Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2006 nr 5 32-33
PL Miasta - samonapędzające się ubranistyczne organizmy, z rozrastającym się sektorem budowlanym, odpowiedzialne są za przepływy ogromnej ilości materiałów i konsumpcję zasobów. Problem odpadów budowlanych dotyka większości dużych miast na świecie. Nowe inwestycje, regeneracja struktur urbanistycznych [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 9--16
PL Wraz z procesem starzenia się obiektów budowlanych pojawia się problem zagospodarowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki lub demontażu fragmentów obiektów budowlanych. Wymiana elementów betonowych rodzi problem powtórnego zagospodarowania pozostałych części zbrojenia oraz betonu. W związku z [...]
EN With the aging process of the building objects, the problem of material development obtained during the demolition or dismantling of fragments of the building objects appears. Replacing concrete elements raises the problem of the use of reinforcement elements and concrete. There are frequent situati[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 17--22
PL Dzięki szybkiemu wzrostowi ludności i gospodarce kraju miliony ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych rosną zarówno w składowiskach odpadów, jak i na nielegalnych składowiskach odpadów. Zgodnie z dostępnymi informacjami pochodzącymi z Iraku z gminy Bagdad i Ministerstwem Gmin i Robót Publicznych, n[...]
EN Due to rapid population growth and the country's economy, millions of tonnes of construction and demolition waste are both growing in landfill and illegal landfills. According to available information from Iraq from the municipality of Baghdad and the Ministry of Municipalities and Public Works, the[...]
4
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 3 (5) 9--16
PL Gospodarowanie odpadami budowlanymi jest zagadnieniem szczególnym w kontekście zmienności ilości i rodzaju ich występowania. Po drugiej stronie wytwarzania odpadów budowlanych, w myśl zrównoważonego rozwoju powinien znajdować się recykling, czy też odzysk, w założeniu zmierzający do całościowego (10[...]
EN The management of construction waste is a significant issue in the context of the changeability of amount and types of occurrence. On the other side of the generation of construction waste, in accordance with sustainable development, should be recycling, or recovery, leading to the assumption of the[...]
5
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 49--55
6
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 6 393--395
PL W pracy przedstawiono stan recyklingu odpadów budowlanych w Polsce na tle pozostałych krajów UE. Opisano również podstawowe właściwości kruszyw recyklingowych oraz możliwości użycia ich w betonach i innych materiałach budowlanych. Chociaż kruszywo recyklingowe betonowe jest niższej jakości niż krusz[...]
EN State-of-the-art of waste recycling in Poland was described in comparison to the rest of EU countries. Essential properties of recycled aggregates as well as possibilities of using them in concrete and in other construction materials were described. Though recycled aggregate has the lower quality th[...]
7
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego wiele materiałów, z których są wykonane, staje się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Jest to związane z procesem akumulacji w drugiej fazie LCA substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w osta[...]
EN The properties of ceramic construction materials used in industrial facilities are constantly changing during the second Life Cycle Assessment (LCA) phase which relates to the accumulation of harmful substances. These materials are scrapped during subsequent maintenance, upgrade or demolition of the[...]
8
84%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 3 164--167
PL Omówiono problem odpadów budowlanych w ujęciu obowiązujących przepisów, w tym Dyrektywy 2008/98/WE. Przedstawiono klasyfikację odpadów, obowiązki wykonawcy dotyczące odpadów budowlanych oraz strategię zarządzania budową z ograniczeniem ilości odpadów budowlanych.
EN The problem of construction waste in terms of existing legislation, including Directive 2008/98/EC are presented. The issues such as: the classification of waste, the obligations of the contractor on construction waste and construction management strategy for limiting the amount of construction wast[...]
9
84%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 1 144--155
EN The article presents the concept of using construction waste as an alternative to natural aggregates in sustainable construction. Due to the fact that the quantity of concrete produced per year is very large, its complete processing would make it possible to produce large quantities of secondary agg[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 23--30
PL Recykling jako metoda ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z prac remontowych nawierzchni. Recykling odpadów budowlanych jest metodą ponownego wykorzystania materiału antropogenicznego, zalecaną przez prawo krajowe i międzynarodowe. To klient ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny. Cor[...]
EN Recycling as a method of reuse the material coming from pavement reconstruction works. Recycling of construction waste is a method of reuse anthropogenic material that is recommended by national and international law. It is economically, ecologically and technologically Effie client. The increasing [...]
11
84%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2018 T. 21, nr 4 419--436
PL W literaturze można odnaleźć wiele prac naukowych dotyczących metod szacowania ilości wytwarzanych odpadów budowlanych. W celu znalezienia najczęściej stosowanej metody szacowania ilości generowanych odpadów budowlanych w artykule zaprezentowano przegląd 33 badań naukowych opublikowanych od 1993 do [...]
EN Over the past 25 years the management of construction and demolition (C&D) waste is becoming a popular research topic. This type of waste often contains valuable materials that can be recycled and utilized to produce new products but much of C&D waste is not managed well and this causes pollution pr[...]
12
84%
Archives of Civil Engineering
2019 Vol. 65, nr 4 263--276
PL Gospodarka odpadami budowlanymi powinna odbywać się zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, a jej przestrzeganie może przynieść korzyści środowiskowe i finansowe [1], [2]. Prawidłowe gospodarowanie odpadami wymaga więc poprawnej oceny wartości odpadów (ich przydatności). Konstrukcje budowlane [...]
EN Construction and demolition (C&D) waste management should be accordance with the waste management hierarchy. In practice, C&D waste are often downcycling. It is the result of many factors, including lack of awareness about the value inherent in waste. The paper presents analysis of the adaptability [...]
13
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 3 (9) 261--182
PL Scalenie techniki rachunku kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) i ekologicznej oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) umożliwia wyznaczenie wskaźników określających poziom oddziaływania ekonomicznego i ekologicznego całego cyklu lub wybranych etapów cyklu życia budynków mieszkalny[...]
EN Merging technology life cycle costing (LCC) and ecological of life cycle assessment (LCA) allows to determine the indicators of the level of economic and environmental impact of the whole cycle, or of selected stages of the life cycle residential buildings. The article presents the processes waste f[...]
14
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 18--21
PL Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejsk[...]
EN To a considerable degree building industry is responsible for consumption of natural resources and energy and the emission of harmful gases into the atmosphere. In addition, this sector generates large amounts of solid waste, both at the stage of erecting building objects, as well as during their de[...]
15
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 102--103
PL Proces powtórnego wykorzystywania materiałów budowlanych (recykling) jest stosowany w Polsce z powodzeniem od wielu lat, w przeciwieństwie do słabo rozpoznanych zagadnień ponownego użycia całych elementów konstrukcyjnych (reuse). W artykule, na bazie własnych doświadczeń, autorzy przedstawili najważ[...]
EN The process of reuse through the processing of building materials is used in Poland successfully for many years, in contrast to weakly recognized problems of reuse of whole structural members. Based on their own experience, the authors presented in the paper the most important issues related to the [...]
16
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 26 128--140
PL W artykule podkreślono potrzebę odstąpienia od korzystania jedynie z zasobów naturalnych na rzecz zastąpienia ich przez surowce wtórne pozyskane z odpadów. Wskazano możliwość poddania recyklingowi do 80% odpadów, co dowodzi, że mogą się one stać istotnym źródłem zasobów zwracanych w postaci surowców[...]
EN In this paper outlines the need to withdraw from the use of natural resources in favor to replace them with raw materials obtained from waste. It has been shown a possibility of recycling up to 80% of waste, which proves that wastes can become an important source of resources that can be returned as[...]
17
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL W artykule przedstawiono niektóre wymagania prawne w zakresie gospodarki odpadami. Opisano źródła powstawania odpadów. Dokonano analizy zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów budowlanych. Przedstawiono również niektóre techniki możliwe do wykorzystania w procesie ich odzysku i recyklingu. O[...]
EN The article presents some legal requirements in the field of waste management. Waste generation sources are described. The development of individual fractions of construction waste has been analyzed. Some techniques that can be used in the recovery and recycling process are also presented. There wer[...]
18
67%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 6 953--958
PL Przedstawiono przegląd aktów prawnych dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki odpadami na poziomie UE i krajowym. Omówiono klasyfikację odpadów z uwzględnieniem ich źródła powstawania, właściwości fizycznych i chemicznych, w tym wartości stężeń substancji niebezpiecznych. Omówiono [...]
EN A brief review of legal acts, with 13 refs., regarding waste prevention and management as well as their classification, origin, phys. and chem. properties. Presence of hazardous substances was also taken into consideration
19
67%
Materiały Budowlane
2019 nr 12 14--15
20
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Przetwarzanie zużytych betonów stanowi ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym. Podstawowym kierunkiem przeróbki betonowego gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz odpadów produkcyjnych, powstających w wytwórniach prefabrykatów budowlanych, jest pozyskiwanie kruszyw, które mogą być wykorzystane [...]
EN The processing of used concretes is an important part of the economy with a closed circuit. The basic direction of concrete processing from construction and demolition debris as well as production of wastes generated in prefabrication plants is obtaining aggregates, which can be reused as a componen[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last