunki światowego rozwoju technologii lutowania miękkiego i twardego oraz nowoczesnych lutów i topników. Zwrócono uwagę, że rozwój ten wynika z dążenia do zwiększenia efektywności ekonomicznej procesów lutowania, a także z wysokich wymagań technicznych dla połączeń trudno spajalnyc[...]
EN It has been discussed the general world trends in development of brazing and soldering technology and modern solders and fluxes. It has been noticed that the development results from the aspiration for increase the economical efficiency of soldering processes as well as from high technical requireme[...]
12
63%
Transport Samochodowy
2007 z. 2 127--151
PL W artykule przedstawiono stan rozwoju wybranych aspektów współczesnych badań wytrzymałościowych, które są podstawą efektywnego projektowania elementów konstrukcji, maszyn i procesów obróbki plastycznej. Z faktu tego wynika konieczność prowadzenia badań parametrów mechanicznych materiałów konstrukcyj[...]
EN The paper presents state-of-the-art of the selected aspects of strength investigations development, which can be treated as a basis of effective designing of construction elements, devices and processes of plastic deformation. As a consequence, conducting of investigations for determination of mecha[...]
13
63%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono problemy jakie musi rozwiązać konstruktor projektujący instalacje przemysłowe lub ich podzespoły. Dobierając materiał, sposób wykonania i łącze-nia części oraz uszczelnienia elementów projektant powinien mieć na uwadze nie tylko zapewnienie parametrów procesowych założonych [...]
EN In this paper design problems of industrial pipe systems are presented. The main tasks of the designer as: calculations, choosing of proper materials and choosing of manufactu-ring and connection ways are discussed and illustrated with examples of some design so-lutions. In conclusion it has been un[...]
14
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Popularność tworzyw polimerowych jako materiałów konstrukcyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na wiedzę na temat ich trwałości. Możliwość pozyskania takiej wiedzy warunkuje prognozowanie okresu niezawodnej pracy elementów konstrukcyjnych oraz systemów je zawierających. Dlatego też, istnieje potrz[...]
EN The popularity of polymer plastics applied as constructional materials results in the demand of knowledge concerning the durability of materials. This knowledge is indispensable for the prognosis of the safe service duty of both constructional elements and system containing them. Therefore there is [...]
15
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych połączeń klejowych różnych materiałów konstrukcyjnych: blach stalowych, blach aluminiowych oraz blach ocynkowanych. Istotnym czynnikiem technologicznym wpływającym na wytrzymałość połączeń klejowych jest sposób przygotowania powierzchni. Do klejenia wybr[...]
EN The article presents tests results of bonding joints strength of different constructional materials: sheet steels, aluminum sheets and zinc coated sheet metals. A technological major factor having influence on the bonding joint strength is the way of the surface treatment. As the way of the surface [...]
16
51%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 45-46
PL Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne (ang. Austempered Ductile Iron - ADI) nie jest jeszcze doskonale poznane przez inżynierów materiałoznawstwa i może właśnie dlatego, wciąż pojawiają się nowe pomysły zmierzające do uszlachetniania jego właściwości. Jest to szczególnie cenne z punktu widzenia zastosow[...]
17
51%
Obróbka Metalu
2010 nr 1 35-37
PL Stale nierdzewne są obecnie jednym z najczęściej stosowanych w przemyśle materiałów konstrukcyjnych, mają bowiem bardzo dobrą odporność na oddziaływanie środowiska korozyjnego, jak również wysokie własności mechaniczne. Szeroki obszar zastosowań stali nierdzewnych jest jednak ograniczony przez ich n[...]
18
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przegląd stanu i kierunków rozwoju produkcji, zużycia i rynku techniki spawalniczej oraz głównych materiałów konstrukcyjnych - stali i aluminium w latach 2006-2009. Przegląd opracowano na podstawie analizy informacji ekonomicznej i statystycznej zamieszczonej w publikacji pt. pt. "Zbiór danych ekono[...]
EN It has been given a survey of the state and trends of development of production, consumption and the market of welding technique as well as the main construction materials, namely steel and aluminium, in 2006-2009. The survey was prepared on the basis of the analysis of economical and statistical i[...]
19
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przeprowadzono analizę porównawczą norm: PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 13919-1, PN-EN ISO 10042 oraz PN-EN ISO 13919-2. Jej celem było ustalenie zasadności funkcjonowania odrębnych przepisów odbiorowych podczas określania poziomów jakości złączy spawanych różnymi metodami i wykonanych z różnych materiał[...]
EN It has been carried out the comparative analysis of the following standards: PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 13919-1, PN-EN ISO 10042 and PN-EN ISO 13919-2. Its intent was to find the motive of functioning the separate acceptance rules for determination of quality levels of joints welded by different meth[...]
20
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metody termowizji w pomiarach złożonych procesów zużycia ściernego wybranych elementów maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Z uwagi na coraz intensywniejsze zużycie tych elementów wynikające przede wszystkim z coraz trudniejszych warunków urab[...]
EN Article presents the possibilities of use of method of thermovision in measurement of compound abrasive wear processes of selected elements of basic machines of surface mining. On account of more and more intensive wear of these elements which is the result of more and more difficult mining conditio[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last